โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 05:26:21
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37600
เด็กหญิงญาณัฐา บุญทองโท
ม.3/11 เลขที่ 26
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-27
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-21 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-22 ลาป่วย