โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/4 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เกรียงศักดิ์ 33254
สาย 0
ขาด 3

2 คงคา 33258
สาย 0
ขาด 0

3 ชวัลวิทย์ 33283
สาย 0
ขาด 3

4 ชัยธวัช 33286
สาย 4
ขาด 1

5 ณัชชา 33299
สาย 2
ขาด 4

6 ณัฐวุฒิ 33308
สาย 0
ขาด 4

7 ณัฐวุฒิ 33311
สาย 5
ขาด 1

8 ณิชานันทน์ 33312
สาย 0
ขาด 1

9 นครินทร์ 33358
สาย 0
ขาด 2

10 ปกรณ์ธชัย 33378
สาย 11
ขาด 0

11 ปฏิภาณ 33380
สาย 4
ขาด 2

12 ปวรุตม์ 33388
สาย 0
ขาด 0

13 พงษดา 33400
สาย 2
ขาด 3

14 พชร 33401
สาย 3
ขาด 2

15 ภูวนัตถ์ 33425
สาย 3
ขาด 1

16 รัชพล 33432
สาย 5
ขาด 1

17 วัชรพล 33447
สาย 0
ขาด 1

18 ศุภกฤต 33469
สาย 1
ขาด 1

19 สัณห์ 33481
สาย 0
ขาด 1

20 สิทธิภาคย์ 33485
สาย 0
ขาด 1

21 สุทธิวัฒน์ 33494
สาย 1
ขาด 1

22 สุรกิจ 33496
สาย 9
ขาด 7

23 หัสดิน 33500
สาย 0
ขาด 0

24 อภิภูมิ 33514
สาย 0
ขาด 0

25 อัษฎาวุธ 33522
สาย 0
ขาด 2

26 กนกวรรณ 33528
สาย 0
ขาด 1

27 กรชนก 33533
สาย 8
ขาด 0

28 กัญญาณัฐ 33542
สาย 9
ขาด 3

29 จินตพร 33557
สาย 2
ขาด 1

30 ธนัชชา 33608
สาย 0
ขาด 2

31 ธิดารัตน์ 33618
สาย 1
ขาด 3

32 นภา 33622
สาย 2
ขาด 3

33 ปาลทิพย์ 33651
สาย 1
ขาด 1

34 พรทิพย์ 33656
สาย 6
ขาด 0

35 พรนภัส 33657
สาย 4
ขาด 2

36 พรรณภรณ์ 33661
สาย 0
ขาด 0

37 พิมพ์ลภัส 33668
สาย 2
ขาด 4

38 รัตติกาล 33690
สาย 6
ขาด 3

39 วัชรีพร 33706
สาย 1
ขาด 1

40 ศิรภัสสร 33715
สาย 0
ขาด 2

41 สิยานันท์ 33727
สาย 0
ขาด 2

42 อาทิตยา 33745
สาย 1
ขาด 2

43 อภิรุจี 33751
สาย 0
ขาด 2

44 อริสรา 33757
สาย 5
ขาด 3

45 เอกรัตน์ 35465
สาย 0
ขาด 5

46 จรรยพร 35468
สาย 3
ขาด 3

47 รัตนา 35488
สาย 5
ขาด 3

48 ลักษิกา 35489
สาย 1
ขาด 3