โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:54:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38982
เด็กหญิงไปรยา เจริญพัฒนศิริกุล
ม.1/6 เลขที่ 32
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-12
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-08
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-07 ลา
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-06
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-03
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-09-02
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-08-10
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-07-13
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-09-23