สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/7 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-10-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติภูมิ 34992
สาย 9
ขาด 13

2 ณัฐภัทร 35043
สาย 0
ขาด 5

3 นิธิวัฒน์ 35089
สาย 9
ขาด 1

4 ปฏิพล 35096
สาย 2
ขาด 0

5 ภูรินท์ 35100
สาย 3
ขาด 3

6 ปิยะบัณฑิตย์ 35102
สาย 21
ขาด 12

7 พชระ 35106
สาย 8
ขาด 2

8 ภูริเดช 35128
สาย 4
ขาด 2

9 ภูวกร 35129
สาย 0
ขาด 5

10 สุทธวีร์ 35188
สาย 9
ขาด 2

11 อัษฎาวุฒิ 35217
สาย 8
ขาด 12

12 กานต์ธิดา 35239
สาย 3
ขาด 0

13 กุลณัฐ 35241
สาย 5
ขาด 7

14 จณิสตา 35247
สาย 7
ขาด 2

15 ณิชานันท์ 35284
สาย 9
ขาด 7

16 ธิญาดา 35296
สาย 2
ขาด 0

17 นริศรา 35303
สาย 5
ขาด 7

18 เนตรอัปสร 35312
สาย 0
ขาด 3

19 เบญญาภา 35320
สาย 0
ขาด 2

20 พรพณา 35335
สาย 0
ขาด 1

21 พรวิภา 35337
สาย 2
ขาด 5

22 ภคินี 35357
สาย 7
ขาด 4

23 วรรณวิสา 35385
สาย 5
ขาด 3

24 ปุญญิศา 35406
สาย 9
ขาด 1

25 ศุภณัฐ 35408
สาย 5
ขาด 7

26 ศุภาพิชญ์ 35411
สาย 1
ขาด 1

27 สิริวรรณ 35418
สาย 0
ขาด 0

28 สุทาวดี 35420
สาย 25
ขาด 11

29 อนิญชนา 35432
สาย 0
ขาด 0

30 ออมทอง 35435
สาย 1
ขาด 0

31 อาทิตยา 35440
สาย 0
ขาด 0

32 อินทิรา 35444
สาย 0
ขาด 1

33 อูริสสรา 35445
สาย 5
ขาด 2

34 ทักชัย 37208
สาย 2
ขาด 36

35 รัฐโรจน์ 37218
สาย 8
ขาด 4

36 ชลธิชา 37234
สาย 0
ขาด 2

37 ฐาปนี 37236
สาย 2
ขาด 0

38 พรทิพย์ 37246
สาย 0
ขาด 0

39 ศศิกานต์ 37254
สาย 4
ขาด 1

40 สิริมา 37255
สาย 8
ขาด 4