โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:01:05
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส39073
เด็กหญิงสิรินาถ นาคศิลป์
ม.1/14 เลขที่ 37
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-07-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-07-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-07-21
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-07-23
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-03 ลาป่วย