โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:15:42
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38231
เด็กหญิงญาณิศา ดวงฉิมมา
ม.2/10 เลขที่ 23
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-31
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-07
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-10
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-14
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-09-15
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-09-16 ลากิจ