สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2021-01-19
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติน 34984
สาย 0
ขาด 1

2 กล้ายุทธ 34986
สาย 4
ขาด 4

3 คมกฤษ 34998
สาย 1
ขาด 1

4 ครรชิต 34999
สาย 0
ขาด 1

5 ชวกรณ์ 35020
สาย 0
ขาด 1

6 ชัยณรงค์ 35022
สาย 3
ขาด 4

7 ณัฐชานนท์ 35037
สาย 4
ขาด 1

8 ณัฐวุฒิ 35047
สาย 2
ขาด 0

9 นนธวัช 35078
สาย 4
ขาด 5

10 ปวัน 35099
สาย 3
ขาด 4

11 ภราดร 35117
สาย 0
ขาด 1

12 ภวัต 35119
สาย 1
ขาด 2

13 ชยาวัชร์ 35130
สาย 0
ขาด 2

14 วีระพันธุ์ 35154
สาย 0
ขาด 1

15 สราวุฒิ 35177
สาย 5
ขาด 0

16 อัครวิทย์ 35213
สาย 2
ขาด 1

17 อัษฎาวุธ 35218
สาย 2
ขาด 1

18 อิษฎา 35220
สาย 6
ขาด 2

19 กนกวรรณ 35225
สาย 0
ขาด 0

20 กัญญาพัชร 35231
สาย 1
ขาด 1

21 กานต์ธิดา 35240
สาย 0
ขาด 1

22 จุฑาลักษณ์ 35255
สาย 0
ขาด 1

23 ธนิษฐา 35292
สาย 0
ขาด 1

24 ปรีณาพรรณ 35324
สาย 1
ขาด 0

25 ปวรรัตน์ 35325
สาย 4
ขาด 3

26 พรนิภา 35334
สาย 0
ขาด 0

27 พิมพ์ลภัส 35354
สาย 0
ขาด 3

28 ภัทรินทร์ 35361
สาย 0
ขาด 0

29 รัชนีกร 35378
สาย 1
ขาด 1

30 ศิรินทิพย์ 35405
สาย 4
ขาด 1

31 กมลพร 36082
สาย 0
ขาด 0

32 คฑาทร 37204
สาย 2
ขาด 4

33 นครินทร์ 37213
สาย 1
ขาด 7

34 กมลวรรณ 37228
สาย 2
ขาด 3

35 ดนญา 37238
สาย 0
ขาด 1

36 รัตน์นรี 37251
สาย 0
ขาด 2