สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชยธร 34456
สาย 14
ขาด 13

2 เชิดพงษ์ 34472
สาย 12
ขาด 9

3 ณัช 34481
สาย 0
ขาด 1

4 ณัฏฐชัย 34482
สาย 1
ขาด 2

5 ธนชัย 34509
สาย 0
ขาด 0

6 ธนธรณ์ 34512
สาย 1
ขาด 3

7 ธนพนธ์ 34514
สาย 0
ขาด 0

8 ธนพนธ์ 34515
สาย 10
ขาด 6

9 นรธีร์ 34540
สาย 0
ขาด 3

10 ปรัชญา 34558
สาย 2
ขาด 6

11 พัชรพล 34577
สาย 0
ขาด 3

12 พิษณุ 34579
สาย 1
ขาด 4

13 พุฒิพงศ์ 34585
สาย 11
ขาด 7

14 ภัทรกฤษณ์ 34588
สาย 5
ขาด 2

15 ภัทรวิทย์ 34594
สาย 1
ขาด 3

16 ภูบดินทร์ 34597
สาย 1
ขาด 2

17 วิจิตร 34620
สาย 3
ขาด 5

18 วินวมินทร์ 34623
สาย 1
ขาด 6

19 กชกร 34683
สาย 10
ขาด 2

20 กนิษฐา 34687
สาย 0
ขาด 5

21 กานต์สินี 34704
สาย 1
ขาด 4

22 คัมภิรดา 34711
สาย 0
ขาด 2

24 ชุติกาญจน์ 34732
สาย 0
ขาด 3

25 ฎาริฐา 34735
สาย 4
ขาด 5

26 ณัฐพิชญ์ 34750
สาย 0
ขาด 1

27 นฤมล 34773
สาย 20
ขาด 6

28 ประภัสรา 34791
สาย 6
ขาด 3

29 ปรียาภรณ์ 34796
สาย 1
ขาด 4

30 พิมพ์มาดา 34817
สาย 0
ขาด 0

31 ภูริชา 34832
สาย 4
ขาด 2

32 รัฐวรรณ 34844
สาย 7
ขาด 4

33 ศิริรัตน์ 34865
สาย 1
ขาด 1

34 อนงค์วณิชย์ 34895
สาย 13
ขาด 4

35 อภิรดี 34899
สาย 0
ขาด 4

36 อัญชิสา 34905
สาย 0
ขาด 0

37 กันติยา 34974
สาย 0
ขาด 12

38 เกียรติศักดิ์ 36607
สาย 12
ขาด 13

39 ชโนภาส 36608
สาย 0
ขาด 0

40 ณัฐดนัย 36609
สาย 1
ขาด 9

41 ธวัชชัย 36616
สาย 9
ขาด 19

42 จิรัชยา 36626
สาย 3
ขาด 4

43 จิราพร 36627
สาย 2
ขาด 6

44 พรทิพย์ 36638
สาย 2
ขาด 4

45 ภควดี 36641
สาย 0
ขาด 6

46 วิภาภรณ์ 36645
สาย 4
ขาด 12

47 อินทิรา 36651
สาย 0
ขาด 4