สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คุณานนต์ 34435
สาย 7
ขาด 8

2 ชนายุส 34455
สาย 2
ขาด 6

3 ชินวัตร 34471
สาย 1
ขาด 15

4 ฐนะพัชร์ 34474
สาย 0
ขาด 3

5 ณกร 34478
สาย 0
ขาด 2

6 ณัฐมงคล 34494
สาย 0
ขาด 6

7 ธนดล 34510
สาย 0
ขาด 5

8 ธนวัฒน์ 34523
สาย 0
ขาด 4

9 ธนา 34526
สาย 0
ขาด 3

10 นนท์ธวัช 34538
สาย 0
ขาด 10

11 นรินทร์ 34543
สาย 8
ขาด 9

12 ปิยะภูมิ 34566
สาย 0
ขาด 5

13 ปิยโชติ 34567
สาย 0
ขาด 6

14 ศิริวัฒภ์ 34587
สาย 0
ขาด 1

15 รัติพงศ์ 34609
สาย 0
ขาด 9

16 วริศ 34614
สาย 13
ขาด 11

17 วัชรพล 34617
สาย 0
ขาด 3

18 สุธีพัฒน์ 34656
สาย 0
ขาด 2

19 หิรัญ 34663
สาย 11
ขาด 7

20 อนันธวัฒน์ 34668
สาย 14
ขาด 21

21 อวิรุทธ์ 34676
สาย 1
ขาด 9

22 กนกพรรณ 34685
สาย 20
ขาด 14

23 กฤษนันท์ 34695
สาย 3
ขาด 17

24 กุลวดี 34706
สาย 4
ขาด 13

25 จิรัชญา 34719
สาย 0
ขาด 4

26 จุฑามาศ 34723
สาย 9
ขาด 13

27 ปพิชญา 34790
สาย 3
ขาด 19

28 ปรางเนตร 34792
สาย 11
ขาด 14

29 พรวลี 34804
สาย 7
ขาด 14

30 มณีรัตน์ 34833
สาย 1
ขาด 7

31 วรินทร 34858
สาย 12
ขาด 19

32 อชรายุ 34892
สาย 3
ขาด 8

33 อังคณา 34903
สาย 2
ขาด 46

34 ธนภัทร์ 36614
สาย 5
ขาด 14

35 ธนโชติ 36615