สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
Date : 2020-10-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติน 34984
สาย 0
ขาด 8

2 กล้ายุทธ 34986
สาย 0
ขาด 3

3 คมกฤษ 34998
สาย 0
ขาด 0

4 ครรชิต 34999
สาย 3
ขาด 2

5 ชวกรณ์ 35020
สาย 2
ขาด 1

6 ชัยณรงค์ 35022
สาย 7
ขาด 5

7 ณัฐชานนท์ 35037
สาย 10
ขาด 3

8 ณัฐวุฒิ 35047
สาย 8
ขาด 1

9 นนธวัช 35078
สาย 24
ขาด 6

10 ปวัน 35099
สาย 9
ขาด 5

11 ภราดร 35117
สาย 10
ขาด 1

12 ภวัต 35119
สาย 6
ขาด 0

13 ชยาวัชร์ 35130
สาย 4
ขาด 2

14 วีระพันธุ์ 35154
สาย 0
ขาด 1

15 สราวุฒิ 35177
สาย 9
ขาด 3

16 อัครวิทย์ 35213
สาย 4
ขาด 0

17 อัษฎาวุธ 35218
สาย 24
ขาด 1

18 อิษฎา 35220
สาย 10
ขาด 1

19 กนกวรรณ 35225
สาย 0
ขาด 0

20 กัญญาพัชร 35231
สาย 4
ขาด 0

21 กานต์ธิดา 35240
สาย 0
ขาด 1

22 จุฑาลักษณ์ 35255
สาย 1
ขาด 1

23 ธนิษฐา 35292
สาย 4
ขาด 0

24 ปรีณาพรรณ 35324
สาย 2
ขาด 4

25 ปวรรัตน์ 35325
สาย 9
ขาด 2

26 พรนิภา 35334
สาย 6
ขาด 0

27 พิมพ์ลภัส 35354
สาย 4
ขาด 1

28 ภัทรินทร์ 35361
สาย 0
ขาด 0

29 รัชนีกร 35378
สาย 2
ขาด 0

30 ศิรินทิพย์ 35405
สาย 24
ขาด 0

31 กมลพร 36082
สาย 7
ขาด 0

32 คฑาทร 37204
สาย 5
ขาด 4

33 นครินทร์ 37213
สาย 10
ขาด 6

34 กมลวรรณ 37228
สาย 5
ขาด 0

35 ดนญา 37238
สาย 0
ขาด 1

36 รัตน์นรี 37251
สาย 8
ขาด 3