โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 34 คน
Date : 2018-01-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 วรางคณา 33124
สาย 3
ขาด 8

2 กฤติพงษ์ 33239
สาย 0
ขาด 5

3 กฤษฎา 33240
สาย 15
ขาด 10

4 กิติศักดิ์ 33253
สาย 5
ขาด 7

5 จิรพัฒน์ 33270
สาย 0
ขาด 4

6 ณกรณ์สธน 33298
สาย 0
ขาด 2

7 ทวิชาติ 33320
สาย 2
ขาด 9

8 ทีปกร 33325
สาย 0
ขาด 9

9 ปัณณวิชญ์ 33390
สาย 3
ขาด 8

10 ไอศูรย์ 33525
สาย 0
ขาด 6

11 กฤตยา 33535
สาย 3
ขาด 5

12 ณัฏฐณิชา 33589
สาย 1
ขาด 5

13 ณัฐนันท์ 33594
สาย 1
ขาด 10

14 นวพร 33625
สาย 0
ขาด 8

15 สุภาพร 33736
สาย 9
ขาด 11

16 จิตติภูมิ 35446
สาย 1
ขาด 10

17 ชนะกานต์ 35447
สาย 1
ขาด 8

18 ชัยมงคล 35448
สาย 5
ขาด 5

19 ณัฐวุฒิ 35451
สาย 0
ขาด 3

20 ธคุณธรณ์ 35453
สาย 0
ขาด 4

21 ธนกฤต 35454
สาย 5
ขาด 7

22 ธีรชัย 35455
สาย 2
ขาด 2

23 ธีรัช 35457
สาย 1
ขาด 6

24 พริษฐ์ 35460
สาย 0
ขาด 6

25 พิสิฐศิลป์ 35462
สาย 0
ขาด 5

26 พีรยุทธ 35463
สาย 0
ขาด 6

28 จิราภา 35470
สาย 0
ขาด 12

29 ชัชฎา 35473
สาย 1
ขาด 8

30 ประกายดาว 35480
สาย 0
ขาด 7

31 มินตรา 35486
สาย 3
ขาด 8

32 รมิตา 35487
สาย 1
ขาด 10

33 อภิรัตน์ 35496
สาย 2
ขาด 9

34 อาวัสนันต์ 35499
สาย 7
ขาด 12

35 ณัฐกมล 35509
สาย 1
ขาด 8