สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จิรภัทร 35005
สาย 1
ขาด 1

2 จิรโชติ 35011
สาย 4
ขาด 22

3 ชัชชัย 35021
สาย 1
ขาด 3

4 ชาคริต 35024
สาย 1
ขาด 3

5 ณัฐนนท์ 35039
สาย 0
ขาด 12

6 ธนกร 35057
สาย 0
ขาด 5

7 ธราดร 35069
สาย 2
ขาด 2

8 นพรัตน์ 35080
สาย 0
ขาด 5

9 นภดล 35082
สาย 2
ขาด 24

10 นิธิศ 35090
สาย 3
ขาด 22

11 รัตตัญญู 35140
สาย 4
ขาด 11

12 วัชรากร 35149
สาย 3
ขาด 5

13 ศุภกร 35164
สาย 0
ขาด 10

14 สหรัฐ 35180
สาย 6
ขาด 7

15 สุวัจน์ 35193
สาย 1
ขาด 14

16 กฤษติกา 35227
สาย 9
ขาด 10

17 กัลยา 35237
สาย 6
ขาด 6

18 จิดาภา 35249
สาย 4
ขาด 4

19 ชลธิชา 35268
สาย 2
ขาด 13

20 ชุลีกร 35273
สาย 4
ขาด 4

21 ณัฐธยาณ์ 35277
สาย 1
ขาด 21

22 บัว 35316
สาย 5
ขาด 18

23 พรรณธร 35336
สาย 0
ขาด 3

24 พลอยนารี 35341
สาย 2
ขาด 3

25 พัชริดา 35343
สาย 0
ขาด 4

26 พิจิตรตรา 35348
สาย 0
ขาด 2

27 ภัทรา 35360
สาย 1
ขาด 0

28 เมธาพร 35371
สาย 0
ขาด 3

29 วริศรา 35391
สาย 0
ขาด 0

30 วริษฐา 35393
สาย 1
ขาด 0

31 สุภาพร 35427
สาย 4
ขาด 16

32 สุรัญชนา 35429
สาย 0
ขาด 0

33 อริษลา 35433
สาย 0
ขาด 1

34 อัสมา 35439
สาย 3
ขาด 9

35 เตชภณ 37206
สาย 2
ขาด 13

36 วัชพล 37221
สาย 0
ขาด 9

37 ชญานิศ 37232
สาย 4
ขาด 4

38 ปทิตตา 37242
สาย 2
ขาด 1

39 รัตนาวดี 37250
สาย 3
ขาด 26