สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
Date : 2021-01-19
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันต์ 34988
สาย 3
ขาด 4

2 เกียรติศักดิ์ 34996
สาย 0
ขาด 6

3 ชลสิทธิ์ 35019
สาย 4
ขาด 0

4 ชาณิศ 35027
สาย 0
ขาด 2

5 เตชทัต 35049
สาย 0
ขาด 0

6 ทักษิณ 35054
สาย 0
ขาด 3

7 ธนวัฒน์ 35064
สาย 3
ขาด 2

8 บารมี 35093
สาย 0
ขาด 0

9 บุญฤทธิ์ 35094
สาย 0
ขาด 2

10 พัลลภ 35109
สาย 0
ขาด 2

11 เมธาสิทธิ์ 35135
สาย 0
ขาด 2

12 วศิน 35146
สาย 1
ขาด 1

13 วุฒินันท์ 35155
สาย 0
ขาด 5

14 ศรนารายณ์ 35156
สาย 0
ขาด 1

15 ศุภกฤต 35165
สาย 2
ขาด 0

16 ศุภรัตน์ 35168
สาย 4
ขาด 2

17 สิรภพ 35185
สาย 2
ขาด 6

18 สุชาครีย์ 35187
สาย 0
ขาด 7

19 สุทธิโชค 35189
สาย 0
ขาด 0

20 หฤษฎ์ 35198
สาย 0
ขาด 0

21 อนุวัฒน์ 35204
สาย 2
ขาด 3

22 จิรัชญา 35251
สาย 0
ขาด 1

23 ณัฐธิดา 35278
สาย 0
ขาด 0

24 นพรัตน์ 35302
สาย 0
ขาด 4

25 นวรัตน์ 35306
สาย 3
ขาด 3

26 บุณยวีย์ 35317
สาย 0
ขาด 0

27 พิชญาภรณ์ 35349
สาย 0
ขาด 2

28 มลธิดา 35367
สาย 0
ขาด 1

29 วริศรา 35392
สาย 1
ขาด 1

30 หฤทัย 35430
สาย 5
ขาด 4

31 อารีรัตน์ 35443
สาย 1
ขาด 8

32 ธนวัฒน์ 37210
สาย 1
ขาด 0

33 วรายุส์ 37220
สาย 1
ขาด 2

34 เกวลิน 37229
สาย 0
ขาด 0

35 ปาริชาติ 37245
สาย 1
ขาด 0