สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/8 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
Date : 2018-06-23
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ศุธนัติ 33466
สาย 2
ขาด 4

2 กัณฑ์อเนก 33830
สาย 0
ขาด 1

3 กิตติธัช 33832
สาย 0
ขาด 0

4 ก้องสกุล 33839
สาย 0
ขาด 1

5 จรัสพงษ์ 33845
สาย 1
ขาด 3

6 ชนาวีร์ 33859
สาย 0
ขาด 0

7 ชานันท์ 33873
สาย 0
ขาด 0

8 ณัฐภาส 33895
สาย 0
ขาด 0

9 ธนทัศน์ 33909
สาย 0
ขาด 0

10 ธนวุฒิ 33919
สาย 0
ขาด 0

11 ธีรพัฒน์ 33938
สาย 4
ขาด 1

12 ธีรภัทร 33939
สาย 0
ขาด 2

13 ธีรภัทร 33941
สาย 1
ขาด 2

14 นิธินาวี 33954
สาย 0
ขาด 0

15 พงษ์ศักดิ์ 33975
สาย 0
ขาด 0

16 พรพรหม 33976
สาย 0
ขาด 1

17 พรหมพิริยะ 33978
สาย 0
ขาด 1

18 พิทักษ์ 33996
สาย 2
ขาด 0

19 ภูวดล 34020
สาย 0
ขาด 0

20 มงคล 34022
สาย 1
ขาด 1

21 ศุภากร 34056
สาย 2
ขาด 1

22 สรวุท 34058
สาย 0
ขาด 5

23 อนัตตา 34081
สาย 0
ขาด 0

24 จุติพร 34132
สาย 2
ขาด 1

25 ชนิตา 34136
สาย 0
ขาด 0

26 บุญญรัตน์ 34199
สาย 0
ขาด 0

27 บุษบาคม 34204
สาย 0
ขาด 0

28 พรกนก 34224
สาย 0
ขาด 0

29 พรปิยะ 34228
สาย 0
ขาด 1

30 พรภิรมย์ 34229
สาย 0
ขาด 0

31 พัทธมน 34233
สาย 0
ขาด 2

32 รัชกาญจน์ 34258
สาย 0
ขาด 1

33 ศุภาพิชญ์ 34288
สาย 0
ขาด 0

34 สุพัดตรา 34307
สาย 0
ขาด 1

35 หัทยา 34317
สาย 0
ขาด 1

36 อทิติยา 34320
สาย 0
ขาด 0

37 อรอุมา 34330
สาย 1
ขาด 2

38 อินทิรา 34340
สาย 0
ขาด 0

39 ชินวัตร 36032
สาย 0
ขาด 1

40 นันทวัฒน์ 36036
สาย 0
ขาด 0

41 นภัทร 36061
สาย 1
ขาด 2