สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กวิน 34417
สาย 4
ขาด 2

2 กิตติศักดิ์ 34424
สาย 1
ขาด 5

3 เจตริน 34447
สาย 3
ขาด 1

4 ชนะรัตน์ 34454
สาย 2
ขาด 5

5 ชัยธวัช 34464
สาย 5
ขาด 4

6 ชัยพัชร์ 34465
สาย 6
ขาด 2

7 ณรัน 34480
สาย 3
ขาด 4

8 ธนพล 34518
สาย 0
ขาด 2

9 ธนภัทร 34520
สาย 0
ขาด 4

10 ธาดา 34535
สาย 6
ขาด 14

11 ธีรศักดิ์ 34537
สาย 13
ขาด 19

12 นวภูมิ 34546
สาย 0
ขาด 0

13 ปริญญา 34562
สาย 1
ขาด 8

14 พงศธร 34568
สาย 2
ขาด 1

15 พลพจน์ 34575
สาย 1
ขาด 1

16 พิสุทธิ์ 34581
สาย 5
ขาด 3

17 ภัทรพล 34592
สาย 5
ขาด 11

18 ยศวรรทธิ์ 34605
สาย 6
ขาด 3

19 รชต 34608
สาย 5
ขาด 2

20 วสันต์ 34610
สาย 2
ขาด 4

21 วรายุทธ 34613
สาย 4
ขาด 4

22 วิชญ์พล 34621
สาย 1
ขาด 5

23 วิภพ 34624
สาย 1
ขาด 1

24 สราวุฒิ 34644
สาย 21
ขาด 15

25 สุรวุฒิ 34660
สาย 17
ขาด 6

27 ณิชาภัทร 34754
สาย 1
ขาด 2

28 เนตรนภา 34778
สาย 1
ขาด 6

29 พรเพ็ญ 34807
สาย 3
ขาด 5

30 พลอยสวย 34809
สาย 8
ขาด 27

31 พิชญาภา 34814
สาย 8
ขาด 4

32 วีนา 34862
สาย 3
ขาด 2

33 ศรัณยา 34864
สาย 10
ขาด 26

34 สุดารัตน์ 34879
สาย 1
ขาด 5

35 อาทิตยา 34907
สาย 3
ขาด 3

36 กัมปนาท 36606
สาย 3
ขาด 12

37 เดชาธร 36611
สาย 0
ขาด 3

38 เทพศักดิ์ 36612
สาย 0
ขาด 0

39 ธัญพัฒน์ 36617
สาย 1
ขาด 1

40 วชิรวิทย์ 36620
สาย 1
ขาด 2

41 ปณชัย 36621
สาย 24
ขาด 9

42 อภิสิทธิ์ 36625
สาย 4
ขาด 4

43 จุฑามาศ 36628
สาย 1
ขาด 3

44 เนตรชนก 36635
สาย 1
ขาด 2

45 พิมพ์นภา 36640
สาย 0
ขาด 3