โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรดนัย 33236
สาย 2
ขาด 2

2 กรวินทร์ 33237
สาย 5
ขาด 6

3 กิตตินันท์ 33250
สาย 6
ขาด 2

4 จิรวัฒน์ 33269
สาย 6
ขาด 3

5 จิรายุ 33271
สาย 9
ขาด 7

6 ชนาธิป 33279
สาย 2
ขาด 3

7 ณัฐดนัย 33302
สาย 3
ขาด 4

8 ณัฏฐพล 33304
สาย 14
ขาด 4

9 นิติธร 33371
สาย 7
ขาด 7

10 พุทธินันท์ 33413
สาย 5
ขาด 6

11 ภควัต 33416
สาย 3
ขาด 4

12 ภควัต 33417
สาย 3
ขาด 4

13 ภาคิน 33420
สาย 5
ขาด 20

14 รณชัย 33430
สาย 8
ขาด 4

15 ลูกบอล 33434
สาย 6
ขาด 2

16 วรพล 33436
สาย 15
ขาด 3

17 วิทย์ 33451
สาย 3
ขาด 5

18 ศักดิ์สิทธิ์ 33462
สาย 4
ขาด 3

19 ศุภชีพ 33473
สาย 7
ขาด 13

20 ศุภวัฒน์ 33475
สาย 0
ขาด 3

21 ศุภวิชญ์ 33476
สาย 0
ขาด 6

22 อนุชิต 33511
สาย 8
ขาด 6

23 อลงกรณ์ 33516
สาย 4
ขาด 2

24 กมลพร 33532
สาย 10
ขาด 9

25 กัญจนพร 33538
สาย 11
ขาด 11

26 ชนาภา 33571
สาย 5
ขาด 7

27 ชาลิสา 33581
สาย 0
ขาด 8

28 ชุติมา 33583
สาย 3
ขาด 2

29 ณัฐนันท์ 33592
สาย 1
ขาด 4

30 ธนัชชา 33609
สาย 0
ขาด 5

31 ธนาภรณ์ 33610
สาย 15
ขาด 5

32 ปนัดดา 33639
สาย 4
ขาด 2

33 ปรีชญา 33644
สาย 2
ขาด 9

34 ปัญญดา 33646
สาย 5
ขาด 3

35 สุภัสสร 33675
สาย 6
ขาด 3

36 มโนชา 33680
สาย 1
ขาด 6

37 วรรณี 33701
สาย 6
ขาด 7

38 ศิริรัตน์ 33716
สาย 8
ขาด 3

39 สตรีกุล 33720
สาย 0
ขาด 5

40 อมลวรรณ 33753
สาย 0
ขาด 7

41 สุชาวณี 34250
สาย 0
ขาด 7

42 ดำรงศักดิ์ 35452
สาย 4
ขาด 6

43 ชนัญชิดา 35471
สาย 11
ขาด 8

44 ชุติมน 35474
สาย 13
ขาด 7

45 ปรายฟ้า 35481
สาย 0
ขาด 7

46 วิกาวี 35492
สาย 12
ขาด 4