สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันต์ 34988
สาย 4
ขาด 13

2 เกียรติศักดิ์ 34996
สาย 0
ขาด 8

3 ชลสิทธิ์ 35019
สาย 8
ขาด 4

4 ชาณิศ 35027
สาย 0
ขาด 4

5 เตชทัต 35049
สาย 2
ขาด 5

6 ทักษิณ 35054
สาย 0
ขาด 10

7 ธนวัฒน์ 35064
สาย 6
ขาด 10

8 บารมี 35093
สาย 0
ขาด 2

9 บุญฤทธิ์ 35094
สาย 1
ขาด 8

10 พัลลภ 35109
สาย 0
ขาด 4

11 เมธาสิทธิ์ 35135
สาย 1
ขาด 5

12 วศิน 35146
สาย 3
ขาด 6

13 วุฒินันท์ 35155
สาย 0
ขาด 17

14 ศรนารายณ์ 35156
สาย 0
ขาด 1

15 ศุภกฤต 35165
สาย 4
ขาด 8

16 ศุภรัตน์ 35168
สาย 8
ขาด 14

17 สิรภพ 35185
สาย 5
ขาด 15

18 สุชาครีย์ 35187
สาย 0
ขาด 17

19 สุทธิโชค 35189
สาย 1
ขาด 1

20 หฤษฎ์ 35198
สาย 2
ขาด 0

21 อนุวัฒน์ 35204
สาย 3
ขาด 8

22 จิรัชญา 35251
สาย 0
ขาด 6

23 ณัฐธิดา 35278
สาย 0
ขาด 0

24 นพรัตน์ 35302
สาย 0
ขาด 9

25 นวรัตน์ 35306
สาย 6
ขาด 5

26 บุณยวีย์ 35317
สาย 0
ขาด 0

27 พิชญาภรณ์ 35349
สาย 2
ขาด 9

28 มลธิดา 35367
สาย 1
ขาด 2

29 วริศรา 35392
สาย 2
ขาด 10

30 หฤทัย 35430
สาย 6
ขาด 16

31 อารีรัตน์ 35443
สาย 1
ขาด 18

32 ธนวัฒน์ 37210
สาย 1
ขาด 1

33 วรายุส์ 37220
สาย 1
ขาด 4

34 เกวลิน 37229
สาย 0
ขาด 0

35 ปาริชาติ 37245
สาย 3
ขาด 1