สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เกรียงไกร 33835
สาย 0
ขาด 2

2 เจษฎา 33854
สาย 0
ขาด 4

3 ชยพล 33860
สาย 0
ขาด 1

4 ณัชนนท์ 33881
สาย 0
ขาด 4

5 ทชากร 33902
สาย 0
ขาด 2

6 ธนาธิป 33929
สาย 0
ขาด 1

7 ธีรยุทธ 33942
สาย 0
ขาด 7

8 พลพล 33982
สาย 0
ขาด 3

9 พลเชฏฐ์ 33985
สาย 0
ขาด 1

10 ภาณุวัฒน์ 34011
สาย 2
ขาด 7

11 ภาณุพงศ์ 34014
สาย 1
ขาด 5

12 วิศรุต 34041
สาย 0
ขาด 2

13 วีรโชติ 34047
สาย 3
ขาด 1

14 สิทธิพล 34062
สาย 2
ขาด 1

15 สุทริภัทร 34069
สาย 0
ขาด 2

16 กชกร 34100
สาย 0
ขาด 1

17 กมลชนก 34107
สาย 0
ขาด 5

18 กมลพร 34108
สาย 0
ขาด 1

19 กรกนก 34110
สาย 0
ขาด 1

20 กัญญาพัชร 34113
สาย 0
ขาด 1

21 กุลภัทร 34117
สาย 0
ขาด 1

22 กุลยา 34118
สาย 0
ขาด 2

23 จิรภัคร 34125
สาย 3
ขาด 3

24 จุฑามาศ 34131
สาย 0
ขาด 1

25 ชลริตรา 34142
สาย 0
ขาด 8

26 ฐิติพร 34159
สาย 0
ขาด 1

27 ณัฐกานต์ 34164
สาย 0
ขาด 1

28 ณัฐญา 34165
สาย 0
ขาด 1

29 ดรัลพร 34175
สาย 0
ขาด 3

30 นราพร 34187
สาย 0
ขาด 1

31 นฬาภรณ์ 34190
สาย 0
ขาด 1

32 บุษกร 34202
สาย 2
ขาด 6

33 ปุญชิดา 34217
สาย 0
ขาด 1

34 ปุณยาพร 34220
สาย 0
ขาด 2

35 พรนภัส 34227
สาย 0
ขาด 1

36 พิมพ์บุญ 34238
สาย 0
ขาด 2

37 พีรยาพร 34242
สาย 6
ขาด 8

38 เพชรรัตน์ 34243
สาย 0
ขาด 1

39 ไพลิน 34247
สาย 4
ขาด 2

40 รวิวรรณ 34257
สาย 0
ขาด 2

41 วรัญญา 34271
สาย 9
ขาด 3

42 ศุภนิดา 34287
สาย 0
ขาด 4

43 สุภาสินี 34311
สาย 0
ขาด 2

44 อทิตา 34319
สาย 5
ขาด 5

45 อรุณวัลย์ 34331
สาย 0
ขาด 2

46 บุณยกร 36037
สาย 12
ขาด 15

47 อนันต์ 36050
สาย 2
ขาด 2

48 อรอุมา 36078
สาย 1
ขาด 5

49 รัญชิดา 37262
สาย 0
ขาด 1