สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฎา 34415
สาย 5
ขาด 3

2 เกียรติศักดิ์ 34426
สาย 0
ขาด 6

3 ฐานธิษณ์ 34475
สาย 1
ขาด 2

4 ณภัทร 34479
สาย 1
ขาด 2

5 ณัฐวัตร 34495
สาย 22
ขาด 6

6 ธนวัฒน์ 34521
สาย 6
ขาด 6

7 ธนวิทย์ 34524
สาย 0
ขาด 4

8 ธนายุต 34529
สาย 5
ขาด 0

9 ปฏิวัติ 34552
สาย 0
ขาด 1

10 ปัณณธร 34565
สาย 0
ขาด 2

11 พรเทพ 34573
สาย 9
ขาด 2

12 ภัทรวัต 34593
สาย 0
ขาด 4

13 ศักดิ์นฤน 34634
สาย 2
ขาด 3

14 ศิรสิทธิ์ 34636
สาย 0
ขาด 0

15 ศุภณัฐ 34640
สาย 2
ขาด 2

16 สุทิน 34655
สาย 0
ขาด 1

17 อรุษ 34675
สาย 0
ขาด 0

18 กัญฐณา 34700
สาย 3
ขาด 1

19 จรรยวรรธน์ 34712
สาย 3
ขาด 1

20 จังคนิภา 34714
สาย 0
ขาด 0

21 จีรนันท์ 34720
สาย 0
ขาด 1

22 ฉัตรธิดา 34726
สาย 0
ขาด 0

23 ณฐพร 34736
สาย 0
ขาด 0

24 ฌรรฌริน 34738
สาย 0
ขาด 1

25 ณัฏฐ์นรี 34741
สาย 4
ขาด 1

26 ณัฐวรรณ 34753
สาย 1
ขาด 1

27 ดวงฤทัย 34758
สาย 0
ขาด 1

28 ธีราพร 34769
สาย 0
ขาด 0

29 นฤมล 34774
สาย 2
ขาด 1

30 ปณิชา 34786
สาย 4
ขาด 2

31 พัชรวรรณ 34812
สาย 1
ขาด 0

32 ภัณฑิรา 34824
สาย 0
ขาด 2

33 ภัทรชล 34825
สาย 0
ขาด 1

34 ภัทรพร 34827
สาย 4
ขาด 3

35 มัทนา 34836
สาย 0
ขาด 3

36 รุจิรา 34849
สาย 1
ขาด 0

37 ลลิตา 34852
สาย 0
ขาด 0

38 วริศราณัท 34859
สาย 3
ขาด 1

39 สุวรรณหงษ์ 34889
สาย 3
ขาด 2

40 อนันตญา 34896
สาย 0
ขาด 1

41 อภิญญา 34898
สาย 1
ขาด 1

42 อรวรรณ 34900
สาย 0
ขาด 1

43 ธนาภา 36632
สาย 1
ขาด 0

44 นาเดีย 36633
สาย 8
ขาด 5

45 ลักษณ์สุดา 36643
สาย 0
ขาด 0

46 อริยา 36647
สาย 0
ขาด 2