สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-08-15
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 วันสิริ 33707
สาย 1
ขาด 1

2 กฤษกร 33829
สาย 0
ขาด 1

3 กิตติคม 33831
สาย 0
ขาด 1

4 คุณานันต์ 33841
สาย 0
ขาด 0

5 เจนวิทย์ 33853
สาย 1
ขาด 3

6 ชัชวัชร 33864
สาย 0
ขาด 0

7 ชัชวัสร์ 33865
สาย 2
ขาด 0

8 ฐานวิทย์ 33876
สาย 2
ขาด 0

9 ณพดนัย 33878
สาย 3
ขาด 3

10 ณรงค์ฤทธิ์ 33880
สาย 0
ขาด 0

11 ณัฐชนน 33885
สาย 3
ขาด 12

12 ณัฐพล 33891
สาย 4
ขาด 3

13 ณัฐพล 33892
สาย 2
ขาด 8

14 ธนยศ 33916
สาย 0
ขาด 1

15 ธนาธรณ์ 33928
สาย 1
ขาด 7

16 ธรณ์ธันย์ 33931
สาย 0
ขาด 0

17 ธัญพิสิษฐ์ 33935
สาย 0
ขาด 1

18 นิพนธ์ 33956
สาย 0
ขาด 1

19 บรรณวัชร 33958
สาย 0
ขาด 2

20 พัทธนันท์ 33989
สาย 1
ขาด 0

21 พีรธร 33998
สาย 0
ขาด 9

22 เมธวิน 34023
สาย 4
ขาด 1

23 ยศภัทร 34025
สาย 0
ขาด 5

24 รัตนากร 34027
สาย 3
ขาด 2

25 วรการย์ 34030
สาย 9
ขาด 10

26 วรภัทร 34033
สาย 3
ขาด 7

27 สิรวิชญ์ 34065
สาย 0
ขาด 0

28 สิรวิชญ์ 34066
สาย 2
ขาด 1

29 สุทธิพงษ์ 34068
สาย 0
ขาด 2

30 สุภวัทน์ 34072
สาย 7
ขาด 11

31 สุรเชษฐ์ 34075
สาย 0
ขาด 3

32 อธิวัฒน์ 34080
สาย 7
ขาด 5

33 จุฑามาศ 34130
สาย 0
ขาด 0

34 ดิศนีย์ 34176
สาย 0
ขาด 0

35 ธนารีย์ 34179
สาย 0
ขาด 1

36 เพ็ญประภา 34246
สาย 1
ขาด 4

37 วรวงค์ 34267
สาย 4
ขาด 8

38 สวนีย์ 34294
สาย 2
ขาด 0

39 สุนิสา 34305
สาย 1
ขาด 0

40 เจนอักษร 34409
สาย 5
ขาด 2

41 ธนวิชญ์ 36034
สาย 1
ขาด 1

42 ปฐวี 36038
สาย 6
ขาด 16

43 วรเมศ 36042
สาย 0
ขาด 1

44 ไวทิน 36047
สาย 7
ขาด 14

45 กัตติกมาส 36052
สาย 1
ขาด 3

46 ชนกานต์ 36055
สาย 0
ขาด 2

47 วรภัทร 36072
สาย 1
ขาด 5

48 วรัญญา 36084
สาย 4
ขาด 6