โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/3 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 42 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชินพัฒน์ 33290
สาย 6
ขาด 4

2 ชินวัฒน์ 33292
สาย 0
ขาด 2

3 โชติ 33295
สาย 0
ขาด 2

4 ธนบูรณ์ 33331
สาย 4
ขาด 0

5 พงศธร 33396
สาย 0
ขาด 0

6 ฤทธิดล 33433
สาย 5
ขาด 1

7 ศรัณวิชญ์ 33460
สาย 0
ขาด 0

8 ศิรชัช 33464
สาย 1
ขาด 4

9 ศุภโชค 33467
สาย 8
ขาด 10

10 สาริศ 33483
สาย 4
ขาด 3

11 สิทธิศักดิ์ 33486
สาย 0
ขาด 0

12 อนุชา 33509
สาย 0
ขาด 1

13 กนกพร 33527
สาย 4
ขาด 8

14 กวินนา 33537
สาย 5
ขาด 2

15 กัญญรัตน์ 33541
สาย 2
ขาด 8

16 กันต์ฤทัย 33547
สาย 0
ขาด 4

17 กันยารัตน์ 33550
สาย 6
ขาด 6

18 กิตติวรรณ 33552
สาย 0
ขาด 1

19 แขไข 33555
สาย 5
ขาด 5

20 ชญานุช 33567
สาย 0
ขาด 1

21 ชุติมา 33582
สาย 0
ขาด 3

22 ณัฐนรี 33591
สาย 5
ขาด 4

23 ณิชกานต์ 33597
สาย 0
ขาด 3

24 ติณณ์ 33603
สาย 0
ขาด 2

25 ธนกร 33607
สาย 2
ขาด 6

26 นริศรา 33624
สาย 5
ขาด 7

27 นิชนันท์ 33628
สาย 1
ขาด 1

28 เบญจพร 33632
สาย 4
ขาด 1

29 ปัณณภัสร์ 33648
สาย 0
ขาด 9

30 พรหมพร 33662
สาย 0
ขาด 2

31 ภาวินี 33678
สาย 0
ขาด 2

32 วชิราภรณ์ 33696
สาย 1
ขาด 9

33 วรินดา 33704
สาย 1
ขาด 5

34 ศรัญญา 33711
สาย 0
ขาด 1

35 สาริกา 33725
สาย 6
ขาด 17

36 สิริกุล 33729
สาย 1
ขาด 3

37 สิรินลักษณ์ 33730
สาย 2
ขาด 6

38 อรธัญญา 33755
สาย 2
ขาด 3

39 ปิยะวัฒน์ 35459
สาย 2
ขาด 9

40 ภูมินทร์ 35464
สาย 3
ขาด 1

41 ไลลา 35490
สาย 6
ขาด 11

42 อรณิชา 35497
สาย 6
ขาด 7