สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
Date : 2019-07-20
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คุณานนต์ 34435
สาย 0
ขาด 0

2 ชนายุส 34455
สาย 1
ขาด 0

3 ชินวัตร 34471
สาย 0
ขาด 7

4 ฐนะพัชร์ 34474
สาย 0
ขาด 0

5 ณกร 34478
สาย 0
ขาด 0

6 ณัฐมงคล 34494
สาย 0
ขาด 0

7 ธนดล 34510
สาย 0
ขาด 1

8 ธนวัฒน์ 34523
สาย 0
ขาด 0

9 ธนา 34526
สาย 0
ขาด 0

10 นนท์ธวัช 34538
สาย 0
ขาด 0

11 นรินทร์ 34543
สาย 2
ขาด 3

12 ปิยะภูมิ 34566
สาย 0
ขาด 0

13 ปิยโชติ 34567
สาย 1
ขาด 0

14 ศิริวัฒภ์ 34587
สาย 0
ขาด 1

15 รัติพงศ์ 34609
สาย 2
ขาด 0

16 วริศ 34614
สาย 3
ขาด 0

17 วัชรพล 34617
สาย 0
ขาด 2

18 สุธีพัฒน์ 34656
สาย 0
ขาด 3

19 หิรัญ 34663
สาย 5
ขาด 1

20 อนันธวัฒน์ 34668
สาย 2
ขาด 7

21 อวิรุทธ์ 34676
สาย 0
ขาด 3

22 กนกพรรณ 34685
สาย 3
ขาด 5

23 กฤษนันท์ 34695
สาย 1
ขาด 9

24 กุลวดี 34706
สาย 1
ขาด 2

25 จิรัชญา 34719
สาย 1
ขาด 1

26 จุฑามาศ 34723
สาย 4
ขาด 2

27 ปพิชญา 34790
สาย 2
ขาด 14

28 ปรางเนตร 34792
สาย 5
ขาด 4

29 พรวลี 34804
สาย 4
ขาด 3

30 มณีรัตน์ 34833
สาย 0
ขาด 4

31 วรินทร 34858
สาย 4
ขาด 6

32 อชรายุ 34892
สาย 2
ขาด 1

33 อังคณา 34903
สาย 0
ขาด 16

34 ธนภัทร์ 36614
สาย 1
ขาด 6

35 ธนโชติ 36615
สาย 2
ขาด 1

36 พีรพัฒน์ 36619
สาย 3
ขาด 1

37 สมโชค 36623
สาย 3
ขาด 0

38 ณัฐชา 36631
สาย 1
ขาด 8

39 พรไพศาล 36639
สาย 0
ขาด 1

40 วรรณพร 36644
สาย 0
ขาด 14

41 อริสยา 36648
สาย 2
ขาด 5