สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 34 คน
Date : 2019-11-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันต์กวี 34419
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติภพ 34422
สาย 1
ขาด 1

3 คุณานนต์ 34434
สาย 0
ขาด 1

4 เจริญสุข 34448
สาย 0
ขาด 1

5 ฉัตรพล 34451
สาย 1
ขาด 0

6 ชยพล 34457
สาย 0
ขาด 1

7 ณัฐพงศ์ 34489
สาย 1
ขาด 1

8 ดนุสรณ์ 34501
สาย 0
ขาด 0

9 นิธิกร 34548
สาย 0
ขาด 0

10 ปวริศร์ 34564
สาย 0
ขาด 1

11 พงศภัค 34569
สาย 0
ขาด 0

12 พีรพงษ์ 34583
สาย 0
ขาด 1

13 ภูมินทร์ 34598
สาย 0
ขาด 2

14 มีชัย 34604
สาย 0
ขาด 0

15 ศิรสิทธิ์ 34637
สาย 0
ขาด 1

16 สธน 34642
สาย 2
ขาด 0

17 สหภพ 34646
สาย 1
ขาด 1

18 สิทธิพล 34649
สาย 0
ขาด 1

19 ณัฐกมล 34742
สาย 1
ขาด 2

20 ณิชาภัทร 34755
สาย 0
ขาด 0

21 ธิดารัตน์ 34767
สาย 1
ขาด 0

22 นภัสวรรณ 34770
สาย 0
ขาด 0

23 ปณิตา 34788
สาย 0
ขาด 0

24 ปรารถนา 34793
สาย 1
ขาด 2

25 ปริญญา 34794
สาย 5
ขาด 1

26 พรธิชา 34801
สาย 1
ขาด 0

27 พักตร์นรินทร์ 34811
สาย 2
ขาด 1

28 พุธิตา 34822
สาย 0
ขาด 0

29 มลธิชา 34835
สาย 1
ขาด 0

30 รัตนาวลี 34848
สาย 0
ขาด 0

31 ลักขณา 34853
สาย 2
ขาด 0

32 สุรัสวดี 34888
สาย 0
ขาด 0

33 อภิญญา 34897
สาย 0
ขาด 0

34 ปริยฉัตร 36637
สาย 0
ขาด 0