สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ก้องภพ 33838
สาย 3
ขาด 8

2 จิตรภาณุ 33848
สาย 0
ขาด 6

3 ธนันท์รัฐ 33925
สาย 0
ขาด 4

4 ธัญพิสิษฐ์ 33934
สาย 9
ขาด 9

5 ธัลดล 33937
สาย 3
ขาด 3

6 นาคา 33952
สาย 3
ขาด 18

7 พงศธร 33974
สาย 0
ขาด 4

8 พริษฐ์ 33979
สาย 2
ขาด 6

9 พัฒน์ดนัย 33988
สาย 0
ขาด 5

10 พัทธสาร 33990
สาย 2
ขาด 7

11 พีรพัฒน์ 34004
สาย 8
ขาด 5

12 ศรัณย์ 34051
สาย 0
ขาด 7

13 อธิราช 34078
สาย 7
ขาด 11

14 กรรณิกา 34111
สาย 0
ขาด 3

15 กัญญรัตน์ 34112
สาย 1
ขาด 2

16 กัลยรักษ์ 34115
สาย 7
ขาด 6

17 จันทร์นภา 34121
สาย 1
ขาด 4

18 จิรติกานต์ 34124
สาย 0
ขาด 3

19 จิรัฐิพร 34126
สาย 1
ขาด 6

20 จีราพรรณ 34129
สาย 2
ขาด 12

21 เจนจิรา 34133
สาย 0
ขาด 4

22 ชลธร 34138
สาย 0
ขาด 6

23 ญาณิศา 34155
สาย 1
ขาด 4

24 ณิชชา 34172
สาย 3
ขาด 5

25 ธนพร 34177
สาย 6
ขาด 13

26 นิรมล 34194
สาย 1
ขาด 5

27 นุชนาฎ 34195
สาย 0
ขาด 6

28 ปาณิศา 34211
สาย 0
ขาด 7

29 ปาณิสรา 34212
สาย 0
ขาด 5

30 พนิดา 34223
สาย 1
ขาด 3

31 พัชรินทร์ 34231
สาย 0
ขาด 8

32 พิมพิศา 34236
สาย 0
ขาด 4

33 มาริษา 34255
สาย 4
ขาด 6

34 รุ่งวรินทร์ 34261
สาย 3
ขาด 7

35 วรรนิษา 34266
สาย 2
ขาด 3

36 ศรัณยา 34279
สาย 7
ขาด 3

37 ศศิกานต์ 34280
สาย 0
ขาด 2

38 ศศิชล 34281
สาย 0
ขาด 3

39 สโรชินี 34293
สาย 0
ขาด 5

40 สิภาลักษณ์ 34299
สาย 0
ขาด 7

41 สุมิตรา 34312
สาย 1
ขาด 3

42 เสาวภา 34314
สาย 1
ขาด 3

43 อมิดา 34326
สาย 0
ขาด 4

44 อรญา 34329
สาย 0
ขาด 6

45 อัญชลี 34334
สาย 7
ขาด 13

46 ชัยอนันต์ 36031
สาย 1
ขาด 39

47 วสุ 36044
สาย 13
ขาด 8

48 วุฒธินันท์ 36045
สาย 0
ขาด 3

49 อนัญญา 36077
สาย 7
ขาด 7