สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ณัฐชนน 35036
สาย 0
ขาด 6

2 เตชัส 35050
สาย 1
ขาด 2

3 พงศ์ภีระ 35105
สาย 0
ขาด 7

4 ภัทรพล 35120
สาย 0
ขาด 2

5 วรพงศ์ 35145
สาย 0
ขาด 2

6 สิทธิชาติ 35184
สาย 1
ขาด 6

7 อนุภาพ 35203
สาย 0
ขาด 0

8 กัญญาพัชร 35232
สาย 1
ขาด 3

9 กัลยรัตน์ 35235
สาย 1
ขาด 0

10 ชญานิศ 35257
สาย 1
ขาด 0

11 ชนากานต์ 35260
สาย 1
ขาด 2

12 ชนาธาร 35261
สาย 0
ขาด 2

13 ชนิดาภา 35262
สาย 0
ขาด 1

14 ชลธิชา 35266
สาย 0
ขาด 1

15 ณัฐธิดา 35279
สาย 0
ขาด 3

16 ณัฐรดา 35281
สาย 1
ขาด 5

17 ธวัลรัตน์ 35293
สาย 1
ขาด 1

18 ธีรดา 35298
สาย 0
ขาด 3

19 ปกิตตา 35321
สาย 0
ขาด 5

20 พัชนิดา 35342
สาย 1
ขาด 3

21 ภัสรา 35362
สาย 3
ขาด 4

22 วิภัสรา 35396
สาย 0
ขาด 3

23 ศิรินทร 35404
สาย 0
ขาด 1

24 ศิริวิมล 35407
สาย 2
ขาด 1

25 สิริพัชร 35416
สาย 3
ขาด 5

26 สิริยากร 35417
สาย 0
ขาด 1

27 สุธาทิพย์ 35421
สาย 0
ขาด 2

28 สุธิชา 35422
สาย 0
ขาด 1

29 อาริสา 35442
สาย 0
ขาด 0

30 ธนวิทย์ 37211
สาย 7
ขาด 9

31 ธีรพล 37212
สาย 1
ขาด 2

32 ขวัญหทัย 37230
สาย 0
ขาด 3