สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฎา 34415
สาย 7
ขาด 4

2 เกียรติศักดิ์ 34426
สาย 1
ขาด 2

3 ฐานธิษณ์ 34475
สาย 0
ขาด 3

4 ณภัทร 34479
สาย 4
ขาด 3

5 ณัฐวัตร 34495
สาย 15
ขาด 8

6 ธนวัฒน์ 34521
สาย 9
ขาด 3

7 ธนวิทย์ 34524
สาย 0
ขาด 3

8 ธนายุต 34529
สาย 14
ขาด 0

9 ปฏิวัติ 34552
สาย 0
ขาด 1

10 ปัณณธร 34565
สาย 0
ขาด 3

11 พรเทพ 34573
สาย 16
ขาด 4

12 ภัทรวัต 34593
สาย 0
ขาด 10

13 ศักดิ์นฤน 34634
สาย 7
ขาด 2

14 ศิรสิทธิ์ 34636
สาย 0
ขาด 2

15 ศุภณัฐ 34640
สาย 0
ขาด 1

16 สุทิน 34655
สาย 0
ขาด 5

17 อรุษ 34675
สาย 2
ขาด 1

18 กัญฐณา 34700
สาย 7
ขาด 2

19 จรรยวรรธน์ 34712
สาย 1
ขาด 2

20 จังคนิภา 34714
สาย 0
ขาด 6

21 จีรนันท์ 34720
สาย 3
ขาด 0

22 ฉัตรธิดา 34726
สาย 4
ขาด 1

23 ณฐพร 34736
สาย 3
ขาด 1

24 ฌรรฌริน 34738
สาย 5
ขาด 1

25 ณัฏฐ์นรี 34741
สาย 2
ขาด 2

26 ณัฐวรรณ 34753
สาย 1
ขาด 2

27 ดวงฤทัย 34758
สาย 3
ขาด 6

28 ธีราพร 34769
สาย 1
ขาด 0

29 นฤมล 34774
สาย 3
ขาด 1

30 ปณิชา 34786
สาย 9
ขาด 2

31 พัชรวรรณ 34812
สาย 3
ขาด 1

32 ภัณฑิรา 34824
สาย 0
ขาด 3

33 ภัทรชล 34825
สาย 1
ขาด 0

34 ภัทรพร 34827
สาย 2
ขาด 2

35 มัทนา 34836
สาย 3
ขาด 4

36 รุจิรา 34849
สาย 3
ขาด 3

37 ลลิตา 34852
สาย 0
ขาด 0

38 วริศราณัท 34859
สาย 6
ขาด 1

39 สุวรรณหงษ์ 34889
สาย 8
ขาด 2

40 อนันตญา 34896
สาย 1
ขาด 1

41 อภิญญา 34898
สาย 1
ขาด 5

42 อรวรรณ 34900
สาย 0
ขาด 7

43 ธนาภา 36632
สาย 1
ขาด 2

44 นาเดีย 36633
สาย 1
ขาด 18

45 ลักษณ์สุดา 36643
สาย 1
ขาด 2

46 อริยา 36647
สาย 3
ขาด 4