สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/13 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตพัฒน์ 38558
สาย 0
ขาด 1

2 กิตติพงษ์ 38569
สาย 0
ขาด 0

3 เจนภัทร 38587
สาย 0
ขาด 0

4 ธนพล 38645
สาย 0
ขาด 0

5 ธนัชนันต์ 38654
สาย 0
ขาด 1

6 ประดิษฐ์ 38699
สาย 0
ขาด 0

7 ปัณณวัฒน์ 38709
สาย 0
ขาด 0

8 พิริยะ 38733
สาย 0
ขาด 7

9 มนธเนศ 38758
สาย 0
ขาด 2

10 แสนดี 38814
สาย 0
ขาด 3

11 กุลยา 38860
สาย 0
ขาด 0

12 จิรดา 38871
สาย 0
ขาด 0

13 ชญาดา 38881
สาย 0
ขาด 0

14 ชนากานต์ 38884
สาย 0
ขาด 0

15 ณัฏฐา 38901
สาย 0
ขาด 1

16 ณัฐกัญญา 38903
สาย 0
ขาด 0

17 ณัฐปภัสร์ 38908
สาย 0
ขาด 0

18 ณิชา 38916
สาย 0
ขาด 0

19 ธิดารัตน์ 38933
สาย 0
ขาด 0

20 นราวดี 38944
สาย 0
ขาด 0

21 นันท์นภัส 38945
สาย 0
ขาด 0

22 นิชาภา 38950
สาย 0
ขาด 0

23 ปุณยวีร์ 38976
สาย 0
ขาด 0

24 พนัชกร 38983
สาย 0
ขาด 0

25 พิชญาพร 38992
สาย 0
ขาด 1

26 พิมพ์พิสุทธิ์ 39000
สาย 0
ขาด 1

27 พิมโรส 39002
สาย 0
ขาด 1

28 พีรดา 39003
สาย 0
ขาด 0

29 พุทธิวรรณ 39007
สาย 0
ขาด 1

30 รุจิกานต์ 39027
สาย 0
ขาด 0

31 รุ้งลาวัลย์ 39032
สาย 0
ขาด 3

32 ลลิตา 39034
สาย 0
ขาด 2

33 ศศิมา 39052
สาย 0
ขาด 0

34 ศิรินทิพย์ 39054
สาย 0
ขาด 0

35 ศิรินทิพย์ 39055
สาย 0
ขาด 0

36 ศิริภัทร์ 39056
สาย 0
ขาด 1

37 สิทิวา 39069
สาย 0
ขาด 0

38 สิรินทิพย์ 39072
สาย 0
ขาด 0

39 สุพัชชา 39087
สาย 0
ขาด 0

40 อรุณี 39110
สาย 0
ขาด 0