โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:50:07
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38792
เด็กชายศิวกร ตรีสิน
ม.1/6 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 33 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-24
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-25 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-08-26
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-02
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-09-03
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-09-06
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-09-07
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-09-13
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-09-15
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-09-16
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-09-17
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-09-20
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-09-21
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-08-16 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-08-11
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-08-10
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2021-07-07
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2021-07-08 ลาป่วย มีไข้
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2021-07-09
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2021-07-12 ลาป่วย มีไข้
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2021-07-13 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2021-07-14 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2021-07-15 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2021-07-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 27 Date : 2021-07-20
ขาดครั้งที่ 28 Date : 2021-07-21
ขาดครั้งที่ 29 Date : 2021-07-22
ขาดครั้งที่ 30 Date : 2021-07-23
ขาดครั้งที่ 31 Date : 2021-08-05
ขาดครั้งที่ 32 Date : 2021-08-09
ขาดครั้งที่ 33 Date : 2021-09-23