สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2019-07-20
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คณพล 34430
สาย 2
ขาด 2

2 จิรายุทธ 34444
สาย 2
ขาด 0

3 ชยากร 34458
สาย 6
ขาด 3

4 ชวัลวิทย์ 34461
สาย 0
ขาด 1

5 ชาคริต 34467
สาย 0
ขาด 4

6 ภัทรพล 34591
สาย 0
ขาด 1

7 โยธิน 34607
สาย 0
ขาด 1

8 วรพจน์ 34611
สาย 0
ขาด 3

9 วิทวัส 34622
สาย 0
ขาด 0

10 ศรราม 34632
สาย 0
ขาด 0

11 สฤษฎ์พงศ์ 34645
สาย 10
ขาด 7

12 อชิระ 34665
สาย 0
ขาด 1

13 อดิศักดิ์ 34666
สาย 0
ขาด 0

14 อภิสิทธิ์ 34674
สาย 0
ขาด 5

15 อิทธิพันธ์ 34679
สาย 1
ขาด 0

16 กัญญารัตน์ 34699
สาย 1
ขาด 3

17 กาญจนา 34703
สาย 0
ขาด 5

18 ขวัญเรือน 34709
สาย 0
ขาด 1

19 ไข่มุก 34710
สาย 0
ขาด 1

20 จริญญา 34713
สาย 2
ขาด 19

21 ชลธิชา 34731
สาย 0
ขาด 2

22 ณรากร 34739
สาย 1
ขาด 10

23 ณัฏฐธิดา 34740
สาย 0
ขาด 4

24 ณัฐธัญญา 34746
สาย 0
ขาด 0

25 ณัฐพร 34748
สาย 2
ขาด 14

26 ธนาพร 34763
สาย 7
ขาด 2

27 ธิมาพร 34768
สาย 0
ขาด 2

28 ปฑิตตา 34785
สาย 0
ขาด 0

29 ปิยนันท์ 34798
สาย 0
ขาด 4

30 พรลภัส 34803
สาย 0
ขาด 1

31 พิมพ์รพัตร 34818
สาย 1
ขาด 4

32 พิมล 34819
สาย 0
ขาด 2

33 ภัทรธิดา 34826
สาย 0
ขาด 25

34 ภัทริฎา 34830
สาย 10
ขาด 5

35 มนัสชนก 34834
สาย 0
ขาด 1

36 เมทินี 34837
สาย 0
ขาด 2

37 รติกร 34840
สาย 1
ขาด 4

38 รวิภา 34841
สาย 1
ขาด 1

39 รุ่งฟ้า 34850
สาย 1
ขาด 14

40 สมฤดี 34868
สาย 0
ขาด 5

41 สริดา 34869
สาย 1
ขาด 2

42 สุดาทิพย์ 34878
สาย 1
ขาด 3

43 สุทธินันท์ 34880
สาย 2
ขาด 5

44 สุธิมา 34882
สาย 1
ขาด 3

45 อัสรีนา 34906
สาย 0
ขาด 1