โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:07:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส39020
เด็กหญิงมธุรดา คงอำไพทรัพย์
ม.1/6 เลขที่ 35
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 14 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-14
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-08
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-07
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-08-30
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-08-27
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-08-24
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-08-18
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-08-05
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-07-13
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-07-08
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-07-07
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-09-16