สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-12-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 วันสิริ 33707
สาย 0
ขาด 2

2 กฤษกร 33829
สาย 0
ขาด 2

3 กิตติคม 33831
สาย 4
ขาด 4

4 คุณานันต์ 33841
สาย 0
ขาด 1

5 เจนวิทย์ 33853
สาย 1
ขาด 5

6 ชัชวัชร 33864
สาย 0
ขาด 3

7 ชัชวัสร์ 33865
สาย 3
ขาด 7

8 ฐานวิทย์ 33876
สาย 0
ขาด 1

9 ณพดนัย 33878
สาย 3
ขาด 7

10 ณรงค์ฤทธิ์ 33880
สาย 0
ขาด 0

11 ณัฐชนน 33885
สาย 3
ขาด 7

12 ณัฐพล 33891
สาย 3
ขาด 3

13 ณัฐพล 33892
สาย 3
ขาด 6

14 ธนยศ 33916
สาย 4
ขาด 4

15 ธนาธรณ์ 33928
สาย 0
ขาด 7

16 ธรณ์ธันย์ 33931
สาย 0
ขาด 0

17 ธัญพิสิษฐ์ 33935
สาย 0
ขาด 3

18 นิพนธ์ 33956
สาย 1
ขาด 3

19 บรรณวัชร 33958
สาย 0
ขาด 0

20 พัทธนันท์ 33989
สาย 4
ขาด 3

21 พีรธร 33998
สาย 0
ขาด 13

22 เมธวิน 34023
สาย 2
ขาด 5

23 ยศภัทร 34025
สาย 2
ขาด 9

24 รัตนากร 34027
สาย 1
ขาด 5

25 วรการย์ 34030
สาย 4
ขาด 9

26 วรภัทร 34033
สาย 0
ขาด 8

27 สิรวิชญ์ 34065
สาย 2
ขาด 5

28 สิรวิชญ์ 34066
สาย 1
ขาด 0

29 สุทธิพงษ์ 34068
สาย 3
ขาด 7

30 สุภวัทน์ 34072
สาย 4
ขาด 7

31 สุรเชษฐ์ 34075
สาย 1
ขาด 0

32 อธิวัฒน์ 34080
สาย 0
ขาด 6

33 จุฑามาศ 34130
สาย 0
ขาด 4

34 ดิศนีย์ 34176
สาย 0
ขาด 4

35 ธนารีย์ 34179
สาย 0
ขาด 2

36 เพ็ญประภา 34246
สาย 0
ขาด 1

37 วรวงค์ 34267
สาย 3
ขาด 8

38 สวนีย์ 34294
สาย 0
ขาด 4

39 สุนิสา 34305
สาย 0
ขาด 2

40 เจนอักษร 34409
สาย 0
ขาด 1

41 ธนวิชญ์ 36034
สาย 3
ขาด 2

42 ปฐวี 36038
สาย 3
ขาด 10

43 วรเมศ 36042
สาย 1
ขาด 3

44 ไวทิน 36047
สาย 3
ขาด 9

45 กัตติกมาส 36052
สาย 0
ขาด 2

46 ชนกานต์ 36055
สาย 0
ขาด 1

47 วรภัทร 36072
สาย 0
ขาด 5

48 วรัญญา 36084
สาย 2
ขาด 8