สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/8 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ศุธนัติ 33466
สาย 16
ขาด 18

2 กัณฑ์อเนก 33830
สาย 2
ขาด 5

3 กิตติธัช 33832
สาย 12
ขาด 3

4 ก้องสกุล 33839
สาย 11
ขาด 8

5 จรัสพงษ์ 33845
สาย 3
ขาด 4

6 ชนาวีร์ 33859
สาย 3
ขาด 5

7 ชานันท์ 33873
สาย 1
ขาด 3

8 ณัฐภาส 33895
สาย 1
ขาด 1

9 ธนทัศน์ 33909
สาย 1
ขาด 2

10 ธนวุฒิ 33919
สาย 4
ขาด 2

11 ธีรพัฒน์ 33938
สาย 21
ขาด 9

12 ธีรภัทร 33939
สาย 3
ขาด 6

13 ธีรภัทร 33941
สาย 2
ขาด 9

14 นิธินาวี 33954
สาย 4
ขาด 3

15 พงษ์ศักดิ์ 33975
สาย 0
ขาด 0

16 พรพรหม 33976
สาย 2
ขาด 3

17 พรหมพิริยะ 33978
สาย 5
ขาด 5

18 พิทักษ์ 33996
สาย 1
ขาด 5

19 ภูวดล 34020
สาย 4
ขาด 3

20 มงคล 34022
สาย 3
ขาด 8

21 ศุภากร 34056
สาย 13
ขาด 5

22 สรวุท 34058
สาย 10
ขาด 23

23 อนัตตา 34081
สาย 0
ขาด 2

24 จุติพร 34132
สาย 7
ขาด 10

25 ชนิตา 34136
สาย 6
ขาด 2

26 บุญญรัตน์ 34199
สาย 3
ขาด 2

27 บุษบาคม 34204
สาย 0
ขาด 3

28 พรกนก 34224
สาย 0
ขาด 0

29 พรปิยะ 34228
สาย 7
ขาด 5

30 พรภิรมย์ 34229
สาย 2
ขาด 0

31 พัทธมน 34233
สาย 9
ขาด 16

32 รัชกาญจน์ 34258
สาย 5
ขาด 17

33 ศุภาพิชญ์ 34288
สาย 3
ขาด 0

34 สุพัดตรา 34307
สาย 2
ขาด 4

35 หัทยา 34317
สาย 7
ขาด 10

36 อทิติยา 34320
สาย 4
ขาด 6

37 อรอุมา 34330
สาย 8
ขาด 18

38 อินทิรา 34340
สาย 11
ขาด 6

39 ชินวัตร 36032
สาย 4
ขาด 2

40 นันทวัฒน์ 36036
สาย 2
ขาด 3

41 นภัทร 36061
สาย 1
ขาด 11