สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/3 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เกียรติศักดิ์ 33837
สาย 4
ขาด 7

2 ชญานิน 33857
สาย 3
ขาด 3

3 ณัฐธนนท์ 33886
สาย 0
ขาด 3

4 ณัฐวัฒน์ 33896
สาย 2
ขาด 3

5 ทวีวัฒน์ 33903
สาย 6
ขาด 6

6 ธนพัฒน์ 33913
สาย 0
ขาด 0

7 ธนภัทร 33915
สาย 1
ขาด 6

8 ธนวินท์ 33918
สาย 6
ขาด 6

9 ธนสนธิ์ 33920
สาย 4
ขาด 4

10 ธนัช 33923
สาย 0
ขาด 7

11 ธรรมภณ 33932
สาย 0
ขาด 2

12 ธีรภัทร์ 33940
สาย 0
ขาด 1

13 ธีรศิลป์ 33943
สาย 0
ขาด 3

14 นราวิชญ์ 33948
สาย 0
ขาด 0

15 นฤสรณ์ 33949
สาย 0
ขาด 0

16 ปณุชิต 33962
สาย 4
ขาด 6

17 ปวิชญา 33966
สาย 1
ขาด 1

18 ภาณุวัฒน์ 34012
สาย 1
ขาด 5

19 ภูพิรัฐ 34019
สาย 1
ขาด 1

20 วรวุฒิ 34035
สาย 2
ขาด 0

21 วรัชญ์ 34036
สาย 0
ขาด 0

22 ศุภโชติ 34057
สาย 0
ขาด 2

23 อัครเดช 34090
สาย 4
ขาด 12

24 เอกวิทย์ 34099
สาย 10
ขาด 2

25 ชนมน 34134
สาย 0
ขาด 3

26 ชลธิชา 34139
สาย 0
ขาด 7

27 ชิณาชา 34148
สาย 0
ขาด 1

28 ชิโณรส 34149
สาย 1
ขาด 7

29 ชุติกาญจน์ 34150
สาย 4
ขาด 0

30 ณัฐนรี 34167
สาย 2
ขาด 1

31 ธัชชนัญ 34180
สาย 1
ขาด 2

32 นภัสสร 34192
สาย 0
ขาด 0

33 ปาริชาติ 34214
สาย 0
ขาด 1

34 พิชญ์รัตน์ 34235
สาย 1
ขาด 1

35 ฟาริดา 34248
สาย 0
ขาด 5

36 วรรณรัตน์ 34264
สาย 1
ขาด 2

37 วรัญญา 34272
สาย 0
ขาด 4

38 สกุณา 34289
สาย 5
ขาด 18

39 สรัลทิพย์ 34290
สาย 0
ขาด 2

40 อัญชลี 34335
สาย 0
ขาด 1

41 อาทิตยา 34336
สาย 0
ขาด 13

42 กิตติพงศ์ 36029
สาย 4
ขาด 2

43 ษณฑาลี 36048
สาย 8
ขาด 11

44 กุลจิรา 36053
สาย 0
ขาด 1

45 ธนธรณ์ 36059
สาย 9
ขาด 10

46 ปิยธิดา 36065
สาย 0
ขาด 2

47 วนัสนัน 36071
สาย 1
ขาด 4