โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:22:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส39084
เด็กหญิงสุนันทา เอมละออ
ม.1/6 เลขที่ 37
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-25 ลากิจ