สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/12 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตตินันท์ 38566
สาย 0
ขาด 0

2 ชลภัทร 38599
สาย 0
ขาด 0

3 ชัยมงคล 38601
สาย 0
ขาด 0

4 ณัฐพร 38619
สาย 0
ขาด 0

5 ธนัชฌาน 38653
สาย 0
ขาด 0

6 นันทวัฒน์ 38685
สาย 1
ขาด 0

7 นันธพัฒน์ 38686
สาย 0
ขาด 0

8 ปริยวิศว์ 38702
สาย 0
ขาด 0

9 ปัญญาภิวัต 38705
สาย 0
ขาด 0

10 พชรพล 38720
สาย 0
ขาด 0

11 ภัทรพล 38741
สาย 0
ขาด 5

12 ภูมิพัฒน์ 38751
สาย 0
ขาด 0

13 ภูริทัต 38754
สาย 0
ขาด 0

14 ภูวดล 38757
สาย 0
ขาด 0

15 วชิรวิทย์ 38768
สาย 0
ขาด 0

16 วสันต์ 38775
สาย 0
ขาด 0

17 สิรวิชญ์ 38805
สาย 0
ขาด 0

18 กนกลักษณ์ 38840
สาย 0
ขาด 0

19 เกศศิตา 38861
สาย 0
ขาด 0

20 จุฬาลักษณ์ 38878
สาย 0
ขาด 0

21 ชลลดา 38888
สาย 0
ขาด 4

22 ณัฐพร 38910
สาย 0
ขาด 0

23 ณิชมน 38915
สาย 1
ขาด 0

24 ตรีวิภา 38919
สาย 0
ขาด 0

25 ธัทฐิดา 38932
สาย 1
ขาด 2

26 ธีร์วรา 38938
สาย 0
ขาด 0

27 ปภัสสร 38960
สาย 0
ขาด 1

28 ปรารถนา 38964
สาย 0
ขาด 0

29 ปุนยวีร์ 38978
สาย 0
ขาด 0

30 พัชราภา 38989
สาย 0
ขาด 0

31 พัณณิตา 38990
สาย 0
ขาด 0

32 พิมรดา 39001
สาย 0
ขาด 0

33 รุ่งคุณ 39030
สาย 0
ขาด 0

34 วิมล 39041
สาย 0
ขาด 1

35 ศิริรัตนา 39057
สาย 0
ขาด 1

36 ศิวพร 39058
สาย 0
ขาด 1

37 สิรินดา 39071
สาย 0
ขาด 0

38 สุชัญญา 39077
สาย 0
ขาด 0

39 สุพาพอน 39088
สาย 1
ขาด 0

40 หทัยรัตน์ 39093
สาย 0
ขาด 0