สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คณพล 34430
สาย 4
ขาด 4

2 จิรายุทธ 34444
สาย 2
ขาด 4

3 ชยากร 34458
สาย 3
ขาด 9

4 ชวัลวิทย์ 34461
สาย 2
ขาด 4

5 ชาคริต 34467
สาย 10
ขาด 2

6 ภัทรพล 34591
สาย 0
ขาด 5

7 โยธิน 34607
สาย 0
ขาด 3

8 วรพจน์ 34611
สาย 1
ขาด 7

9 วิทวัส 34622
สาย 1
ขาด 1

10 ศรราม 34632
สาย 0
ขาด 3

11 สฤษฎ์พงศ์ 34645
สาย 22
ขาด 17

12 อชิระ 34665
สาย 0
ขาด 4

13 อดิศักดิ์ 34666
สาย 0
ขาด 3

14 อภิสิทธิ์ 34674
สาย 2
ขาด 11

15 อิทธิพันธ์ 34679
สาย 3
ขาด 8

16 กัญญารัตน์ 34699
สาย 5
ขาด 7

17 กาญจนา 34703
สาย 3
ขาด 8

18 ขวัญเรือน 34709
สาย 2
ขาด 3

19 ไข่มุก 34710
สาย 1
ขาด 3

20 จริญญา 34713
สาย 0
ขาด 37

21 ชลธิชา 34731
สาย 1
ขาด 3

23 ณัฏฐธิดา 34740
สาย 1
ขาด 7

24 ณัฐธัญญา 34746
สาย 2
ขาด 6

25 ณัฐพร 34748
สาย 4
ขาด 32

26 ธนาพร 34763
สาย 7
ขาด 5

27 ธิมาพร 34768
สาย 9
ขาด 6

28 ปฑิตตา 34785
สาย 0
ขาด 3

29 ปิยนันท์ 34798
สาย 7
ขาด 11

30 พรลภัส 34803
สาย 2
ขาด 2

31 พิมพ์รพัตร 34818
สาย 1
ขาด 3

32 พิมล 34819
สาย 2
ขาด 5

34 ภัทริฎา 34830
สาย 0
ขาด 39

35 มนัสชนก 34834
สาย 3
ขาด 6

36 เมทินี 34837
สาย 5
ขาด 3

37 รติกร 34840
สาย 4
ขาด 6

38 รวิภา 34841
สาย 4
ขาด 5

39 รุ่งฟ้า 34850
สาย 9
ขาด 22

40 สมฤดี 34868
สาย 10
ขาด 16

41 สริดา 34869
สาย 0
ขาด 7

42 สุดาทิพย์ 34878
สาย 10
ขาด 5

43 สุทธินันท์ 34880
สาย 5
ขาด 8

44 สุธิมา 34882
สาย 10
ขาด 8

45 อัสรีนา 34906
สาย 2
ขาด 7