สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คณพล 34430
สาย 3
ขาด 4

2 จิรายุทธ 34444
สาย 2
ขาด 1

3 ชยากร 34458
สาย 9
ขาด 5

4 ชวัลวิทย์ 34461
สาย 0
ขาด 2

5 ชาคริต 34467
สาย 2
ขาด 7

6 ภัทรพล 34591
สาย 0
ขาด 4

7 โยธิน 34607
สาย 0
ขาด 5

8 วรพจน์ 34611
สาย 0
ขาด 5

9 วิทวัส 34622
สาย 0
ขาด 0

10 ศรราม 34632
สาย 1
ขาด 1

11 สฤษฎ์พงศ์ 34645
สาย 19
ขาด 26

12 อชิระ 34665
สาย 0
ขาด 1

13 อดิศักดิ์ 34666
สาย 0
ขาด 2

14 อภิสิทธิ์ 34674
สาย 0
ขาด 8

15 อิทธิพันธ์ 34679
สาย 1
ขาด 5

16 กัญญารัตน์ 34699
สาย 1
ขาด 7

17 กาญจนา 34703
สาย 0
ขาด 7

18 ขวัญเรือน 34709
สาย 0
ขาด 1

19 ไข่มุก 34710
สาย 0
ขาด 2

20 จริญญา 34713
สาย 2
ขาด 49

21 ชลธิชา 34731
สาย 0
ขาด 3

22 ณรากร 34739
สาย 1
ขาด 40

23 ณัฏฐธิดา 34740
สาย 0
ขาด 9

24 ณัฐธัญญา 34746
สาย 0
ขาด 3

25 ณัฐพร 34748
สาย 3
ขาด 30

26 ธนาพร 34763
สาย 10
ขาด 4

27 ธิมาพร 34768
สาย 2
ขาด 4

28 ปฑิตตา 34785
สาย 0
ขาด 0

29 ปิยนันท์ 34798
สาย 0
ขาด 10

30 พรลภัส 34803
สาย 1
ขาด 1

31 พิมพ์รพัตร 34818
สาย 1
ขาด 5

32 พิมล 34819
สาย 0
ขาด 5

33 ภัทรธิดา 34826
สาย 0
ขาด 58

34 ภัทริฎา 34830
สาย 17
ขาด 16

35 มนัสชนก 34834
สาย 0
ขาด 2

36 เมทินี 34837
สาย 0
ขาด 3

37 รติกร 34840
สาย 2
ขาด 10

38 รวิภา 34841
สาย 1
ขาด 2

39 รุ่งฟ้า 34850
สาย 6
ขาด 22

40 สมฤดี 34868
สาย 5
ขาด 8

41 สริดา 34869
สาย 2
ขาด 8

42 สุดาทิพย์ 34878
สาย 4
ขาด 7

43 สุทธินันท์ 34880
สาย 6
ขาด 7

44 สุธิมา 34882
สาย 3
ขาด 3

45 อัสรีนา 34906
สาย 3
ขาด 3