โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:25:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส39018
เด็กหญิงมณธิการ ทรายขาว
ม.1/6 เลขที่ 34
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 24 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-07-12
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-09-09 แบตหมด
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-27
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-30
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-31
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-02
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-06
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-09-08
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-09-10
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-09-14
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-09-15
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-08-26
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-08-24
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-08-19
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-07-08
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-07-09
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-07-13
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-07-14 โทรศัพท์เสีย
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-07-19
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2021-07-20
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2021-07-21
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2021-07-22
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2021-08-05
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2021-08-10
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2021-09-16