สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 วันสิริ 33707
สาย 1
ขาด 4

2 กฤษกร 33829
สาย 0
ขาด 3

3 กิตติคม 33831
สาย 3
ขาด 3

4 คุณานันต์ 33841
สาย 0
ขาด 0

5 เจนวิทย์ 33853
สาย 1
ขาด 3

6 ชัชวัชร 33864
สาย 0
ขาด 0

7 ชัชวัสร์ 33865
สาย 4
ขาด 2

8 ฐานวิทย์ 33876
สาย 4
ขาด 2

9 ณพดนัย 33878
สาย 4
ขาด 7

10 ณรงค์ฤทธิ์ 33880
สาย 0
ขาด 2

11 ณัฐชนน 33885
สาย 5
ขาด 16

12 ณัฐพล 33891
สาย 4
ขาด 10

13 ณัฐพล 33892
สาย 4
ขาด 9

14 ธนยศ 33916
สาย 3
ขาด 2

15 ธนาธรณ์ 33928
สาย 1
ขาด 9

16 ธรณ์ธันย์ 33931
สาย 0
ขาด 0

17 ธัญพิสิษฐ์ 33935
สาย 1
ขาด 2

18 นิพนธ์ 33956
สาย 1
ขาด 3

19 บรรณวัชร 33958
สาย 0
ขาด 3

20 พัทธนันท์ 33989
สาย 4
ขาด 5

21 พีรธร 33998
สาย 0
ขาด 16

22 เมธวิน 34023
สาย 5
ขาด 2

23 ยศภัทร 34025
สาย 7
ขาด 9

24 รัตนากร 34027
สาย 4
ขาด 5

25 วรการย์ 34030
สาย 13
ขาด 16

26 วรภัทร 34033
สาย 3
ขาด 8

27 สิรวิชญ์ 34065
สาย 0
ขาด 3

28 สิรวิชญ์ 34066
สาย 5
ขาด 4

29 สุทธิพงษ์ 34068
สาย 4
ขาด 8

30 สุภวัทน์ 34072
สาย 12
ขาด 13

31 สุรเชษฐ์ 34075
สาย 0
ขาด 4

32 อธิวัฒน์ 34080
สาย 9
ขาด 9

33 จุฑามาศ 34130
สาย 0
ขาด 0

34 ดิศนีย์ 34176
สาย 0
ขาด 1

35 ธนารีย์ 34179
สาย 0
ขาด 3

36 เพ็ญประภา 34246
สาย 1
ขาด 6

37 วรวงค์ 34267
สาย 6
ขาด 9

38 สวนีย์ 34294
สาย 2
ขาด 1

39 สุนิสา 34305
สาย 1
ขาด 1

40 เจนอักษร 34409
สาย 7
ขาด 4

41 ธนวิชญ์ 36034
สาย 4
ขาด 1

42 ปฐวี 36038
สาย 11
ขาด 26

43 วรเมศ 36042
สาย 0
ขาด 3

44 ไวทิน 36047
สาย 11
ขาด 21

45 กัตติกมาส 36052
สาย 1
ขาด 5

46 ชนกานต์ 36055
สาย 0
ขาด 4

47 วรภัทร 36072
สาย 1
ขาด 9

48 วรัญญา 36084
สาย 4
ขาด 8