โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:14:11
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38826
เด็กชายอมรเทพ ทองหยด
ม.1/6 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-02
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-08