สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/10 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชญานิน 38593
สาย 0
ขาด 1

2 ชนาธิป 38595
สาย 0
ขาด 5

3 ณัฐภัทร 38623
สาย 0
ขาด 1

4 ณัฐภัทร 38624
สาย 1
ขาด 4

5 ณัฐวุฒิ 38628
สาย 0
ขาด 1

6 ทัตพงศ์ 38635
สาย 0
ขาด 0

7 ธนกฤต 38640
สาย 0
ขาด 1

8 ธนดล 38642
สาย 0
ขาด 0

9 ธนรัตน์ 38649
สาย 0
ขาด 0

10 ธนาคม 38656
สาย 0
ขาด 1

11 ธีรกร 38665
สาย 0
ขาด 0

12 ธีรณัฐ 38666
สาย 0
ขาด 1

13 นนธกร 38674
สาย 0
ขาด 0

14 นัทธพงศ์ 38683
สาย 0
ขาด 0

15 ปัญณวิชญ์ 38707
สาย 0
ขาด 0

16 เปรมมนัส 38717
สาย 0
ขาด 1

17 พงพิพัฒค์ 38719
สาย 0
ขาด 0

18 พีรชา 38735
สาย 0
ขาด 6

19 เพิ่มพูล 38738
สาย 0
ขาด 0

20 รณกร 38761
สาย 0
ขาด 0

21 ศุภกฤต 38794
สาย 0
ขาด 0

22 อติเทพ 38818
สาย 0
ขาด 0

23 อรัญชัย 38827
สาย 0
ขาด 0

24 กฤษฎาภา 38847
สาย 0
ขาด 0

25 กุลชา 38858
สาย 0
ขาด 3

26 จิณห์นิภา 38868
สาย 0
ขาด 0

27 จิรัตติกาล 38874
สาย 0
ขาด 0

28 ญาณินี 38894
สาย 0
ขาด 0

29 ญาดาพร 38896
สาย 0
ขาด 0

30 ณปภัสร์ 38898
สาย 0
ขาด 0

31 ธัญภักษณ์ 38929
สาย 0
ขาด 0

32 นภัสสร 38943
สาย 0
ขาด 0

33 น้ำฝน 38953
สาย 0
ขาด 0

34 ปรายฟ้า 38963
สาย 0
ขาด 0

35 พินญดา 38995
สาย 0
ขาด 1

36 เพ็ญพิชชา 39011
สาย 0
ขาด 3

37 แพรวา 39012
สาย 0
ขาด 0

38 เยาว์ธิดา 39024
สาย 0
ขาด 0

39 สุนิชชา 39085
สาย 0
ขาด 0

40 อังคณา 39114
สาย 0
ขาด 0