สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/4 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กรกฤษณ์ 34982
สาย 4
ขาด 9

2 ฉัตรวิชชา 35015
สาย 8
ขาด 2

3 ณัฐวุฒิ 35045
สาย 0
ขาด 3

4 ธนภัทร 35062
สาย 0
ขาด 0

5 ธนรัตน์ 35063
สาย 2
ขาด 0

6 ธมกร 35068
สาย 0
ขาด 2

7 ธันวา 35071
สาย 0
ขาด 0

8 ธีรวัฒน์ 35073
สาย 0
ขาด 0

9 นพดนัย 35079
สาย 0
ขาด 1

10 นิธิภัทร 35088
สาย 2
ขาด 0

11 พิพัฒน์ 35111
สาย 2
ขาด 0

12 พีรปัฐน์ 35112
สาย 5
ขาด 10

13 ภาณุพงศ์ 35122
สาย 0
ขาด 7

14 อินทัช 35219
สาย 3
ขาด 8

15 กัญญาณัฐ 35230
สาย 6
ขาด 10

16 จุฑามาศ 35254
สาย 1
ขาด 3

17 ชญาศา 35258
สาย 1
ขาด 0

18 ชลิดา 35272
สาย 4
ขาด 1

19 ณัฐริกา 35282
สาย 0
ขาด 0

20 ดิษยาณีย์ 35287
สาย 4
ขาด 8

21 ทิพรัตน์ 35289
สาย 0
ขาด 0

22 ธนภรณ์ 35291
สาย 0
ขาด 0

23 ปัณวรรธน์ 35327
สาย 3
ขาด 8

24 ปานหทัย 35328
สาย 1
ขาด 1

25 วิภาวดี 35397
สาย 1
ขาด 0

26 วิไลรัตน์ 35399
สาย 0
ขาด 2

27 สาธินี 35413
สาย 2
ขาด 8

28 อัยยดา 35437
สาย 0
ขาด 1

29 อาภรณ์ 35441
สาย 0
ขาด 0

30 เจษฎาพร 37231
สาย 3
ขาด 1

31 ปรีดิ์รติ 37244
สาย 9
ขาด 9

32 อารียา 37261
สาย 0
ขาด 3