สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำวันที่ : 2021-09-15

เปลี่ยนวันที่ : กลับเมนูหลัก
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนรวม
ขาดเรียน
มาสาย
Status
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 19 15 34 0 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 17 19 36 5 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 19 17 36 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 20 16 36 5 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 13 22 35 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 25 15 40 6 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 24 16 40 15 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 21 19 40 8 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 23 17 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 23 17 40 6 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 23 17 40 1 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 17 23 40 2 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 30 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 19 21 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/15 19 21 40 0 1 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 1 292 285 577 51 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 23 13 36 1 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 22 14 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 19 17 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 13 22 35 1 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 17 23 40 1 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 17 23 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 17 23 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 17 23 40 3 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 17 23 40 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 20 20 40 8 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 16 23 39 13 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 21 19 40 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 23 17 40 2 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 15 25 40 8 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 277 304 581 43 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 19 15 34 0 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 12 23 35 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 15 22 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 22 15 37 4 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 22 17 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 18 20 38 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 18 22 40 6 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 21 18 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 18 20 38 2 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 18 21 39 7 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 22 18 40 5 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 15 25 40 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 14 26 40 14 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/14 17 22 39 5 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 251 284 535 53 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 22 13 35 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 13 31 44 1 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 20 24 44 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 16 28 44 0 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 19 25 44 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 16 28 44 0 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 20 24 44 5 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 18 26 44 8 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 18 26 44 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 23 21 44 10 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 27 16 43 5 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 212 262 474 32 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 12 23 35 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 17 27 44 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 19 24 43 0 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 19 24 43 0 0
มัธยมศึกษาปีที่5/5 27 17 44 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 17 27 44 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 24 16 40 2 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 18 24 42 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 21 23 44 6 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 19 20 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 24 15 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 217 240 457 8 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 7 12 19 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 13 31 44 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 17 27 44 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 14 18 32 0 0
มัธยมศึกษาปีที่6/5 26 11 37 13 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 14 18 32 4 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 20 12 32 5 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่6/8 18 21 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่6/9 20 16 36 6 8
มัธยมศึกษาปีที่6/10 25 13 38 0 0
มัธยมศึกษาปีที่6/11 25 12 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 199 191 390 28 8
รวมทั้งหมด 1448 1566 3014 215 10


โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60