โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/7 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชัยพฤกษ์ 33287
สาย 8
ขาด 6

2 โชคอำนวย 33294
สาย 0
ขาด 4

3 ฌานทัศน์ 33296
สาย 3
ขาด 14

4 ณัฐวุฒิ 33309
สาย 6
ขาด 4

5 ดาราธิป 33315
สาย 1
ขาด 12

6 ธนวรรธน์ 33335
สาย 3
ขาด 11

7 ธนารักษ์ 33346
สาย 4
ขาด 9

8 ธีรภัทร์ 33354
สาย 23
ขาด 13

9 ปัญญารัตน์ 33389
สาย 2
ขาด 7

10 พรพิษณุ 33402
สาย 7
ขาด 12

11 พีระ 33411
สาย 0
ขาด 4

12 ภคนันท์ 33415
สาย 4
ขาด 1

13 ภาณุกรณ์ 33421
สาย 2
ขาด 2

14 ภูริภัทร 33424
สาย 0
ขาด 3

15 วรินทร 33442
สาย 6
ขาด 1

16 วายุ 33450
สาย 7
ขาด 8

17 สรคมน์ 33479
สาย 7
ขาด 2

18 อติพัทธ์ 33505
สาย 1
ขาด 4

19 กนกอร 33530
สาย 11
ขาด 0

20 กัญชรส 33540
สาย 9
ขาด 2

21 กัญญารัตน์ 33544
สาย 12
ขาด 8

22 จิราพร 33560
สาย 3
ขาด 4

23 ณัฐชา 33590
สาย 2
ขาด 4

24 ณัฐนันท์ 33593
สาย 3
ขาด 9

25 ณัฐพร 33595
สาย 1
ขาด 3

26 ธัญดา 33612
สาย 1
ขาด 2

27 ธัญรัตน์ 33613
สาย 3
ขาด 4

28 ธัญลักษณ์ 33614
สาย 1
ขาด 10

29 ธันยาภรณ์ 33615
สาย 9
ขาด 5

30 นิลาวัลย์ 33629
สาย 4
ขาด 11

31 พรรษสรณ์ 33642
สาย 5
ขาด 4

32 ปุณยนุช 33653
สาย 5
ขาด 10

33 เพ็ญนภา 33672
สาย 7
ขาด 10

34 มธุรดา 33683
สาย 14
ขาด 7

35 มาติกา 33685
สาย 1
ขาด 4

36 ยศวดี 33688
สาย 1
ขาด 7

37 รุ่งทิวา 33693
สาย 3
ขาด 6

38 วรพรรณ 33699
สาย 24
ขาด 13

39 วรัญญา 33703
สาย 3
ขาด 11

40 วารุณี 33709
สาย 15
ขาด 7

41 ธัญญธิดา 33719
สาย 0
ขาด 5

42 สามินี 33724
สาย 0
ขาด 16

43 สุกันญาพร 33731
สาย 5
ขาด 8

44 อนุสา 33748
สาย 5
ขาด 0

45 อริสรา 33758
สาย 3
ขาด 3

46 อวิกา 33759
สาย 20
ขาด 11

47 ธวัชชัย 34400
สาย 10
ขาด 8

48 ธนกฤต 34917
สาย 5
ขาด 29

49 กมลชนก 35467
สาย 17
ขาด 9

50 ภัทรศยา 35484
สาย 3
ขาด 5