โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:25:47
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38701
เด็กชายปรารินทร์ คงเจริญ
ม.1/6 เลขที่ 11
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-13
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-08 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-03
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-08-27
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-08-25
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-08-23
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-08-18
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-08-16
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-08-10
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-09-16