สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตยชญ์ 34413
สาย 0
ขาด 0

2 จิณณ์ 34440
สาย 0
ขาด 2

3 ทินภัทร 34506
สาย 0
ขาด 0

4 ธนภัทร 34519
สาย 0
ขาด 5

5 ธรรมนูญ 34531
สาย 0
ขาด 0

6 นิติพัฒน์ 34547
สาย 2
ขาด 1

7 ปรัชญ์พันธุ์ 34559
สาย 4
ขาด 5

8 ปราชญ์ 34560
สาย 0
ขาด 2

9 พรพล 34571
สาย 0
ขาด 0

10 ภาสวุฒิ 34595
สาย 0
ขาด 5

11 ภีมพล 34596
สาย 3
ขาด 2

12 วรเมธ 34615
สาย 2
ขาด 0

13 วศิน 34616
สาย 9
ขาด 0

14 วีรพันธ์ 34628
สาย 2
ขาด 1

15 ศักดิโชติ 34633
สาย 2
ขาด 1

16 ศุภวิชญ์ 34641
สาย 1
ขาด 4

17 สุภจิตร 34659
สาย 0
ขาด 5

18 กรรณิการ์ 34693
สาย 0
ขาด 3

19 จุฑามาศ 34722
สาย 0
ขาด 1

20 ปริณาห์ 34795
สาย 1
ขาด 1

21 รัตติกุล 34845
สาย 0
ขาด 2

22 สิรีธร 34875
สาย 0
ขาด 1

23 อชิรญา 34893
สาย 0
ขาด 9

24 ปรมัตถ์ 36618
สาย 0
ขาด 3

25 ชัชชฎา 36629
สาย 0
ขาด 0

26 ฐิติพร 36630
สาย 0
ขาด 1

27 นิลุบล 36634
สาย 0
ขาด 1

28 เบญจพร 36636
สาย 3
ขาด 4

29 ภันทิลา 36642
สาย 0
ขาด 4

30 สุธิดา 36646
สาย 1
ขาด 6

31 อัจฉรานันท์ 36649
สาย 0
ขาด 6

32 อัญวีณ์ 36650
สาย 0
ขาด 2