โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:30:07
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37535
เด็กหญิงกรกมล ผิรังคะเปาระ
ม.3/9 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 14 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-08
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-01
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-08-27
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-08-26
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-08-24
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-08-17
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-08-13
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-08-11
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-07-23
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-07-13
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-09-10