โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:42:04
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37653
เด็กหญิงนุสรา สุภารี
ม.3/9 เลขที่ 29
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-06 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-07-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-03
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-06
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-08
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-09
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-09-10