สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2019-05-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คณพล 34430
สาย 0
ขาด 0

2 จิรายุทธ 34444
สาย 0
ขาด 0

3 ชยากร 34458
สาย 2
ขาด 0

4 ชวัลวิทย์ 34461
สาย 0
ขาด 0

5 ชาคริต 34467
สาย 0
ขาด 2

6 ภัทรพล 34591
สาย 0
ขาด 0

7 โยธิน 34607
สาย 0
ขาด 0

8 วรพจน์ 34611
สาย 0
ขาด 1

9 วิทวัส 34622
สาย 0
ขาด 0

10 ศรราม 34632
สาย 0
ขาด 0

11 สฤษฎ์พงศ์ 34645
สาย 2
ขาด 0

12 อชิระ 34665
สาย 0
ขาด 0

13 อดิศักดิ์ 34666
สาย 0
ขาด 0

14 อภิสิทธิ์ 34674
สาย 0
ขาด 1

15 อิทธิพันธ์ 34679
สาย 0
ขาด 0

16 กัญญารัตน์ 34699
สาย 0
ขาด 0

17 กาญจนา 34703
สาย 0
ขาด 1

18 ขวัญเรือน 34709
สาย 0
ขาด 0

19 ไข่มุก 34710
สาย 0
ขาด 0

20 จริญญา 34713
สาย 0
ขาด 0

21 ชลธิชา 34731
สาย 0
ขาด 1

22 ณรากร 34739
สาย 0
ขาด 0

23 ณัฏฐธิดา 34740
สาย 0
ขาด 0

24 ณัฐธัญญา 34746
สาย 0
ขาด 0

25 ณัฐพร 34748
สาย 0
ขาด 2

26 ธนาพร 34763
สาย 0
ขาด 0

27 ธิมาพร 34768
สาย 0
ขาด 0

28 ปฑิตตา 34785
สาย 0
ขาด 0

29 ปิยนันท์ 34798
สาย 0
ขาด 0

30 พรลภัส 34803
สาย 0
ขาด 0

31 พิมพ์รพัตร 34818
สาย 0
ขาด 0

32 พิมล 34819
สาย 0
ขาด 0

33 ภัทรธิดา 34826
สาย 0
ขาด 2

34 ภัทริฎา 34830
สาย 2
ขาด 0

35 มนัสชนก 34834
สาย 0
ขาด 0

36 เมทินี 34837
สาย 0
ขาด 0

37 รติกร 34840
สาย 0
ขาด 0

38 รวิภา 34841
สาย 0
ขาด 0

39 รุ่งฟ้า 34850
สาย 0
ขาด 2

40 สมฤดี 34868
สาย 0
ขาด 3

41 สริดา 34869
สาย 0
ขาด 0

42 สุดาทิพย์ 34878
สาย 0
ขาด 0

43 สุทธินันท์ 34880
สาย 0
ขาด 2

44 สุธิมา 34882
สาย 0
ขาด 2

45 อัสรีนา 34906
สาย 0
ขาด 0