โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:07:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38843
เด็กหญิงกมลวรรณ แหขุนทด
ม.1/14 เลขที่ 19
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-15 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-07-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-17 ลาป่วย