โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/7 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 51 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชัยพฤกษ์ 33287
สาย 8
ขาด 2

2 โชคอำนวย 33294
สาย 0
ขาด 3

3 ฌานทัศน์ 33296
สาย 3
ขาด 9

4 ณัฐวุฒิ 33309
สาย 4
ขาด 3

5 ดาราธิป 33315
สาย 1
ขาด 8

6 ธนวรรธน์ 33335
สาย 2
ขาด 5

7 ธนารักษ์ 33346
สาย 3
ขาด 5

8 ธีรภัทร์ 33354
สาย 17
ขาด 5

9 ปัญญารัตน์ 33389
สาย 1
ขาด 3

10 พรพิษณุ 33402
สาย 6
ขาด 8

11 พีระ 33411
สาย 0
ขาด 2

12 ภคนันท์ 33415
สาย 1
ขาด 0

13 ภาณุกรณ์ 33421
สาย 1
ขาด 1

14 ภูริภัทร 33424
สาย 0
ขาด 2

15 วรินทร 33442
สาย 5
ขาด 1

16 วายุ 33450
สาย 4
ขาด 6

17 สรคมน์ 33479
สาย 3
ขาด 2

18 อติพัทธ์ 33505
สาย 1
ขาด 2

19 กนกอร 33530
สาย 8
ขาด 0

20 กัญชรส 33540
สาย 8
ขาด 2

21 กัญญารัตน์ 33544
สาย 7
ขาด 5

22 จิราพร 33560
สาย 2
ขาด 3

23 ณัฐชา 33590
สาย 2
ขาด 3

24 ณัฐนันท์ 33593
สาย 2
ขาด 5

25 ณัฐพร 33595
สาย 0
ขาด 3

26 ธัญดา 33612
สาย 1
ขาด 2

27 ธัญรัตน์ 33613
สาย 2
ขาด 3

28 ธัญลักษณ์ 33614
สาย 1
ขาด 8

29 ธันยาภรณ์ 33615
สาย 7
ขาด 4

30 นิลาวัลย์ 33629
สาย 3
ขาด 10

31 พรรษสรณ์ 33642
สาย 3
ขาด 3

32 ปุณยนุช 33653
สาย 3
ขาด 8

33 เพ็ญนภา 33672
สาย 5
ขาด 8

34 มธุรดา 33683
สาย 8
ขาด 4

35 มาติกา 33685
สาย 1
ขาด 3

36 ยศวดี 33688
สาย 1
ขาด 3

37 รุ่งทิวา 33693
สาย 3
ขาด 3

38 วรพรรณ 33699
สาย 12
ขาด 7

39 วรัญญา 33703
สาย 1
ขาด 8

40 วารุณี 33709
สาย 13
ขาด 5

41 ธัญญธิดา 33719
สาย 0
ขาด 3

42 สามินี 33724
สาย 0
ขาด 12

43 สุกันญาพร 33731
สาย 3
ขาด 4

44 อนุสา 33748
สาย 3
ขาด 0

45 อริสรา 33758
สาย 3
ขาด 2

46 อวิกา 33759
สาย 9
ขาด 9

47 ธวัชชัย 34400
สาย 4
ขาด 5

48 ธนกฤต 34917
สาย 5
ขาด 18

49 กมลชนก 35467
สาย 8
ขาด 8

49 กมลชนก 35467
สาย 8
ขาด 8

50 ภัทรศยา 35484
สาย 3
ขาด 3