สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2019-05-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชยธร 34456
สาย 1
ขาด 1

2 เชิดพงษ์ 34472
สาย 1
ขาด 1

3 ณัช 34481
สาย 0
ขาด 0

4 ณัฏฐชัย 34482
สาย 0
ขาด 0

5 ธนชัย 34509
สาย 0
ขาด 0

6 ธนธรณ์ 34512
สาย 0
ขาด 0

7 ธนพนธ์ 34514
สาย 0
ขาด 0

8 ธนพนธ์ 34515
สาย 0
ขาด 0

9 นรธีร์ 34540
สาย 0
ขาด 0

10 ปรัชญา 34558
สาย 0
ขาด 0

11 พัชรพล 34577
สาย 0
ขาด 0

12 พิษณุ 34579
สาย 0
ขาด 0

13 พุฒิพงศ์ 34585
สาย 1
ขาด 0

14 ภัทรกฤษณ์ 34588
สาย 0
ขาด 0

15 ภัทรวิทย์ 34594
สาย 0
ขาด 0

16 ภูบดินทร์ 34597
สาย 0
ขาด 0

17 วิจิตร 34620
สาย 0
ขาด 0

18 วินวมินทร์ 34623
สาย 0
ขาด 0

19 กชกร 34683
สาย 0
ขาด 0

20 กนิษฐา 34687
สาย 0
ขาด 0

21 กานต์สินี 34704
สาย 0
ขาด 0

22 คัมภิรดา 34711
สาย 0
ขาด 0

23 เจมมิกา 34725
สาย 0
ขาด 1

24 ชุติกาญจน์ 34732
สาย 0
ขาด 0

25 ฎาริฐา 34735
สาย 1
ขาด 0

26 ณัฐพิชญ์ 34750
สาย 2
ขาด 0

27 นฤมล 34773
สาย 0
ขาด 1

28 ประภัสรา 34791
สาย 0
ขาด 0

29 ปรียาภรณ์ 34796
สาย 0
ขาด 0

30 พิมพ์มาดา 34817
สาย 0
ขาด 0

31 ภูริชา 34832
สาย 0
ขาด 0

32 รัฐวรรณ 34844
สาย 0
ขาด 0

33 ศิริรัตน์ 34865
สาย 0
ขาด 0

34 อนงค์วณิชย์ 34895
สาย 1
ขาด 0

35 อภิรดี 34899
สาย 0
ขาด 1

36 อัญชิสา 34905
สาย 0
ขาด 0

37 กันติยา 34974
สาย 0
ขาด 0

38 เกียรติศักดิ์ 36607
สาย 0
ขาด 0

39 ชโนภาส 36608
สาย 0
ขาด 0

40 ณัฐดนัย 36609
สาย 0
ขาด 0

41 ธวัชชัย 36616
สาย 1
ขาด 1

42 จิรัชยา 36626
สาย 0
ขาด 2

43 จิราพร 36627
สาย 0
ขาด 0

44 พรทิพย์ 36638
สาย 0
ขาด 2

45 ภควดี 36641
สาย 0
ขาด 0

46 วิภาภรณ์ 36645
สาย 0
ขาด 0

47 อินทิรา 36651
สาย 0
ขาด 0