สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/7 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จิระภัทร 33851
สาย 0
ขาด 4

2 ณัฐกฤตย์ 33883
สาย 0
ขาด 3

3 ณัฐธีร์ 33887
สาย 0
ขาด 3

4 ตรัยรัตน์ 33900
สาย 2
ขาด 4

5 เปรื่องปรัชญ์ 33971
สาย 1
ขาด 9

6 พงศธร 33973
สาย 0
ขาด 4

7 พรรษกร 33977
สาย 4
ขาด 13

8 พลพล 33983
สาย 1
ขาด 6

9 วัฒนา 34038
สาย 1
ขาด 4

10 ศุกรี 34054
สาย 0
ขาด 1

11 สิทธิโชค 34064
สาย 2
ขาด 6

12 สุธินันท์ 34070
สาย 4
ขาด 6

13 อนุชา 34083
สาย 2
ขาด 4

14 อินทัช 34096
สาย 2
ขาด 5

15 กนกวรรณ 34103
สาย 0
ขาด 4

16 จารุวรรณ 34123
สาย 0
ขาด 5

17 ชนิสรา 34137
สาย 0
ขาด 5

18 ชุติมา 34151
สาย 0
ขาด 0

19 ชุติรัตน์ 34152
สาย 0
ขาด 1

20 ญาณิศา 34156
สาย 0
ขาด 4

21 ณัฎฐณิชา 34161
สาย 2
ขาด 7

22 ณิชกมล 34171
สาย 1
ขาด 5

23 ณีรนุช 34174
สาย 0
ขาด 5

24 ธัญมน 34184
สาย 0
ขาด 6

25 น่านฟ้า 34196
สาย 1
ขาด 8

26 น้ำฝน 34197
สาย 2
ขาด 5

27 น้ำฝน 34198
สาย 0
ขาด 1

28 ปนัดดา 34208
สาย 0
ขาด 15

29 ปวริศา 34210
สาย 0
ขาด 4

30 เปมิกา 34221
สาย 11
ขาด 21

31 พลอย 34230
สาย 1
ขาด 8

32 พิชามญชุ์ 34234
สาย 0
ขาด 4

33 พิมยาดา 34240
สาย 5
ขาด 7

34 วรัญญา 34269
สาย 2
ขาด 8

35 วิจิตรา 34276
สาย 7
ขาด 11

36 วิภาภรณ์ 34277
สาย 0
ขาด 3

37 ศิริรัตน์ 34285
สาย 3
ขาด 8

38 สินีนาฏ 34298
สาย 0
ขาด 6

39 สิริกร 34300
สาย 1
ขาด 12

40 อัจฉรา 34333
สาย 0
ขาด 4

41 ณัชริดา 34972
สาย 9
ขาด 27

42 ปรัชทกร 36039
สาย 5
ขาด 6

43 นันทวรรณ 36062
สาย 8
ขาด 5

44 มนัสนันท์ 36069
สาย 5
ขาด 13

45 วัลลี 36074
สาย 3
ขาด 10

46 ศิริลักษณ์ 36075
สาย 1
ขาด 3

47 อาภารัตน์ 36080
สาย 0
ขาด 5