สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2019-07-20
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กวิน 34417
สาย 0
ขาด 2

2 กิตติศักดิ์ 34424
สาย 0
ขาด 1

3 เจตริน 34447
สาย 4
ขาด 1

4 ชนะรัตน์ 34454
สาย 2
ขาด 7

5 ชัยธวัช 34464
สาย 0
ขาด 2

6 ชัยพัชร์ 34465
สาย 5
ขาด 0

7 ณรัน 34480
สาย 1
ขาด 3

8 ธนพล 34518
สาย 0
ขาด 1

9 ธนภัทร 34520
สาย 0
ขาด 1

10 ธาดา 34535
สาย 0
ขาด 14

11 ธีรศักดิ์ 34537
สาย 4
ขาด 6

12 นวภูมิ 34546
สาย 0
ขาด 2

13 ปริญญา 34562
สาย 1
ขาด 16

14 พงศธร 34568
สาย 1
ขาด 1

15 พลพจน์ 34575
สาย 0
ขาด 2

16 พิสุทธิ์ 34581
สาย 0
ขาด 3

17 ภัทรพล 34592
สาย 0
ขาด 9

18 ยศวรรทธิ์ 34605
สาย 0
ขาด 4

19 รชต 34608
สาย 1
ขาด 1

20 วสันต์ 34610
สาย 0
ขาด 4

21 วรายุทธ 34613
สาย 4
ขาด 4

22 วิชญ์พล 34621
สาย 0
ขาด 5

23 วิภพ 34624
สาย 0
ขาด 2

24 สราวุฒิ 34644
สาย 7
ขาด 6

25 สุรวุฒิ 34660
สาย 2
ขาด 1

26 จุฑามาศ 34721
สาย 5
ขาด 22

27 ณิชาภัทร 34754
สาย 0
ขาด 1

28 เนตรนภา 34778
สาย 1
ขาด 6

29 พรเพ็ญ 34807
สาย 1
ขาด 2

30 พลอยสวย 34809
สาย 0
ขาด 30

31 พิชญาภา 34814
สาย 5
ขาด 0

32 วีนา 34862
สาย 0
ขาด 0

33 ศรัณยา 34864
สาย 0
ขาด 30

34 สุดารัตน์ 34879
สาย 0
ขาด 4

35 อาทิตยา 34907
สาย 0
ขาด 2

36 กัมปนาท 36606
สาย 3
ขาด 4

37 เดชาธร 36611
สาย 0
ขาด 2

38 เทพศักดิ์ 36612
สาย 0
ขาด 0

39 ธัญพัฒน์ 36617
สาย 0
ขาด 1

40 วชิรวิทย์ 36620
สาย 2
ขาด 1

41 ปณชัย 36621
สาย 3
ขาด 7

42 อภิสิทธิ์ 36625
สาย 0
ขาด 2

43 จุฑามาศ 36628
สาย 0
ขาด 0

44 เนตรชนก 36635
สาย 2
ขาด 0

45 พิมพ์นภา 36640
สาย 0
ขาด 0