สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เฉลิมศักดิ์ 33277
สาย 2
ขาด 20

2 กีรติ 34995
สาย 5
ขาด 18

3 คัชทาเทพ 35000
สาย 5
ขาด 2

4 จงชนะ 35001
สาย 3
ขาด 12

5 จีรัญ 35012
สาย 2
ขาด 12

6 ชนะเดช 35017
สาย 0
ขาด 11

7 ชัยวิรัตน์ 35023
สาย 1
ขาด 2

8 ชาญวิทย์ 35026
สาย 0
ขาด 4

9 ชินทัช 35028
สาย 7
ขาด 8

10 ณัฐชาย 35038
สาย 4
ขาด 14

11 ธนภัทร 35061
สาย 3
ขาด 6

12 ธนาธิป 35067
สาย 0
ขาด 5

13 นพรุจ 35081
สาย 6
ขาด 3

14 ปิยะณัฐ 35101
สาย 1
ขาด 3

15 ภูเบศวร์ 35131
สาย 5
ขาด 16

16 วชิระ 35142
สาย 0
ขาด 2

17 วินัย 35151
สาย 1
ขาด 13

18 ศราวุธ 35159
สาย 0
ขาด 2

19 ศุภราช 35169
สาย 5
ขาด 12

20 สุทัช 35190
สาย 5
ขาด 17

21 อมรินทร์ 35210
สาย 1
ขาด 23

22 กัลยากร 35238
สาย 2
ขาด 6

23 ขวัญฤดี 35245
สาย 0
ขาด 0

24 ชนกนันท์ 35259
สาย 3
ขาด 5

25 ชลธิชา 35269
สาย 0
ขาด 2

26 ธิณัฐดา 35297
สาย 5
ขาด 1

27 มณีรัตน์ 35365
สาย 0
ขาด 13

28 มณีรัตน์ 35366
สาย 0
ขาด 5

29 วิชุดา 35395
สาย 1
ขาด 2

30 สุฐิตา 35419
สาย 3
ขาด 22

31 สุพิชญา 35426
สาย 1
ขาด 0

32 พิทักษ์ 37216
สาย 8
ขาด 3

33 ศุภณัฐ 37223
สาย 3
ขาด 3

34 เอกราช 37227
สาย 0
ขาด 4

35 อภิชญา 37258
สาย 2
ขาด 2

36 จิดาภา 37264
สาย 3
ขาด 7