สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/15 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรวิชญ์ 38548
สาย 0
ขาด 1

2 กฤตภาส 38549
สาย 0
ขาด 1

3 กันตพัฒน์ 38559
สาย 0
ขาด 0

4 กิตตินันท์ 38567
สาย 0
ขาด 0

5 เกริกเกียรติ 38575
สาย 0
ขาด 0

6 จิรวัฒน์ 38584
สาย 0
ขาด 0

7 ชวกร 38600
สาย 0
ขาด 1

8 ตฤณณภพ 38631
สาย 0
ขาด 0

9 ธนวรรธน์ 38650
สาย 0
ขาด 0

10 ธนวินท์ 38652
สาย 0
ขาด 1

11 นัฐกานต์ 38682
สาย 0
ขาด 0

12 นันทชัย 38684
สาย 0
ขาด 0

13 นำชัย 38689
สาย 0
ขาด 0

14 โพธิวัตน์ 38739
สาย 0
ขาด 0

15 รัฐภูมิ 38765
สาย 0
ขาด 0

16 รัฐศาสตร์ 38766
สาย 0
ขาด 0

17 วรการ 38770
สาย 0
ขาด 1

18 สุรัสดี 38811
สาย 0
ขาด 0

19 อนันดา 38821
สาย 0
ขาด 0

20 กฤติยาภรณ์ 38846
สาย 0
ขาด 0

21 กิตรดา 38856
สาย 0
ขาด 0

22 ณัฐริกา 38912
สาย 0
ขาด 0

23 ดลทิชา 38918
สาย 0
ขาด 2

24 ธิติมา 38934
สาย 0
ขาด 0

25 ธิพาพร 38935
สาย 0
ขาด 0

26 ธีรนาฏ 38936
สาย 0
ขาด 0

27 นันธิตา 38946
สาย 0
ขาด 0

28 เบญญาภา 38956
สาย 0
ขาด 0

29 ปวรวรรณ 38966
สาย 0
ขาด 1

30 ปาริชาติ 38970
สาย 0
ขาด 0

31 ปาริสรา 38971
สาย 0
ขาด 0

32 พัสตราภรณ์ 38991
สาย 0
ขาด 1

33 เพชรลัดดา 39009
สาย 0
ขาด 1

34 ภัทราวดี 39015
สาย 0
ขาด 0

35 รุจิพร 39028
สาย 0
ขาด 0

36 วิภาสินี 39040
สาย 0
ขาด 0

37 สิรภัทร 39070
สาย 0
ขาด 1

38 สุพิชชา 39089
สาย 0
ขาด 0

39 สุภัสสร 39091
สาย 0
ขาด 0

40 สุภัสสรา 39092
สาย 0
ขาด 0