สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ก้องภพ 33838
สาย 2
ขาด 4

2 จิตรภาณุ 33848
สาย 2
ขาด 3

3 ธนันท์รัฐ 33925
สาย 1
ขาด 3

4 ธัญพิสิษฐ์ 33934
สาย 5
ขาด 4

5 ธัลดล 33937
สาย 4
ขาด 3

6 นาคา 33952
สาย 13
ขาด 8

7 พงศธร 33974
สาย 0
ขาด 2

8 พริษฐ์ 33979
สาย 5
ขาด 3

9 พัฒน์ดนัย 33988
สาย 0
ขาด 0

10 พัทธสาร 33990
สาย 0
ขาด 2

11 พีรพัฒน์ 34004
สาย 13
ขาด 10

12 ศรัณย์ 34051
สาย 0
ขาด 40

13 อธิราช 34078
สาย 9
ขาด 9

14 กรรณิกา 34111
สาย 0
ขาด 0

15 กัญญรัตน์ 34112
สาย 0
ขาด 2

16 กัลยรักษ์ 34115
สาย 2
ขาด 4

17 จันทร์นภา 34121
สาย 0
ขาด 2

18 จิรติกานต์ 34124
สาย 0
ขาด 2

19 จิรัฐิพร 34126
สาย 1
ขาด 2

20 จีราพรรณ 34129
สาย 0
ขาด 8

21 เจนจิรา 34133
สาย 5
ขาด 0

22 ชลธร 34138
สาย 2
ขาด 2

23 ญาณิศา 34155
สาย 0
ขาด 0

24 ณิชชา 34172
สาย 1
ขาด 0

25 ธนพร 34177
สาย 3
ขาด 3

26 นิรมล 34194
สาย 0
ขาด 5

27 นุชนาฎ 34195
สาย 0
ขาด 2

28 ปาณิศา 34211
สาย 0
ขาด 6

29 ปาณิสรา 34212
สาย 0
ขาด 2

30 พนิดา 34223
สาย 0
ขาด 3

31 พัชรินทร์ 34231
สาย 0
ขาด 4

32 พิมพิศา 34236
สาย 0
ขาด 0

33 มาริษา 34255
สาย 4
ขาด 5

34 รุ่งวรินทร์ 34261
สาย 6
ขาด 6

35 วรรนิษา 34266
สาย 0
ขาด 3

36 ศรัณยา 34279
สาย 6
ขาด 2

37 ศศิกานต์ 34280
สาย 0
ขาด 1

38 ศศิชล 34281
สาย 0
ขาด 1

39 สโรชินี 34293
สาย 0
ขาด 2

40 สิภาลักษณ์ 34299
สาย 0
ขาด 0

41 สุมิตรา 34312
สาย 5
ขาด 0

42 เสาวภา 34314
สาย 0
ขาด 1

43 อมิดา 34326
สาย 1
ขาด 1

44 อรญา 34329
สาย 0
ขาด 4

45 อัญชลี 34334
สาย 6
ขาด 10

46 ชัยอนันต์ 36031
สาย 11
ขาด 24

47 วสุ 36044
สาย 3
ขาด 4

48 วุฒธินันท์ 36045
สาย 1
ขาด 1

49 อนัญญา 36077
สาย 0
ขาด 6