สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/3 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2018-06-23
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เกียรติศักดิ์ 33837
สาย 1
ขาด 4

2 ชญานิน 33857
สาย 1
ขาด 0

3 ณัฐธนนท์ 33886
สาย 0
ขาด 1

4 ณัฐวัฒน์ 33896
สาย 1
ขาด 0

5 ทวีวัฒน์ 33903
สาย 2
ขาด 1

6 ธนพัฒน์ 33913
สาย 0
ขาด 0

7 ธนภัทร 33915
สาย 0
ขาด 2

8 ธนวินท์ 33918
สาย 3
ขาด 2

9 ธนสนธิ์ 33920
สาย 1
ขาด 2

10 ธนัช 33923
สาย 0
ขาด 1

11 ธรรมภณ 33932
สาย 0
ขาด 1

12 ธีรภัทร์ 33940
สาย 0
ขาด 0

13 ธีรศิลป์ 33943
สาย 0
ขาด 0

14 นราวิชญ์ 33948
สาย 0
ขาด 0

15 นฤสรณ์ 33949
สาย 0
ขาด 0

16 ปณุชิต 33962
สาย 2
ขาด 3

17 ปวิชญา 33966
สาย 1
ขาด 0

18 ภาณุวัฒน์ 34012
สาย 1
ขาด 2

19 ภูพิรัฐ 34019
สาย 0
ขาด 0

20 วรวุฒิ 34035
สาย 0
ขาด 0

21 วรัชญ์ 34036
สาย 0
ขาด 0

22 ศุภโชติ 34057
สาย 0
ขาด 1

23 อัครเดช 34090
สาย 3
ขาด 5

24 เอกวิทย์ 34099
สาย 2
ขาด 0

25 ชนมน 34134
สาย 0
ขาด 1

26 ชลธิชา 34139
สาย 0
ขาด 3

27 ชิณาชา 34148
สาย 0
ขาด 0

28 ชิโณรส 34149
สาย 0
ขาด 2

29 ชุติกาญจน์ 34150
สาย 3
ขาด 0

30 ณัฐนรี 34167
สาย 0
ขาด 0

31 ธัชชนัญ 34180
สาย 0
ขาด 0

32 นภัสสร 34192
สาย 0
ขาด 0

33 ปาริชาติ 34214
สาย 0
ขาด 0

34 พิชญ์รัตน์ 34235
สาย 0
ขาด 0

35 ฟาริดา 34248
สาย 0
ขาด 0

36 วรรณรัตน์ 34264
สาย 0
ขาด 0

37 วรัญญา 34272
สาย 0
ขาด 1

38 สกุณา 34289
สาย 1
ขาด 4

39 สรัลทิพย์ 34290
สาย 0
ขาด 0

40 อัญชลี 34335
สาย 0
ขาด 0

41 อาทิตยา 34336
สาย 0
ขาด 1

42 กิตติพงศ์ 36029
สาย 3
ขาด 0

43 ษณฑาลี 36048
สาย 2
ขาด 2

44 กุลจิรา 36053
สาย 0
ขาด 0

45 ธนธรณ์ 36059
สาย 5
ขาด 2

46 ปิยธิดา 36065
สาย 0
ขาด 0

47 วนัสนัน 36071
สาย 1
ขาด 1