โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:17:56
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38413
เด็กหญิงสิรยากร ทรงตระกูลวงศ์
ม.2/15 เลขที่ 34
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 14 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-03
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-08-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-08-13
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-08-05
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-07-14
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-07-12
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-07-09
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-07-08
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-07-07
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-07-06
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-09-07