สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/4 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กัลป์ยกฤต 38561
สาย 0
ขาด 0

2 ชยพล 38596
สาย 3
ขาด 2

3 ชยุตพล 38598
สาย 0
ขาด 0

4 ณัฐกรณ์ 38615
สาย 0
ขาด 0

5 นพนันท์ 38676
สาย 2
ขาด 1

6 นาวิน 38688
สาย 0
ขาด 0

7 ปฐมพงษ์ 38697
สาย 1
ขาด 1

8 ปวริศวร์ 38703
สาย 1
ขาด 1

9 ปัญจพล 38704
สาย 0
ขาด 0

10 ปุญวิชย์ 38715
สาย 1
ขาด 0

11 ผลบุญ 38718
สาย 0
ขาด 0

12 พสธร 38728
สาย 0
ขาด 0

13 พัชรพล 38729
สาย 0
ขาด 0

14 พิชชากร 38730
สาย 0
ขาด 2

15 รัชชานนท์ 38762
สาย 0
ขาด 0

16 ฤทธา 38767
สาย 6
ขาด 4

17 ศรวัสย์ 38786
สาย 0
ขาด 0

18 ศรษรรณ์ 38787
สาย 0
ขาด 0

19 อทิคม 38819
สาย 1
ขาด 1

20 อัครณัฐ 38829
สาย 0
ขาด 0

21 กัญยกรณ์ 38852
สาย 0
ขาด 0

22 จิราภรณ์ 38876
สาย 1
ขาด 0

23 ชวินนุช 38891
สาย 1
ขาด 0

24 ณภัสนันท์ 38899
สาย 1
ขาด 0

25 ณริศรา 38900
สาย 0
ขาด 0

26 ธมนวรรณ 38926
สาย 0
ขาด 0

27 ปภาดา 38961
สาย 0
ขาด 1

28 ปาริฉัตร 38969
สาย 0
ขาด 0

29 เพชรอาภา 39010
สาย 6
ขาด 2

30 มานิตา 39021
สาย 0
ขาด 0

31 วิกานดา 39036
สาย 2
ขาด 2

32 ศศลักษณ์ 39049
สาย 0
ขาด 0

33 ศุภิสรา 39062
สาย 0
ขาด 0

34 อวิกา 39112
สาย 0
ขาด 0

35 อิสราภรณ์ 39118
สาย 0
ขาด 0

36 ไอศครีม 39119
สาย 2
ขาด 0