สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คุณานนต์ 34435
สาย 0
ขาด 3

2 ชนายุส 34455
สาย 1
ขาด 3

3 ชินวัตร 34471
สาย 0
ขาด 16

4 ฐนะพัชร์ 34474
สาย 0
ขาด 2

5 ณกร 34478
สาย 1
ขาด 0

6 ณัฐมงคล 34494
สาย 0
ขาด 0

7 ธนดล 34510
สาย 0
ขาด 1

8 ธนวัฒน์ 34523
สาย 0
ขาด 0

9 ธนา 34526
สาย 0
ขาด 0

10 นนท์ธวัช 34538
สาย 0
ขาด 2

11 นรินทร์ 34543
สาย 3
ขาด 6

12 ปิยะภูมิ 34566
สาย 0
ขาด 2

13 ปิยโชติ 34567
สาย 1
ขาด 1

14 ศิริวัฒภ์ 34587
สาย 0
ขาด 1

15 รัติพงศ์ 34609
สาย 2
ขาด 3

16 วริศ 34614
สาย 5
ขาด 1

17 วัชรพล 34617
สาย 0
ขาด 2

18 สุธีพัฒน์ 34656
สาย 0
ขาด 6

19 หิรัญ 34663
สาย 9
ขาด 6

20 อนันธวัฒน์ 34668
สาย 4
ขาด 17

21 อวิรุทธ์ 34676
สาย 0
ขาด 6

22 กนกพรรณ 34685
สาย 11
ขาด 10

23 กฤษนันท์ 34695
สาย 4
ขาด 18

24 กุลวดี 34706
สาย 4
ขาด 6

25 จิรัชญา 34719
สาย 3
ขาด 2

26 จุฑามาศ 34723
สาย 6
ขาด 4

27 ปพิชญา 34790
สาย 4
ขาด 33

28 ปรางเนตร 34792
สาย 6
ขาด 8

29 พรวลี 34804
สาย 5
ขาด 5

30 มณีรัตน์ 34833
สาย 0
ขาด 5

31 วรินทร 34858
สาย 5
ขาด 8

32 อชรายุ 34892
สาย 2
ขาด 2

33 อังคณา 34903
สาย 6
ขาด 42

34 ธนภัทร์ 36614
สาย 2
ขาด 9

35 ธนโชติ 36615
สาย 3
ขาด 3

36 พีรพัฒน์ 36619
สาย 8
ขาด 8

37 สมโชค 36623
สาย 6
ขาด 4

38 ณัฐชา 36631
สาย 1
ขาด 22

39 พรไพศาล 36639
สาย 0
ขาด 2

40 วรรณพร 36644
สาย 0
ขาด 21

41 อริสยา 36648
สาย 2
ขาด 5