โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/8 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 42 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กริช 33238
สาย 17
ขาด 16

2 จรัสพล 33263
สาย 6
ขาด 9

3 จิรโชติ 33267
สาย 10
ขาด 3

4 ฐิตินันท์ 33297
สาย 1
ขาด 2

5 ณัฐกิตติ์ 33301
สาย 13
ขาด 10

6 ณัฐพล 33305
สาย 4
ขาด 7

7 ดิศรณ์ 33316
สาย 13
ขาด 27

8 ธนากร 33341
สาย 13
ขาด 10

9 ธนาคาร 33344
สาย 2
ขาด 5

10 นนทกร 33360
สาย 6
ขาด 9

11 นราธิป 33365
สาย 6
ขาด 15

12 ปฐมพร 33381
สาย 4
ขาด 8

13 ปรัชญา 33385
สาย 2
ขาด 27

14 พงศธร 33395
สาย 8
ขาด 25

15 พันศิลป์ 33406
สาย 1
ขาด 18

16 พีรวิชญ์ 33409
สาย 2
ขาด 5

17 วงศธร 33435
สาย 2
ขาด 12

18 ศุภชัย 33472
สาย 12
ขาด 10

19 ศุภวัฒน์ 33474
สาย 0
ขาด 6

20 อภิชัย 33512
สาย 14
ขาด 27

21 กฤษณา 33536
สาย 0
ขาด 7

22 กันยารัตน์ 33549
สาย 3
ขาด 5

23 คชารี 33556
สาย 0
ขาด 5

24 ธารทิพย์ 33616
สาย 15
ขาด 6

25 บุศรา 33631
สาย 2
ขาด 26

26 เบญจภรณ์ 33633
สาย 4
ขาด 6

27 พัชรีพร 33665
สาย 18
ขาด 7

28 พิมพกานต์ 33667
สาย 8
ขาด 5

29 รักที่สุด 33689
สาย 10
ขาด 13

30 ศศิธร 33713
สาย 7
ขาด 17

31 สวรส 33722
สาย 2
ขาด 4

32 สิริกร 33728
สาย 12
ขาด 9

33 สุดารัตน์ 33734
สาย 1
ขาด 10

34 อรวรรณ 33756
สาย 0
ขาด 18

35 อิสรีย์ 33764
สาย 2
ขาด 4

36 อมรรัตน์ 34404
สาย 3
ขาด 20

37 อนุชิต 34930
สาย 25
ขาด 15

38 ณัฏฐชัย 35449
สาย 1
ขาด 13

39 ปริญญา 35458
สาย 3
ขาด 13

40 พศวัต 35461
สาย 15
ขาด 3

41 มนิชญา 35485
สาย 18
ขาด 9

42 ศศิธร 35494
สาย 1
ขาด 2