โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:25:08
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37533
เด็กหญิงกนกอร กันหา
ม.3/9 เลขที่ 19
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-16
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-17