โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 05:01:45
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37726
เด็กหญิงรุจิรา สุรางเเสงมีบุญ
ม.3/11 เลขที่ 35
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-23 ลากิจ