สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติน 34984
สาย 0
ขาด 12

2 กล้ายุทธ 34986
สาย 5
ขาด 10

3 คมกฤษ 34998
สาย 2
ขาด 1

4 ครรชิต 34999
สาย 0
ขาด 6

5 ชวกรณ์ 35020
สาย 1
ขาด 5

6 ชัยณรงค์ 35022
สาย 3
ขาด 8

7 ณัฐชานนท์ 35037
สาย 4
ขาด 4

8 ณัฐวุฒิ 35047
สาย 2
ขาด 6

9 นนธวัช 35078
สาย 7
ขาด 14

10 ปวัน 35099
สาย 3
ขาด 12

11 ภราดร 35117
สาย 0
ขาด 2

12 ภวัต 35119
สาย 2
ขาด 8

13 ชยาวัชร์ 35130
สาย 1
ขาด 9

14 วีระพันธุ์ 35154
สาย 0
ขาด 3

15 สราวุฒิ 35177
สาย 7
ขาด 2

16 อัครวิทย์ 35213
สาย 3
ขาด 5

17 อัษฎาวุธ 35218
สาย 2
ขาด 8

18 อิษฎา 35220
สาย 8
ขาด 4

19 กนกวรรณ 35225
สาย 1
ขาด 0

20 กัญญาพัชร 35231
สาย 5
ขาด 3

21 กานต์ธิดา 35240
สาย 0
ขาด 1

22 จุฑาลักษณ์ 35255
สาย 0
ขาด 3

23 ธนิษฐา 35292
สาย 4
ขาด 1

24 ปรีณาพรรณ 35324
สาย 1
ขาด 1

25 ปวรรัตน์ 35325
สาย 6
ขาด 7

26 พรนิภา 35334
สาย 1
ขาด 0

27 พิมพ์ลภัส 35354
สาย 1
ขาด 10

28 ภัทรินทร์ 35361
สาย 0
ขาด 0

29 รัชนีกร 35378
สาย 2
ขาด 1

30 ศิรินทิพย์ 35405
สาย 4
ขาด 3

31 กมลพร 36082
สาย 4
ขาด 4

32 คฑาทร 37204
สาย 2
ขาด 9

33 นครินทร์ 37213
สาย 1
ขาด 16

34 กมลวรรณ 37228
สาย 4
ขาด 10

35 ดนญา 37238
สาย 0
ขาด 2

36 รัตน์นรี 37251
สาย 0
ขาด 7