สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2019-05-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กวิน 34417
สาย 0
ขาด 0

2 กิตติศักดิ์ 34424
สาย 0
ขาด 0

3 เจตริน 34447
สาย 0
ขาด 0

4 ชนะรัตน์ 34454
สาย 0
ขาด 0

5 ชัยธวัช 34464
สาย 0
ขาด 0

6 ชัยพัชร์ 34465
สาย 1
ขาด 0

7 ณรัน 34480
สาย 0
ขาด 0

8 ธนพล 34518
สาย 0
ขาด 0

9 ธนภัทร 34520
สาย 0
ขาด 0

10 ธาดา 34535
สาย 0
ขาด 2

11 ธีรศักดิ์ 34537
สาย 0
ขาด 2

12 นวภูมิ 34546
สาย 0
ขาด 0

13 ปริญญา 34562
สาย 0
ขาด 2

14 พงศธร 34568
สาย 0
ขาด 0

15 พลพจน์ 34575
สาย 0
ขาด 0

16 พิสุทธิ์ 34581
สาย 0
ขาด 0

17 ภัทรพล 34592
สาย 0
ขาด 2

18 ยศวรรทธิ์ 34605
สาย 0
ขาด 0

19 รชต 34608
สาย 0
ขาด 0

20 วสันต์ 34610
สาย 0
ขาด 0

21 วรายุทธ 34613
สาย 1
ขาด 1

22 วิชญ์พล 34621
สาย 0
ขาด 0

23 วิภพ 34624
สาย 0
ขาด 0

24 สราวุฒิ 34644
สาย 0
ขาด 0

25 สุรวุฒิ 34660
สาย 1
ขาด 0

26 จุฑามาศ 34721
สาย 2
ขาด 2

27 ณิชาภัทร 34754
สาย 0
ขาด 0

28 เนตรนภา 34778
สาย 0
ขาด 0

29 พรเพ็ญ 34807
สาย 0
ขาด 0

30 พลอยสวย 34809
สาย 0
ขาด 5

31 พิชญาภา 34814
สาย 0
ขาด 0

32 วีนา 34862
สาย 0
ขาด 0

33 ศรัณยา 34864
สาย 0
ขาด 5

34 สุดารัตน์ 34879
สาย 0
ขาด 0

35 อาทิตยา 34907
สาย 0
ขาด 0

36 กัมปนาท 36606
สาย 1
ขาด 0

37 เดชาธร 36611
สาย 0
ขาด 0

38 เทพศักดิ์ 36612
สาย 0
ขาด 0

39 ธัญพัฒน์ 36617
สาย 0
ขาด 0

40 วชิรวิทย์ 36620
สาย 0
ขาด 0

41 ปณชัย 36621
สาย 0
ขาด 0

42 อภิสิทธิ์ 36625
สาย 0
ขาด 0

43 จุฑามาศ 36628
สาย 0
ขาด 0

44 เนตรชนก 36635
สาย 1
ขาด 0

45 พิมพ์นภา 36640
สาย 0
ขาด 0