สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-01-25
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 จิรภัทร 35005
สาย 1
ขาด 0

2 จิรโชติ 35011
สาย 4
ขาด 9

3 ชัชชัย 35021
สาย 1
ขาด 0

4 ชาคริต 35024
สาย 0
ขาด 0

5 ณัฐนนท์ 35039
สาย 0
ขาด 6

6 ธนกร 35057
สาย 0
ขาด 0

7 ธราดร 35069
สาย 1
ขาด 0

8 นพรัตน์ 35080
สาย 0
ขาด 2

9 นภดล 35082
สาย 2
ขาด 8

10 นิธิศ 35090
สาย 3
ขาด 9

11 รัตตัญญู 35140
สาย 4
ขาด 5

12 วัชรากร 35149
สาย 3
ขาด 2

13 ศุภกร 35164
สาย 0
ขาด 5

14 สหรัฐ 35180
สาย 3
ขาด 3

15 สุวัจน์ 35193
สาย 1
ขาด 9

16 กฤษติกา 35227
สาย 6
ขาด 2

17 กัลยา 35237
สาย 4
ขาด 2

18 จิดาภา 35249
สาย 4
ขาด 2

19 ชลธิชา 35268
สาย 2
ขาด 9

20 ชุลีกร 35273
สาย 3
ขาด 3

21 ณัฐธยาณ์ 35277
สาย 1
ขาด 10

22 บัว 35316
สาย 5
ขาด 9

23 พรรณธร 35336
สาย 0
ขาด 1

24 พลอยนารี 35341
สาย 1
ขาด 0

25 พัชริดา 35343
สาย 0
ขาด 1

26 พิจิตรตรา 35348
สาย 0
ขาด 0

27 ภัทรา 35360
สาย 0
ขาด 0

28 เมธาพร 35371
สาย 0
ขาด 1

29 วริศรา 35391
สาย 0
ขาด 0

30 วริษฐา 35393
สาย 0
ขาด 0

31 สุภาพร 35427
สาย 4
ขาด 7

32 สุรัญชนา 35429
สาย 0
ขาด 0

33 อริษลา 35433
สาย 0
ขาด 0

34 อัสมา 35439
สาย 1
ขาด 2

35 เตชภณ 37206
สาย 1
ขาด 6

36 วัชพล 37221
สาย 0
ขาด 1

37 ชญานิศ 37232
สาย 4
ขาด 2

38 ปทิตตา 37242
สาย 1
ขาด 0

39 รัตนาวดี 37250
สาย 2
ขาด 13