สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2020-10-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เฉลิมศักดิ์ 33277
สาย 6
ขาด 30

2 กีรติ 34995
สาย 8
ขาด 31

3 คัชทาเทพ 35000
สาย 4
ขาด 1

4 จงชนะ 35001
สาย 2
ขาด 0

5 จีรัญ 35012
สาย 0
ขาด 0

6 ชนะเดช 35017
สาย 6
ขาด 7

7 ชัยวิรัตน์ 35023
สาย 1
ขาด 4

8 ชาญวิทย์ 35026
สาย 0
ขาด 2

9 ชินทัช 35028
สาย 3
ขาด 0

10 ณัฐชาย 35038
สาย 11
ขาด 15

11 ธนภัทร 35061
สาย 11
ขาด 3

12 ธนาธิป 35067
สาย 0
ขาด 0

13 นพรุจ 35081
สาย 5
ขาด 6

14 ปิยะณัฐ 35101
สาย 2
ขาด 1

15 ภูเบศวร์ 35131
สาย 13
ขาด 8

16 วชิระ 35142
สาย 0
ขาด 2

17 วินัย 35151
สาย 5
ขาด 4

18 ศราวุธ 35159
สาย 0
ขาด 0

19 ศุภราช 35169
สาย 16
ขาด 23

20 สุทัช 35190
สาย 5
ขาด 11

21 อมรินทร์ 35210
สาย 6
ขาด 33

22 กัลยากร 35238
สาย 4
ขาด 8

23 ขวัญฤดี 35245
สาย 0
ขาด 0

24 ชนกนันท์ 35259
สาย 8
ขาด 7

25 ชลธิชา 35269
สาย 0
ขาด 1

26 ธิณัฐดา 35297
สาย 10
ขาด 4

27 มณีรัตน์ 35365
สาย 0
ขาด 2

28 มณีรัตน์ 35366
สาย 0
ขาด 0

29 วิชุดา 35395
สาย 2
ขาด 1

30 สุฐิตา 35419
สาย 8
ขาด 20

31 สุพิชญา 35426
สาย 1
ขาด 0

32 พิทักษ์ 37216
สาย 23
ขาด 1

33 ศุภณัฐ 37223
สาย 6
ขาด 0

34 เอกราช 37227
สาย 2
ขาด 0

35 อภิชญา 37258
สาย 7
ขาด 1

36 จิดาภา 37264
สาย 18
ขาด 13