โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:05:31
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38994
เด็กหญิงพิชญาภา อรรคบุตร
ม.1/14 เลขที่ 32
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-09-03
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-18
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-14 ลา