สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2018-08-15
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ศุภกร 33468
สาย 0
ขาด 0

2 ฑิฆัมพร 33586
สาย 1
ขาด 3

3 กฤต 33827
สาย 0
ขาด 3

4 กฤตพัฒน์ 33828
สาย 1
ขาด 4

5 ชนาธิป 33858
สาย 2
ขาด 1

6 ชัยมากร 33866
สาย 0
ขาด 4

7 ชาญชล 33870
สาย 2
ขาด 2

8 ชนสิษฎ์ 33877
สาย 0
ขาด 0

9 ณัฐวัตร 33897
สาย 2
ขาด 6

10 ธนพล 33911
สาย 0
ขาด 0

11 ธนวัฒน์ 33917
สาย 0
ขาด 1

12 ธนากร 33927
สาย 0
ขาด 5

13 นวธรรม 33950
สาย 0
ขาด 0

14 นิรัติศัย 33957
สาย 1
ขาด 1

15 ปรมินทร์ 33963
สาย 0
ขาด 0

16 ปรเมศ 33965
สาย 0
ขาด 1

17 ปิยสิทธิ์ 33969
สาย 0
ขาด 1

18 พฤทธิ์พัทธ์ 33980
สาย 0
ขาด 1

19 พุฒิพงษ์ 34005
สาย 0
ขาด 5

20 ลัทธ์ธนทัต 34028
สาย 3
ขาด 3

21 วิชยุตม์ 34039
สาย 3
ขาด 2

22 ศิริวงศ์ 34053
สาย 1
ขาด 4

23 สรัล 34059
สาย 1
ขาด 0

24 สุภัทร 34073
สาย 1
ขาด 2

25 อภิสิทธิ 34087
สาย 0
ขาด 1

26 กนกพิชญ์ 34102
สาย 0
ขาด 0

27 กนกอร 34105
สาย 0
ขาด 3

28 กนลา 34106
สาย 0
ขาด 1

29 กมลวรรณ 34109
สาย 0
ขาด 0

30 กัญธิภา 34114
สาย 1
ขาด 6

31 จารุวรรณ 34122
สาย 0
ขาด 1

32 ชนาพร 34135
สาย 0
ขาด 2

33 ชลลดา 34143
สาย 0
ขาด 0

34 ชัชฎา 34144
สาย 2
ขาด 12

35 ณัฏฐธิดา 34162
สาย 0
ขาด 0

36 ณิชาภัทร 34173
สาย 1
ขาด 1

37 ธัญชนก 34182
สาย 0
ขาด 0

38 พรชนก 34225
สาย 0
ขาด 0

39 พรชิตา 34226
สาย 2
ขาด 2

40 เพชรลดา 34244
สาย 0
ขาด 4

41 เพียงเพชร 34245
สาย 0
ขาด 0

42 วรัญญา 34268
สาย 0
ขาด 0

43 วริสรา 34274
สาย 1
ขาด 7

44 สวรส 34295
สาย 0
ขาด 0

45 อารียา 34338
สาย 0
ขาด 1

46 อารียา 34339
สาย 0
ขาด 0

47 กนกพร 36051
สาย 0
ขาด 0

48 ชลนิภา 36057
สาย 0
ขาด 1

49 ฐิติพร 36058
สาย 1
ขาด 5