สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนทั้งหมด 34 คน
Date : 2021-08-05
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรกฤต 38544
สาย 0
ขาด 0

2 กรกวี 38545
สาย 0
ขาด 0

3 กรฤทธิ์ 38547
สาย 0
ขาด 0

4 จิรวศิน 38583
สาย 0
ขาด 0

5 จิรายุ 38585
สาย 0
ขาด 0

6 ณัฐพัชร์ 38621
สาย 0
ขาด 0

7 เตชธรรม 38632
สาย 0
ขาด 0

8 ธนายุต 38658
สาย 0
ขาด 0

9 นพพล 38677
สาย 0
ขาด 0

10 นพเก้า 38679
สาย 0
ขาด 0

11 บุญฤทธิ์ 38693
สาย 0
ขาด 0

12 ปุญญพัฒน์ 38713
สาย 0
ขาด 0

13 พชรพล 38721
สาย 0
ขาด 0

14 พีรวิชญ์ 38736
สาย 0
ขาด 1

15 ภาณุวิชญ์ 38746
สาย 0
ขาด 0

16 ภูมินทร์ 38749
สาย 0
ขาด 0

17 ณัฐภาค 38764
สาย 0
ขาด 0

18 วรายุทธ์ 38773
สาย 0
ขาด 0

19 วีรภัทร 38780
สาย 0
ขาด 0

20 กานต์ปภา 38854
สาย 0
ขาด 0

21 จินตารัตน์ 38870
สาย 0
ขาด 0

22 ชลิดา 38889
สาย 0
ขาด 0

23 ธัญธิชา 38927
สาย 0
ขาด 0

24 ธัญภรณ์ 38928
สาย 0
ขาด 0

25 ธัญวรัตน์ 38930
สาย 0
ขาด 0

26 ธีรนาถ 38937
สาย 0
ขาด 0

27 พิมพ์ญฎา 38997
สาย 0
ขาด 0

28 มุนินทร์ 39022
สาย 0
ขาด 0

29 รุจิษยา 39029
สาย 0
ขาด 0

30 วิรัลพัชร 39042
สาย 0
ขาด 1

31 สิตานัน 39068
สาย 0
ขาด 0

32 สิริยากร 39074
สาย 0
ขาด 0

33 สุทธิกานต์ 39081
สาย 0
ขาด 0

34 อัจฉราพร 39115
สาย 0
ขาด 0