สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กัณฑ์พัฒน์ 38557
สาย 0
ขาด 1

2 กิตติพงศ์ 38568
สาย 0
ขาด 0

3 จตุมงคลกุล 38578
สาย 0
ขาด 0

4 ฉัตรณรงค์ 38590
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐกานต์ 38617
สาย 0
ขาด 0

6 ณัฐพัฒน์ 38622
สาย 0
ขาด 0

7 ธนดิษฐ์ 38643
สาย 0
ขาด 0

8 ธนพนธ์ 38644
สาย 0
ขาด 0

9 ธนาพิพัฒน์ 38657
สาย 0
ขาด 0

10 นพรุจ 38678
สาย 0
ขาด 0

11 ปัณณพงศ์ 38708
สาย 0
ขาด 0

12 ปิยดนัย 38711
สาย 0
ขาด 2

13 ปุณณพัฒน์ 38716
สาย 0
ขาด 0

14 ภูมิประภัศร์ 38750
สาย 0
ขาด 0

15 วทันญู 38769
สาย 0
ขาด 0

16 วุฒินันท์ 38784
สาย 0
ขาด 0

17 อคีรา 38816
สาย 0
ขาด 0

18 กชพรรณ 38836
สาย 0
ขาด 1

19 กชมน 38837
สาย 0
ขาด 0

20 กมลลักษณ์ 38841
สาย 0
ขาด 1

21 เกษมณี 38862
สาย 0
ขาด 1

22 จิรประภา 38873
สาย 0
ขาด 3

23 ฉันท์สินี 38879
สาย 0
ขาด 0

24 ชนกพร 38883
สาย 0
ขาด 1

25 ฌณาฎา 38893
สาย 0
ขาด 0

26 ญาณิศา 38895
สาย 0
ขาด 0

27 ณัฐศรันย์ 38913
สาย 0
ขาด 0

28 ธัณย์สิตา 38931
สาย 0
ขาด 0

29 นพินประภา 38939
สาย 0
ขาด 0

30 นภัส 38941
สาย 0
ขาด 1

31 พุทธธิดา 39006
สาย 0
ขาด 0

32 ศิรภัสสร 39053
สาย 0
ขาด 0

33 สรัลชนา 39066
สาย 0
ขาด 0

34 สุทธิตา 39082
สาย 0
ขาด 0

35 อนุตตรีย์ 39095
สาย 0
ขาด 1

36 อรวรรณ 39107
สาย 0
ขาด 0