โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:44:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38675
เด็กชายนพดล นกใหญ่
ม.1/6 เลขที่ 8
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-03
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-14