สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/7 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จิระภัทร 33851
สาย 0
ขาด 1

2 ณัฐกฤตย์ 33883
สาย 0
ขาด 0

3 ณัฐธีร์ 33887
สาย 0
ขาด 0

4 ตรัยรัตน์ 33900
สาย 2
ขาด 1

5 เปรื่องปรัชญ์ 33971
สาย 6
ขาด 4

6 พงศธร 33973
สาย 0
ขาด 0

7 พรรษกร 33977
สาย 3
ขาด 8

8 พลพล 33983
สาย 0
ขาด 5

9 วัฒนา 34038
สาย 2
ขาด 2

10 ศุกรี 34054
สาย 0
ขาด 0

11 สิทธิโชค 34064
สาย 1
ขาด 3

12 สุธินันท์ 34070
สาย 3
ขาด 6

13 อนุชา 34083
สาย 1
ขาด 0

14 อินทัช 34096
สาย 2
ขาด 2

15 กนกวรรณ 34103
สาย 2
ขาด 0

16 จารุวรรณ 34123
สาย 0
ขาด 1

17 ชนิสรา 34137
สาย 0
ขาด 2

18 ชุติมา 34151
สาย 0
ขาด 0

19 ชุติรัตน์ 34152
สาย 0
ขาด 1

20 ญาณิศา 34156
สาย 0
ขาด 1

21 ณัฎฐณิชา 34161
สาย 2
ขาด 8

22 ณิชกมล 34171
สาย 1
ขาด 1

23 ณีรนุช 34174
สาย 0
ขาด 3

24 ธัญมน 34184
สาย 0
ขาด 1

25 น่านฟ้า 34196
สาย 2
ขาด 11

26 น้ำฝน 34197
สาย 1
ขาด 0

27 น้ำฝน 34198
สาย 0
ขาด 0

28 ปนัดดา 34208
สาย 3
ขาด 13

29 ปวริศา 34210
สาย 0
ขาด 0

30 เปมิกา 34221
สาย 13
ขาด 23

31 พลอย 34230
สาย 1
ขาด 1

32 พิชามญชุ์ 34234
สาย 0
ขาด 0

33 พิมยาดา 34240
สาย 5
ขาด 7

34 วรัญญา 34269
สาย 0
ขาด 7

35 วิจิตรา 34276
สาย 5
ขาด 7

36 วิภาภรณ์ 34277
สาย 0
ขาด 3

37 ศิริรัตน์ 34285
สาย 1
ขาด 8

38 สินีนาฏ 34298
สาย 0
ขาด 2

39 สิริกร 34300
สาย 0
ขาด 9

40 อัจฉรา 34333
สาย 0
ขาด 5

41 ณัชริดา 34972
สาย 12
ขาด 18

42 ปรัชทกร 36039
สาย 0
ขาด 3

43 นันทวรรณ 36062
สาย 3
ขาด 6

44 มนัสนันท์ 36069
สาย 6
ขาด 6

45 วัลลี 36074
สาย 1
ขาด 5

46 ศิริลักษณ์ 36075
สาย 3
ขาด 3

47 อาภารัตน์ 36080
สาย 0
ขาด 0