สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ธนัช 33923
สาย 0
ขาด 47

2 กรวิชญ์ 34411
สาย 2
ขาด 2

3 จิรกิตติ์ 34442
สาย 2
ขาด 3

4 เจษฎา 34449
สาย 2
ขาด 3

5 ฐาปกร 34476
สาย 5
ขาด 1

6 ณัฐวุฒิ 34498
สาย 1
ขาด 5

7 ธนกร 34507
สาย 1
ขาด 4

8 ธนกร 34508
สาย 0
ขาด 0

9 นพนิธิ 34539
สาย 5
ขาด 2

10 ปติพา 34555
สาย 0
ขาด 1

11 ปริญญา 34561
สาย 0
ขาด 5

12 พรเทพ 34574
สาย 0
ขาด 1

13 พิเศษ 34582
สาย 1
ขาด 0

14 วีรพงศ์ 34627
สาย 1
ขาด 2

15 สรรพวัฒจก์ 34643
สาย 0
ขาด 1

16 สุตภาวี 34653
สาย 13
ขาด 4

17 อภิวัฒน์ 34673
สาย 8
ขาด 2

18 กนกรัตน์ 34686
สาย 2
ขาด 0

19 กฤติพร 34694
สาย 0
ขาด 0

20 จารุวรรณ 34716
สาย 0
ขาด 2

21 จิรดา 34717
สาย 3
ขาด 6

22 จิรพัชร 34718
สาย 4
ขาด 3

23 เจนจิรา 34724
สาย 2
ขาด 0

24 ชมพูพรรณี 34729
สาย 0
ขาด 11

25 ญาดา 34734
สาย 2
ขาด 7

26 ณฐมน 34737
สาย 6
ขาด 1

27 ณัฐพร 34749
สาย 0
ขาด 1

28 ณัฐวรรณ 34752
สาย 4
ขาด 3

29 ดวงพร 34757
สาย 0
ขาด 0

30 นวพร 34775
สาย 5
ขาด 1

31 เนตรนภา 34779
สาย 0
ขาด 1

32 บุญยนุช 34782
สาย 0
ขาด 2

33 เบญจพร 34783
สาย 3
ขาด 3

34 ปทิดา 34789
สาย 0
ขาด 0

35 พรศิริ 34805
สาย 0
ขาด 0

36 พลอยไพรินทร์ 34810
สาย 8
ขาด 6

37 พิชญธิดา 34813
สาย 0
ขาด 2

38 พิมพ์นิภา 34815
สาย 0
ขาด 0

39 รัชดาภรณ์ 34842
สาย 2
ขาด 2

40 ลดาวัลย์ 34851
สาย 0
ขาด 1

41 สิริพร 34874
สาย 0
ขาด 1

42 สุชัญญา 34877
สาย 0
ขาด 1

43 สุรัสวดี 34887
สาย 0
ขาด 0

44 หรรษา 34891
สาย 0
ขาด 1

45 อรินทรา 34901
สาย 0
ขาด 1

46 ณัฐมล 35507
สาย 2
ขาด 1

47 ศักดิ์สิทธิ์ 36622
สาย 16
ขาด 6

48 สหทัศน์ 36624
สาย 4
ขาด 2

49 ภาภิมล 37273
สาย 3
ขาด 5