โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:18:17
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส39105
เด็กหญิงอรนลิน คุ้มเอียด
ม.1/14 เลขที่ 40
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-09-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-14