โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/6 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 51 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 อินทัช 32937
สาย 1
ขาด 9

2 การุณ 33246
สาย 14
ขาด 15

3 คณิสร 33259
สาย 0
ขาด 7

4 คมกริช 33260
สาย 6
ขาด 13

5 ตงมิ้ง 33317
สาย 7
ขาด 8

6 ธนกฤต 33327
สาย 10
ขาด 39

7 ธนัชย์ 33339
สาย 16
ขาด 16

8 ธีรภัทร์ 33353
สาย 11
ขาด 10

9 นวรินทร์ 33368
สาย 0
ขาด 16

10 นาคา 33369
สาย 5
ขาด 13

11 บุญฤทธิ์ 33376
สาย 3
ขาด 35

12 พงศ์ภรณ์ 33398
สาย 10
ขาด 24

13 พีรณัฐ 33407
สาย 17
ขาด 28

14 พีรวุฒิ 33410
สาย 12
ขาด 36

15 ภูริณัฐ 33423
สาย 7
ขาด 16

16 รชต 33429
สาย 0
ขาด 9

17 วริทธิ์นันท์ 33441
สาย 12
ขาด 12

18 ศุภวิชญ์ 33477
สาย 18
ขาด 15

19 สิรศาสตร์ 33489
สาย 0
ขาด 14

20 สุชาติ 33492
สาย 11
ขาด 29

21 อครพงษ์ 33502
สาย 17
ขาด 11

22 อดิศักดิ์ 33504
สาย 0
ขาด 2

23 กัญญารัตน์ 33546
สาย 2
ขาด 9

24 จุฑาทิพย์ 33562
สาย 0
ขาด 8

25 ฉัตรศิริ 33565
สาย 1
ขาด 10

26 ชนิสรา 33573
สาย 1
ขาด 8

27 ชลธร 33575
สาย 12
ขาด 13

28 ณัฐชนากานต์ 33598
สาย 4
ขาด 7

29 ณิชา 33599
สาย 1
ขาด 13

30 ดรุณี 33601
สาย 2
ขาด 24

31 ธัญชนก 33611
สาย 7
ขาด 4

32 นภัสศร 33621
สาย 7
ขาด 27

33 นิอร 33630
สาย 4
ขาด 23

34 ปณาลี 33636
สาย 5
ขาด 12

35 ปนัฏฐา 33638
สาย 1
ขาด 11

36 ประกายทิพย์ 33641
สาย 1
ขาด 30

37 ปาริฉัตร 33650
สาย 0
ขาด 8

38 พนิดา 33654
สาย 6
ขาด 24

39 พรนิภา 33659
สาย 4
ขาด 18

40 ภิชญากร 33679
สาย 2
ขาด 3

41 มนัสนันท์ 33684
สาย 2
ขาด 5

42 รัตน์เกล้า 33691
สาย 5
ขาด 12

43 รัตมณี 33692
สาย 1
ขาด 10

44 รุจิรดา 33694
สาย 0
ขาด 9

45 สุวิรยา 33740
สาย 3
ขาด 8

46 โสรยา 33741
สาย 14
ขาด 14

47 ธิญาดา 35476
สาย 7
ขาด 12

48 บุญสิตา 35478
สาย 2
ขาด 7

49 วรรณวรี 35491
สาย 1
ขาด 9

50 วิชิตา 35493
สาย 9
ขาด 7

51 สิริรัตน์ 35495
สาย 1
ขาด 26