โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติธัช 33249
สาย 0
ขาด 2

2 ชลันธร 33282
สาย 3
ขาด 1

3 ณัฐพนธ์ 33303
สาย 5
ขาด 5

4 ทัศไนย 33324
สาย 1
ขาด 4

5 ธีรภัทร 33352
สาย 0
ขาด 1

6 พีรภัทร์ 33408
สาย 1
ขาด 4

7 วิทวัส 33452
สาย 0
ขาด 2

8 สารัช 33482
สาย 3
ขาด 2

9 หิรัญ 33501
สาย 0
ขาด 1

10 อรุณรัชน์ 33515
สาย 0
ขาด 1

11 อวกาศ 33517
สาย 2
ขาด 8

12 กชกร 33526
สาย 0
ขาด 5

13 กาลัญญุตา 33551
สาย 0
ขาด 1

14 จิรวรรณ 33558
สาย 1
ขาด 3

15 จิราเจต 33559
สาย 0
ขาด 4

16 ชนมณี 33569
สาย 0
ขาด 2

17 ชมภัค 33574
สาย 0
ขาด 2

18 ชลลดา 33577
สาย 7
ขาด 6

19 ชลธิดา 33578
สาย 3
ขาด 2

20 ช่อผกา 33580
สาย 1
ขาด 1

21 ณัฐสุดา 33596
สาย 6
ขาด 4

22 ณิชา 33600
สาย 2
ขาด 3

23 ติยภัส 33604
สาย 2
ขาด 1

24 น่านน้ำ 33627
สาย 2
ขาด 6

25 ปภาวี 33640
สาย 2
ขาด 1

26 ปัณฑ์ชนิต 33647
สาย 0
ขาด 1

27 พรเพ็ญ 33655
สาย 0
ขาด 1

28 พรพิมล 33660
สาย 5
ขาด 3

29 พัชรนันท์ 33663
สาย 1
ขาด 1

30 พัชรพร 33664
สาย 3
ขาด 2

31 พัทธนันท์ 33666
สาย 1
ขาด 1

32 เพ็ญพิชชา 33673
สาย 0
ขาด 3

33 วรัญญา 33702
สาย 0
ขาด 1

34 ศรุตา 33712
สาย 0
ขาด 2

35 ศศินา 33714
สาย 7
ขาด 4

36 สาธินี 33723
สาย 3
ขาด 4

37 สาริศา 33726
สาย 1
ขาด 2

38 สุวดี 33737
สาย 5
ขาด 3

39 อภิชญา 33750
สาย 6
ขาด 8

40 อัญธิกานต์ 33760
สาย 1
ขาด 1

41 ธีรนัย 35456
สาย 1
ขาด 5

42 จริยา 35469
สาย 2
ขาด 3

43 เนตรชุนารี 35477
สาย 1
ขาด 4

44 บุณยานุช 35479
สาย 0
ขาด 4

45 พลอยชมพู 35483
สาย 6
ขาด 3

46 อลิษา 35498
สาย 1
ขาด 2