สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติยา 34423
สาย 3
ขาด 5

2 โกเมศ 34428
สาย 0
ขาด 0

3 ชนชล 34453
สาย 1
ขาด 7

4 ชัชชัย 34462
สาย 0
ขาด 1

5 ณัฐชนน 34486
สาย 0
ขาด 0

6 ตะวัน 34503
สาย 2
ขาด 0

7 ต่อลาภ 34505
สาย 1
ขาด 2

8 ธนวิทย์ 34525
สาย 0
ขาด 0

9 ธราธิป 34532
สาย 3
ขาด 3

10 ปฏิภาณ 34551
สาย 3
ขาด 3

11 พลวัตร 34576
สาย 0
ขาด 3

12 มนัส 34602
สาย 0
ขาด 3

13 ศุภกร 34638
สาย 5
ขาด 5

14 สุพจน์ 34658
สาย 0
ขาด 2

15 อนุวัฒน์ 34671
สาย 10
ขาด 0

16 กนกพร 34684
สาย 4
ขาด 6

17 กมลชนก 34688
สาย 0
ขาด 2

18 กมลทิพย์ 34689
สาย 1
ขาด 2

19 กรกนก 34690
สาย 14
ขาด 6

20 กรรณิกา 34691
สาย 1
ขาด 4

21 กัญญาณัฐ 34697
สาย 0
ขาด 2

22 เกษราภรณ์ 34707
สาย 2
ขาด 6

23 เกสรา 34708
สาย 1
ขาด 7

24 ชนารดี 34728
สาย 0
ขาด 1

25 ชลธิชา 34730
สาย 0
ขาด 5

26 ณัฐชา 34744
สาย 0
ขาด 2

27 ณัฐลดา 34751
สาย 7
ขาด 7

28 ธันย์วรัชญ์ 34766
สาย 0
ขาด 2

29 น้ำทิพย์ 34780
สาย 1
ขาด 6

30 ปณิดา 34787
สาย 0
ขาด 1

31 ปิยะดา 34800
สาย 2
ขาด 2

32 พลอยมณี 34808
สาย 0
ขาด 4

33 เพชรลดา 34823
สาย 0
ขาด 2

34 ภัทรภรณ์ 34828
สาย 0
ขาด 2

35 ยศพรรธฆ์ 34838
สาย 1
ขาด 2

36 รัตนา 34846
สาย 0
ขาด 1

37 วิภาดา 34861
สาย 0
ขาด 2

38 สรินดา 34870
สาย 2
ขาด 3

39 อธิติยา 34871
สาย 0
ขาด 2

40 สุกาญดา 34876
สาย 0
ขาด 1

41 เสาวภาคย์ 34890
สาย 1
ขาด 1

42 อารียา 34908
สาย 0
ขาด 1

43 อารียา 34909
สาย 0
ขาด 1

44 ปุณยวีร์ 35502
สาย 11
ขาด 4