สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2018-06-23
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ก้องภพ 33838
สาย 1
ขาด 1

2 จิตรภาณุ 33848
สาย 1
ขาด 1

3 ธนันท์รัฐ 33925
สาย 1
ขาด 0

4 ธัญพิสิษฐ์ 33934
สาย 1
ขาด 1

5 ธัลดล 33937
สาย 0
ขาด 1

6 นาคา 33952
สาย 2
ขาด 2

7 พงศธร 33974
สาย 0
ขาด 0

8 พริษฐ์ 33979
สาย 3
ขาด 0

9 พัฒน์ดนัย 33988
สาย 0
ขาด 0

10 พัทธสาร 33990
สาย 0
ขาด 1

11 พีรพัฒน์ 34004
สาย 1
ขาด 2

12 ศรัณย์ 34051
สาย 0
ขาด 22

13 อธิราช 34078
สาย 3
ขาด 0

14 กรรณิกา 34111
สาย 0
ขาด 0

15 กัญญรัตน์ 34112
สาย 0
ขาด 2

16 กัลยรักษ์ 34115
สาย 0
ขาด 2

17 จันทร์นภา 34121
สาย 0
ขาด 0

18 จิรติกานต์ 34124
สาย 0
ขาด 1

19 จิรัฐิพร 34126
สาย 0
ขาด 0

20 จีราพรรณ 34129
สาย 0
ขาด 0

21 เจนจิรา 34133
สาย 1
ขาด 0

22 ชลธร 34138
สาย 0
ขาด 0

23 ญาณิศา 34155
สาย 0
ขาด 0

24 ณิชชา 34172
สาย 1
ขาด 0

25 ธนพร 34177
สาย 1
ขาด 2

26 นิรมล 34194
สาย 0
ขาด 2

27 นุชนาฎ 34195
สาย 0
ขาด 0

28 ปาณิศา 34211
สาย 0
ขาด 0

29 ปาณิสรา 34212
สาย 0
ขาด 0

30 พนิดา 34223
สาย 0
ขาด 0

31 พัชรินทร์ 34231
สาย 0
ขาด 0

32 พิมพิศา 34236
สาย 0
ขาด 0

33 มาริษา 34255
สาย 1
ขาด 3

34 รุ่งวรินทร์ 34261
สาย 2
ขาด 0

35 วรรนิษา 34266
สาย 0
ขาด 0

36 ศรัณยา 34279
สาย 1
ขาด 0

37 ศศิกานต์ 34280
สาย 0
ขาด 0

38 ศศิชล 34281
สาย 0
ขาด 0

39 สโรชินี 34293
สาย 0
ขาด 0

40 สิภาลักษณ์ 34299
สาย 0
ขาด 0

41 สุมิตรา 34312
สาย 1
ขาด 0

42 เสาวภา 34314
สาย 0
ขาด 0

43 อมิดา 34326
สาย 0
ขาด 0

44 อรญา 34329
สาย 0
ขาด 2

45 อัญชลี 34334
สาย 3
ขาด 4

46 ชัยอนันต์ 36031
สาย 3
ขาด 3

47 วสุ 36044
สาย 1
ขาด 0

48 วุฒธินันท์ 36045
สาย 0
ขาด 0

49 อนัญญา 36077
สาย 0
ขาด 0