โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติธัช 33249
สาย 0
ขาด 2

2 ชลันธร 33282
สาย 4
ขาด 3

3 ณัฐพนธ์ 33303
สาย 8
ขาด 8

4 ทัศไนย 33324
สาย 2
ขาด 7

5 ธีรภัทร 33352
สาย 0
ขาด 3

6 พีรภัทร์ 33408
สาย 2
ขาด 6

7 วิทวัส 33452
สาย 0
ขาด 3

8 สารัช 33482
สาย 6
ขาด 4

9 หิรัญ 33501
สาย 1
ขาด 1

10 อรุณรัชน์ 33515
สาย 0
ขาด 1

11 อวกาศ 33517
สาย 6
ขาด 11

12 กชกร 33526
สาย 0
ขาด 8

13 กาลัญญุตา 33551
สาย 1
ขาด 2

14 จิรวรรณ 33558
สาย 1
ขาด 3

15 จิราเจต 33559
สาย 1
ขาด 4

16 ชนมณี 33569
สาย 0
ขาด 2

17 ชมภัค 33574
สาย 1
ขาด 5

18 ชลลดา 33577
สาย 10
ขาด 11

19 ชลธิดา 33578
สาย 3
ขาด 5

20 ช่อผกา 33580
สาย 3
ขาด 1

21 ณัฐสุดา 33596
สาย 9
ขาด 8

22 ณิชา 33600
สาย 4
ขาด 5

23 ติยภัส 33604
สาย 2
ขาด 3

24 น่านน้ำ 33627
สาย 3
ขาด 10

25 ปภาวี 33640
สาย 2
ขาด 3

26 ปัณฑ์ชนิต 33647
สาย 0
ขาด 1

27 พรเพ็ญ 33655
สาย 0
ขาด 1

28 พรพิมล 33660
สาย 6
ขาด 4

29 พัชรนันท์ 33663
สาย 1
ขาด 1

30 พัชรพร 33664
สาย 4
ขาด 3

31 พัทธนันท์ 33666
สาย 1
ขาด 3

32 เพ็ญพิชชา 33673
สาย 0
ขาด 3

33 วรัญญา 33702
สาย 0
ขาด 3

34 ศรุตา 33712
สาย 0
ขาด 3

35 ศศินา 33714
สาย 13
ขาด 8

36 สาธินี 33723
สาย 5
ขาด 7

37 สาริศา 33726
สาย 2
ขาด 6

38 สุวดี 33737
สาย 7
ขาด 7

39 อภิชญา 33750
สาย 9
ขาด 12

40 อัญธิกานต์ 33760
สาย 2
ขาด 2

41 ธีรนัย 35456
สาย 2
ขาด 5

42 จริยา 35469
สาย 2
ขาด 5

43 เนตรชุนารี 35477
สาย 1
ขาด 6

44 บุณยานุช 35479
สาย 1
ขาด 5

45 พลอยชมพู 35483
สาย 7
ขาด 5

46 อลิษา 35498
สาย 1
ขาด 5