สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/11 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กนกพล 34981
สาย 0
ขาด 6

2 กิตติภูมิ 34991
สาย 0
ขาด 3

3 จิรชัย 35003
สาย 10
ขาด 13

4 จิรวัฒน์ 35006
สาย 0
ขาด 23

5 จิรโชค 35010
สาย 4
ขาด 15

6 ชู 35029
สาย 2
ขาด 10

7 เชษฐา 35030
สาย 1
ขาด 10

8 ณฐภณ 35032
สาย 4
ขาด 15

9 ณภัทร 35034
สาย 0
ขาด 19

10 ณัฐวุฒิ 35046
สาย 0
ขาด 37

11 ต้นกล้า 35051
สาย 2
ขาด 15

12 เทพทัต 35056
สาย 2
ขาด 11

13 ธนบดี 35058
สาย 0
ขาด 29

14 ธนภัทร 35060
สาย 0
ขาด 40

15 วรกมล 35143
สาย 2
ขาด 19

16 วรกันต์ 35144
สาย 3
ขาด 26

17 อธิวัฒน์ 35201
สาย 2
ขาด 18

18 อริย์ธัช 35212
สาย 2
ขาด 11

19 กนกวรรณ 35224
สาย 0
ขาด 2

20 จุฑาภรณ์ 35252
สาย 0
ขาด 0

21 ชนิสรา 35264
สาย 0
ขาด 2

22 ดุศิตา 35288
สาย 1
ขาด 6

23 ธนพร 35290
สาย 1
ขาด 0

24 นันทวัน 35308
สาย 0
ขาด 2

25 พัชรี 35346
สาย 0
ขาด 2

26 รวงทอง 35374
สาย 0
ขาด 9

27 รุจิษยา 35380
สาย 0
ขาด 3

28 วรารินทร์ 35389
สาย 0
ขาด 14

29 อติพร 35431
สาย 6
ขาด 6

30 วันชนะ 35504
สาย 0
ขาด 6

31 วรพล 37219
สาย 2
ขาด 18

32 อัยยรัตน์ 37226
สาย 0
ขาด 9

33 ชลลดา 37235
สาย 2
ขาด 7

34 นันท์นภัส 37240
สาย 2
ขาด 22

35 พิสมัย 37248
สาย 1
ขาด 11

36 วงษ์เมือง 37252
สาย 3
ขาด 13

37 สุกฤตา 37256
สาย 4
ขาด 9