โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/6 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 51 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 อินทัช 32937
สาย 0
ขาด 7

2 การุณ 33246
สาย 8
ขาด 9

3 คณิสร 33259
สาย 0
ขาด 6

4 คมกริช 33260
สาย 3
ขาด 9

5 ตงมิ้ง 33317
สาย 6
ขาด 6

6 ธนกฤต 33327
สาย 5
ขาด 24

7 ธนัชย์ 33339
สาย 11
ขาด 11

8 ธีรภัทร์ 33353
สาย 8
ขาด 5

9 นวรินทร์ 33368
สาย 0
ขาด 10

10 นาคา 33369
สาย 3
ขาด 8

11 บุญฤทธิ์ 33376
สาย 3
ขาด 24

12 พงศ์ภรณ์ 33398
สาย 7
ขาด 12

13 พีรณัฐ 33407
สาย 12
ขาด 14

14 พีรวุฒิ 33410
สาย 7
ขาด 21

15 ภูริณัฐ 33423
สาย 6
ขาด 9

16 รชต 33429
สาย 0
ขาด 8

17 วริทธิ์นันท์ 33441
สาย 8
ขาด 7

18 ศุภวิชญ์ 33477
สาย 12
ขาด 8

19 สิรศาสตร์ 33489
สาย 0
ขาด 10

20 สุชาติ 33492
สาย 8
ขาด 16

21 อครพงษ์ 33502
สาย 12
ขาด 6

22 อดิศักดิ์ 33504
สาย 0
ขาด 1

23 กัญญารัตน์ 33546
สาย 2
ขาด 6

24 จุฑาทิพย์ 33562
สาย 0
ขาด 7

25 ฉัตรศิริ 33565
สาย 0
ขาด 6

26 ชนิสรา 33573
สาย 0
ขาด 6

27 ชลธร 33575
สาย 10
ขาด 7

28 ณัฐชนากานต์ 33598
สาย 3
ขาด 5

29 ณิชา 33599
สาย 1
ขาด 9

30 ดรุณี 33601
สาย 1
ขาด 15

31 ธัญชนก 33611
สาย 7
ขาด 3

32 นภัสศร 33621
สาย 5
ขาด 15

33 นิอร 33630
สาย 2
ขาด 13

34 ปณาลี 33636
สาย 3
ขาด 6

35 ปนัฏฐา 33638
สาย 0
ขาด 7

36 ประกายทิพย์ 33641
สาย 1
ขาด 20

37 ปาริฉัตร 33650
สาย 0
ขาด 7

38 พนิดา 33654
สาย 1
ขาด 17

39 พรนิภา 33659
สาย 1
ขาด 13

40 ภิชญากร 33679
สาย 2
ขาด 2

41 มนัสนันท์ 33684
สาย 1
ขาด 3

42 รัตน์เกล้า 33691
สาย 3
ขาด 7

43 รัตมณี 33692
สาย 1
ขาด 6

44 รุจิรดา 33694
สาย 0
ขาด 6

45 สุวิรยา 33740
สาย 2
ขาด 5

46 โสรยา 33741
สาย 11
ขาด 8

47 ธิญาดา 35476
สาย 6
ขาด 9

48 บุญสิตา 35478
สาย 1
ขาด 5

49 วรรณวรี 35491
สาย 1
ขาด 7

50 วิชิตา 35493
สาย 7
ขาด 6

51 สิริรัตน์ 35495
สาย 1
ขาด 15