โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:10:29
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส39004
เด็กชายพีรพัฒน์ พันบุดดา
ม.1/14 เลขที่ 33
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 31 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-03 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-06 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-07 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-08 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-09 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-09-10 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-09-13 อยู่ต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-09-14 อยู่ต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-09-16 อยู่ต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-09-17 อยู่ต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-09-20 อยู่ต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-09-21 อยู่ต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-09-22 อยู่ต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-09-02 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-08-31 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-08-30 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-07-15
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2021-07-21
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2021-08-10 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2021-08-11 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2021-08-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2021-08-17 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2021-08-18 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2021-08-19 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2021-08-20 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 27 Date : 2021-08-23 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 28 Date : 2021-08-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 29 Date : 2021-08-26 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 30 Date : 2021-08-27 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 31 Date : 2021-09-23 อยู่ต่างจังหวัด