โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรดนัย 33236
สาย 3
ขาด 2

2 กรวินทร์ 33237
สาย 9
ขาด 10

3 กิตตินันท์ 33250
สาย 9
ขาด 5

4 จิรวัฒน์ 33269
สาย 9
ขาด 4

5 จิรายุ 33271
สาย 14
ขาด 13

6 ชนาธิป 33279
สาย 2
ขาด 5

7 ณัฐดนัย 33302
สาย 5
ขาด 6

8 ณัฏฐพล 33304
สาย 20
ขาด 8

9 นิติธร 33371
สาย 10
ขาด 7

10 พุทธินันท์ 33413
สาย 9
ขาด 10

11 ภควัต 33416
สาย 6
ขาด 6

12 ภควัต 33417
สาย 6
ขาด 7

13 ภาคิน 33420
สาย 10
ขาด 29

14 รณชัย 33430
สาย 12
ขาด 8

15 ลูกบอล 33434
สาย 10
ขาด 4

16 วรพล 33436
สาย 26
ขาด 7

17 วิทย์ 33451
สาย 4
ขาด 8

18 ศักดิ์สิทธิ์ 33462
สาย 7
ขาด 3

19 ศุภชีพ 33473
สาย 11
ขาด 21

20 ศุภวัฒน์ 33475
สาย 0
ขาด 6

21 ศุภวิชญ์ 33476
สาย 0
ขาด 8

22 อนุชิต 33511
สาย 10
ขาด 8

23 อลงกรณ์ 33516
สาย 8
ขาด 3

24 กมลพร 33532
สาย 20
ขาด 16

25 กัญจนพร 33538
สาย 19
ขาด 14

26 ชนาภา 33571
สาย 10
ขาด 8

27 ชาลิสา 33581
สาย 4
ขาด 13

28 ชุติมา 33583
สาย 3
ขาด 11

29 ณัฐนันท์ 33592
สาย 3
ขาด 7

30 ธนัชชา 33609
สาย 0
ขาด 7

31 ธนาภรณ์ 33610
สาย 20
ขาด 9

32 ปนัดดา 33639
สาย 4
ขาด 4

33 ปรีชญา 33644
สาย 4
ขาด 14

34 ปัญญดา 33646
สาย 7
ขาด 4

35 สุภัสสร 33675
สาย 9
ขาด 7

36 มโนชา 33680
สาย 3
ขาด 10

37 วรรณี 33701
สาย 9
ขาด 9

38 ศิริรัตน์ 33716
สาย 17
ขาด 8

39 สตรีกุล 33720
สาย 1
ขาด 6

40 อมลวรรณ 33753
สาย 2
ขาด 12

41 สุชาวณี 34250
สาย 2
ขาด 9

42 ดำรงศักดิ์ 35452
สาย 10
ขาด 6

43 ชนัญชิดา 35471
สาย 16
ขาด 11

44 ชุติมน 35474
สาย 24
ขาด 8

45 ปรายฟ้า 35481
สาย 1
ขาด 9

46 วิกาวี 35492
สาย 19
ขาด 5