โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/8 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 42 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กริช 33238
สาย 23
ขาด 29

2 จรัสพล 33263
สาย 10
ขาด 21

3 จิรโชติ 33267
สาย 11
ขาด 5

4 ฐิตินันท์ 33297
สาย 1
ขาด 5

5 ณัฐกิตติ์ 33301
สาย 18
ขาด 16

6 ณัฐพล 33305
สาย 4
ขาด 13

7 ดิศรณ์ 33316
สาย 19
ขาด 41

8 ธนากร 33341
สาย 23
ขาด 16

9 ธนาคาร 33344
สาย 2
ขาด 9

10 นนทกร 33360
สาย 10
ขาด 16

11 นราธิป 33365
สาย 8
ขาด 29

12 ปฐมพร 33381
สาย 5
ขาด 11

13 ปรัชญา 33385
สาย 5
ขาด 43

14 พงศธร 33395
สาย 13
ขาด 40

15 พันศิลป์ 33406
สาย 1
ขาด 29

16 พีรวิชญ์ 33409
สาย 3
ขาด 8

17 วงศธร 33435
สาย 3
ขาด 20

18 ศุภชัย 33472
สาย 16
ขาด 17

19 ศุภวัฒน์ 33474
สาย 0
ขาด 11

20 อภิชัย 33512
สาย 18
ขาด 43

21 กฤษณา 33536
สาย 0
ขาด 16

22 กันยารัตน์ 33549
สาย 3
ขาด 10

23 คชารี 33556
สาย 0
ขาด 9

24 ธารทิพย์ 33616
สาย 19
ขาด 11

25 บุศรา 33631
สาย 2
ขาด 46

26 เบญจภรณ์ 33633
สาย 5
ขาด 10

27 พัชรีพร 33665
สาย 22
ขาด 11

28 พิมพกานต์ 33667
สาย 11
ขาด 10

29 รักที่สุด 33689
สาย 13
ขาด 28

30 ศศิธร 33713
สาย 11
ขาด 24

31 สวรส 33722
สาย 2
ขาด 10

32 สิริกร 33728
สาย 15
ขาด 16

33 สุดารัตน์ 33734
สาย 3
ขาด 20

34 อรวรรณ 33756
สาย 0
ขาด 27

35 อิสรีย์ 33764
สาย 2
ขาด 8

36 อมรรัตน์ 34404
สาย 6
ขาด 37

37 อนุชิต 34930
สาย 39
ขาด 21

38 ณัฏฐชัย 35449
สาย 1
ขาด 20

39 ปริญญา 35458
สาย 6
ขาด 19

40 พศวัต 35461
สาย 19
ขาด 7

41 มนิชญา 35485
สาย 26
ขาด 20

42 ศศิธร 35494
สาย 1
ขาด 12