สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/3 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติ 38563
สาย 0
ขาด 0

2 คุณานนท์ 38577
สาย 0
ขาด 0

3 จามีกร 38581
สาย 0
ขาด 0

4 เชาวริน 38608
สาย 0
ขาด 1

5 ญาณภัทร 38610
สาย 0
ขาด 0

6 ธนภัทร 38648
สาย 0
ขาด 0

7 ธนวัฒน์ 38651
สาย 0
ขาด 0

8 ธนกฤต 38655
สาย 0
ขาด 0

9 ธเนศ 38661
สาย 0
ขาด 1

10 ธีรัช 38670
สาย 0
ขาด 0

11 นภดล 38680
สาย 0
ขาด 0

12 ปุญญพัฒน์ 38712
สาย 0
ขาด 0

13 พลช 38727
สาย 0
ขาด 1

14 ภัคพล 38740
สาย 0
ขาด 0

15 วรพล 38771
สาย 0
ขาด 0

16 สรวิชญ์ 38799
สาย 0
ขาด 0

17 สุรทิน 38810
สาย 0
ขาด 0

18 ออมสิน 38828
สาย 0
ขาด 0

19 อาวิน 38830
สาย 0
ขาด 0

20 กัญญาณัฐ 38849
สาย 0
ขาด 0

21 กิตติวรรณี 38855
สาย 0
ขาด 1

22 กุลนิษฐ์ 38859
สาย 0
ขาด 0

23 จิดาภา 38869
สาย 0
ขาด 0

24 จุฑามาส 38877
สาย 0
ขาด 0

25 ชลลดา 38886
สาย 0
ขาด 0

26 ฐิตาภรณ์ 38897
สาย 0
ขาด 0

27 ณิชาพร 38917
สาย 0
ขาด 0

28 นิชานันท์ 38949
สาย 0
ขาด 2

29 ปิยธิดา 38973
สาย 0
ขาด 0

30 ปุลินิตา 38980
สาย 0
ขาด 0

31 พรธีรา 38985
สาย 0
ขาด 0

32 พิมธิชา 38996
สาย 0
ขาด 1

33 วิไลวรรณ์ 39045
สาย 0
ขาด 0

34 ศตพร 39047
สาย 0
ขาด 1

35 สุชาวดี 39078
สาย 0
ขาด 1

36 สุพิชญา 39090
สาย 0
ขาด 0