สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/5 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติพันธ์ 38571
สาย 0
ขาด 1

2 ชญานนท์ 38591
สาย 3
ขาด 0

3 ชาญวิทย์ 38603
สาย 0
ขาด 0

4 ชุติพนธ์ 38606
สาย 0
ขาด 0

5 ทวีกิจ 38634
สาย 1
ขาด 0

6 ธนกฤต 38639
สาย 0
ขาด 0

7 ปฏิพล 38696
สาย 6
ขาด 0

8 ภีรนิตฐพงษ์ 38747
สาย 0
ขาด 0

9 วรัท 38772
สาย 0
ขาด 0

10 สัณฐิติ 38800
สาย 5
ขาด 4

11 สุกฤษฏ์ 38808
สาย 1
ขาด 0

12 ไอศูรย์ 38833
สาย 1
ขาด 0

13 กนกกร 38838
สาย 0
ขาด 0

14 กนกพิชญ์ 38839
สาย 0
ขาด 0

15 กัญญาพักต์ 38850
สาย 1
ขาด 0

16 จิฑาพร 38867
สาย 0
ขาด 1

17 ชลลดา 38887
สาย 3
ขาด 0

18 ชีวาพร 38892
สาย 0
ขาด 0

19 ทักษิณา 38921
สาย 0
ขาด 0

20 ทัศธิดา 38923
สาย 4
ขาด 0

21 บุษกล 38955
สาย 2
ขาด 0

22 ประภาสิริ 38962
สาย 2
ขาด 0

23 ปาจรีย์ 38968
สาย 0
ขาด 0

24 พลอยชมพู 38987
สาย 4
ขาด 0

25 วิชญาพร 39037
สาย 0
ขาด 1

26 วิชิตา 39039
สาย 0
ขาด 0

27 สมฤทัย 39064
สาย 1
ขาด 0

28 หทัยเพชร 39094
สาย 0
ขาด 3

29 อมิตา 39103
สาย 0
ขาด 0

30 อรณีวรรณ 39104
สาย 0
ขาด 0

31 อรัชพร 39109
สาย 1
ขาด 0

32 อลิตา 39111
สาย 6
ขาด 0

33 อัชรีย์ 39116
สาย 0
ขาด 0

34 อันนา 39117
สาย 2
ขาด 0

35 มกรธวัช 39167
สาย 5
ขาด 0