โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/4 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เกรียงศักดิ์ 33254
สาย 0
ขาด 7

2 คงคา 33258
สาย 0
ขาด 0

3 ชวัลวิทย์ 33283
สาย 0
ขาด 5

4 ชัยธวัช 33286
สาย 6
ขาด 4

5 ณัชชา 33299
สาย 6
ขาด 8

6 ณัฐวุฒิ 33308
สาย 0
ขาด 7

7 ณัฐวุฒิ 33311
สาย 6
ขาด 5

8 ณิชานันทน์ 33312
สาย 0
ขาด 1

9 นครินทร์ 33358
สาย 0
ขาด 4

10 ปกรณ์ธชัย 33378
สาย 14
ขาด 4

11 ปฏิภาณ 33380
สาย 6
ขาด 3

12 ปวรุตม์ 33388
สาย 0
ขาด 1

13 พงษดา 33400
สาย 4
ขาด 4

14 พชร 33401
สาย 4
ขาด 3

15 ภูวนัตถ์ 33425
สาย 3
ขาด 3

16 รัชพล 33432
สาย 7
ขาด 2

17 วัชรพล 33447
สาย 0
ขาด 1

18 ศุภกฤต 33469
สาย 1
ขาด 4

19 สัณห์ 33481
สาย 0
ขาด 1

20 สิทธิภาคย์ 33485
สาย 0
ขาด 7

21 สุทธิวัฒน์ 33494
สาย 1
ขาด 3

22 สุรกิจ 33496
สาย 12
ขาด 10

23 หัสดิน 33500
สาย 0
ขาด 0

24 อภิภูมิ 33514
สาย 0
ขาด 1

25 อัษฎาวุธ 33522
สาย 2
ขาด 5

26 กนกวรรณ 33528
สาย 0
ขาด 2

27 กรชนก 33533
สาย 11
ขาด 0

28 กัญญาณัฐ 33542
สาย 17
ขาด 7

29 จินตพร 33557
สาย 2
ขาด 3

30 ธนัชชา 33608
สาย 1
ขาด 4

31 ธิดารัตน์ 33618
สาย 1
ขาด 3

32 นภา 33622
สาย 3
ขาด 4

33 ปาลทิพย์ 33651
สาย 2
ขาด 3

34 พรทิพย์ 33656
สาย 7
ขาด 1

35 พรนภัส 33657
สาย 5
ขาด 4

36 พรรณภรณ์ 33661
สาย 0
ขาด 1

37 พิมพ์ลภัส 33668
สาย 2
ขาด 5

38 รัตติกาล 33690
สาย 7
ขาด 5

39 วัชรีพร 33706
สาย 2
ขาด 2

40 ศิรภัสสร 33715
สาย 0
ขาด 2

41 สิยานันท์ 33727
สาย 0
ขาด 2

42 อาทิตยา 33745
สาย 2
ขาด 2

43 อภิรุจี 33751
สาย 0
ขาด 3

44 อริสรา 33757
สาย 7
ขาด 5

45 เอกรัตน์ 35465
สาย 1
ขาด 8

46 จรรยพร 35468
สาย 4
ขาด 5

47 รัตนา 35488
สาย 6
ขาด 9

48 ลักษิกา 35489
สาย 2
ขาด 3