สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/14 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติกวิน 38564
สาย 0
ขาด 0

2 จตุรภัทร 38579
สาย 0
ขาด 0

3 ชญานิน 38592
สาย 0
ขาด 2

4 ฐิติวัฒน์ 38611
สาย 0
ขาด 0

5 ธนกฤต 38638
สาย 0
ขาด 2

6 ธนพัฒน์ 38646
สาย 0
ขาด 0

7 ธาราธร 38664
สาย 0
ขาด 0

8 ธีรวัฒน์ 38668
สาย 0
ขาด 1

9 บุณยธร 38694
สาย 1
ขาด 0

10 พิสิฐ 38734
สาย 0
ขาด 0

11 ภูริวัฒน์ 38756
สาย 0
ขาด 1

12 เมธัส 38760
สาย 0
ขาด 0

13 วีรภพ 38779
สาย 0
ขาด 0

14 วีรภัทร 38781
สาย 1
ขาด 2

15 ศุภวิชญ์ 38796
สาย 1
ขาด 0

16 ศุภศักดิ์ 38797
สาย 2
ขาด 1

17 ศุภสิทธิ์ 38798
สาย 0
ขาด 0

18 อนุภัทร 38824
สาย 0
ขาด 0

19 กมลวรรณ 38843
สาย 0
ขาด 2

20 กระปุก 38845
สาย 0
ขาด 2

21 กานต์ชนก 38853
สาย 0
ขาด 0

22 คีตกาล 38864
สาย 0
ขาด 0

23 ณัฐนันท์ 38907
สาย 0
ขาด 0

24 ติตราภา 38920
สาย 0
ขาด 0

25 ธนิษฐา 38925
สาย 0
ขาด 0

26 นภสร 38940
สาย 0
ขาด 1

27 น้องคุณ 38951
สาย 0
ขาด 0

28 น้ำนิ่ง 38952
สาย 0
ขาด 0

29 ปวีธิดา 38967
สาย 0
ขาด 0

30 ปุณยาพร 38977
สาย 0
ขาด 0

31 พัชรธร 38988
สาย 0
ขาด 1

32 พิชญาภา 38994
สาย 0
ขาด 0

33 พีรพัฒน์ 39004
สาย 0
ขาด 3

34 วรรณศิกา 39035
สาย 0
ขาด 0

35 ศรัณย์ภัธรา 39048
สาย 0
ขาด 0

36 ศุภากานต์ 39061
สาย 0
ขาด 1

37 สิรินาถ 39073
สาย 0
ขาด 5

38 สุทธิกานต์ 39080
สาย 0
ขาด 0

39 อภิญญา 39099
สาย 0
ขาด 0

40 อรนลิน 39105
สาย 0
ขาด 0