โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:24:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37436
เด็กชายเพชรไพลิน ยะหัตตะ
ม.3/11 เลขที่ 16
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 23 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-06-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-05
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-25
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-08-26
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-08-27
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-09-03
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-09-10
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-09-14
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-09-15
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-08-03
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-07-23
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-07-15
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-06-28
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-06-30
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-07-01
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-07-02
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-07-05
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2021-07-06
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2021-07-07
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2021-07-08
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2021-07-13
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2021-09-16