สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เกรียงไกร 33835
สาย 0
ขาด 2

2 เจษฎา 33854
สาย 0
ขาด 1

3 ชยพล 33860
สาย 0
ขาด 3

4 ณัชนนท์ 33881
สาย 0
ขาด 6

5 ทชากร 33902
สาย 0
ขาด 1

6 ธนาธิป 33929
สาย 0
ขาด 3

7 ธีรยุทธ 33942
สาย 0
ขาด 3

8 พลพล 33982
สาย 1
ขาด 2

9 พลเชฏฐ์ 33985
สาย 0
ขาด 2

10 ภาณุวัฒน์ 34011
สาย 2
ขาด 11

11 ภาณุพงศ์ 34014
สาย 1
ขาด 8

12 วิศรุต 34041
สาย 0
ขาด 4

13 วีรโชติ 34047
สาย 8
ขาด 2

14 สิทธิพล 34062
สาย 0
ขาด 1

15 สุทริภัทร 34069
สาย 0
ขาด 2

16 กชกร 34100
สาย 1
ขาด 5

17 กมลชนก 34107
สาย 0
ขาด 6

18 กมลพร 34108
สาย 0
ขาด 3

19 กรกนก 34110
สาย 1
ขาด 3

20 กัญญาพัชร 34113
สาย 0
ขาด 2

21 กุลภัทร 34117
สาย 0
ขาด 1

22 กุลยา 34118
สาย 1
ขาด 2

23 จิรภัคร 34125
สาย 2
ขาด 1

24 จุฑามาศ 34131
สาย 0
ขาด 2

25 ชลริตรา 34142
สาย 0
ขาด 4

26 ฐิติพร 34159
สาย 0
ขาด 4

27 ณัฐกานต์ 34164
สาย 0
ขาด 2

28 ณัฐญา 34165
สาย 5
ขาด 4

29 ดรัลพร 34175
สาย 0
ขาด 8

30 นราพร 34187
สาย 3
ขาด 2

31 นฬาภรณ์ 34190
สาย 0
ขาด 3

32 บุษกร 34202
สาย 1
ขาด 4

33 ปุญชิดา 34217
สาย 0
ขาด 5

34 ปุณยาพร 34220
สาย 0
ขาด 2

35 พรนภัส 34227
สาย 0
ขาด 2

36 พิมพ์บุญ 34238
สาย 1
ขาด 6

37 พีรยาพร 34242
สาย 2
ขาด 3

38 เพชรรัตน์ 34243
สาย 1
ขาด 2

39 ไพลิน 34247
สาย 3
ขาด 3

40 รวิวรรณ 34257
สาย 0
ขาด 1

41 วรัญญา 34271
สาย 6
ขาด 3

42 ศุภนิดา 34287
สาย 0
ขาด 6

43 สุภาสินี 34311
สาย 0
ขาด 6

44 อทิตา 34319
สาย 10
ขาด 12

45 อรุณวัลย์ 34331
สาย 1
ขาด 4

46 บุณยกร 36037
สาย 7
ขาด 21

47 อนันต์ 36050
สาย 2
ขาด 2

48 อรอุมา 36078
สาย 2
ขาด 2

49 รัญชิดา 37262
สาย 0
ขาด 1