สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
Date : 2020-10-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันต์ 34988
สาย 10
ขาด 4

2 เกียรติศักดิ์ 34996
สาย 0
ขาด 18

3 ชลสิทธิ์ 35019
สาย 8
ขาด 2

4 ชาณิศ 35027
สาย 0
ขาด 5

5 เตชทัต 35049
สาย 5
ขาด 1

6 ทักษิณ 35054
สาย 7
ขาด 8

7 ธนวัฒน์ 35064
สาย 7
ขาด 2

8 บารมี 35093
สาย 0
ขาด 2

9 บุญฤทธิ์ 35094
สาย 6
ขาด 4

10 พัลลภ 35109
สาย 0
ขาด 4

11 เมธาสิทธิ์ 35135
สาย 6
ขาด 1

12 วศิน 35146
สาย 3
ขาด 0

13 วุฒินันท์ 35155
สาย 15
ขาด 10

14 ศรนารายณ์ 35156
สาย 1
ขาด 0

15 ศุภกฤต 35165
สาย 8
ขาด 2

16 ศุภรัตน์ 35168
สาย 13
ขาด 9

17 สิรภพ 35185
สาย 14
ขาด 14

18 สุชาครีย์ 35187
สาย 3
ขาด 0

19 สุทธิโชค 35189
สาย 3
ขาด 4

20 หฤษฎ์ 35198
สาย 2
ขาด 1

21 อนุวัฒน์ 35204
สาย 4
ขาด 7

22 จิรัชญา 35251
สาย 1
ขาด 2

23 ณัฐธิดา 35278
สาย 0
ขาด 0

24 นพรัตน์ 35302
สาย 1
ขาด 8

25 นวรัตน์ 35306
สาย 13
ขาด 5

26 บุณยวีย์ 35317
สาย 0
ขาด 2

27 พิชญาภรณ์ 35349
สาย 2
ขาด 8

28 มลธิดา 35367
สาย 3
ขาด 4

29 วริศรา 35392
สาย 0
ขาด 2

30 หฤทัย 35430
สาย 18
ขาด 5

31 อารีรัตน์ 35443
สาย 9
ขาด 24

32 ธนวัฒน์ 37210
สาย 3
ขาด 1

33 วรายุส์ 37220
สาย 4
ขาด 2

34 เกวลิน 37229
สาย 4
ขาด 0

35 ปาริชาติ 37245
สาย 4
ขาด 9