โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:12:16
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38320
เด็กหญิงปุณยาพร จริตกูล
ม.2/10 เลขที่ 26
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-20
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-08