สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/11 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 38550
สาย 0
ขาด 0

2 กษิดิ์เดช 38555
สาย 0
ขาด 0

3 กษิเดช 38556
สาย 0
ขาด 0

4 กันตภัสร์ 38560
สาย 0
ขาด 0

5 เจษฎากร 38588
สาย 0
ขาด 0

6 ฉัตรชัย 38589
สาย 0
ขาด 0

7 ชาครีย์ 38602
สาย 0
ขาด 0

8 ชินกฤต 38605
สาย 0
ขาด 0

9 ไชยภัทร 38609
สาย 0
ขาด 0

10 ณัฐกฤช 38616
สาย 0
ขาด 0

11 ณัฐพงศ์ 38618
สาย 0
ขาด 0

12 ณิชคุณ 38629
สาย 0
ขาด 0

13 ธรรมรัตน์ 38663
สาย 0
ขาด 0

14 ปรัชญา 38700
สาย 0
ขาด 0

15 ปัญญ์วัฒน์ 38706
สาย 0
ขาด 0

16 ปัณณวิชญ์ 38710
สาย 0
ขาด 1

17 พรพจน์ 38724
สาย 0
ขาด 0

18 ภาณุพงศ์ 38744
สาย 0
ขาด 1

19 ภูมิภัทร 38752
สาย 0
ขาด 0

20 มาวิน 38759
สาย 0
ขาด 1

21 วราวุฒิ 38774
สาย 0
ขาด 0

22 หัสวรรษ 38815
สาย 0
ขาด 1

23 อนุชา 38822
สาย 0
ขาด 2

24 กชกร 38834
สาย 0
ขาด 1

25 กัญญาณัฐ 38848
สาย 0
ขาด 1

26 กัญญ์ณัชชา 38851
สาย 0
ขาด 1

27 จามจุรี 38865
สาย 0
ขาด 0

28 ชญานุช 38882
สาย 0
ขาด 0

29 ชวาลา 38890
สาย 0
ขาด 2

30 ณัฐกานต์ 38904
สาย 0
ขาด 0

31 ณัฐชยา 38905
สาย 0
ขาด 2

32 ณัฐชา 38906
สาย 0
ขาด 0

33 นิชนิภา 38948
สาย 0
ขาด 3

34 ปธิตา 38957
สาย 0
ขาด 0

35 พิมพ์พิศา 38999
สาย 0
ขาด 0

36 พีลดา 39005
สาย 0
ขาด 0

37 ภานุช 39017
สาย 0
ขาด 1

38 วิราสินี 39043
สาย 0
ขาด 1

39 สุนิตา 39086
สาย 0
ขาด 1

40 อภิสรา 39102
สาย 0
ขาด 0