โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 34 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 วรางคณา 33124
สาย 4
ขาด 8

2 กฤติพงษ์ 33239
สาย 0
ขาด 7

3 กฤษฎา 33240
สาย 26
ขาด 13

4 กิติศักดิ์ 33253
สาย 8
ขาด 14

5 จิรพัฒน์ 33270
สาย 1
ขาด 6

6 ณกรณ์สธน 33298
สาย 6
ขาด 2

7 ทวิชาติ 33320
สาย 2
ขาด 15

8 ทีปกร 33325
สาย 0
ขาด 13

9 ปัณณวิชญ์ 33390
สาย 3
ขาด 13

10 ไอศูรย์ 33525
สาย 1
ขาด 8

11 กฤตยา 33535
สาย 3
ขาด 6

12 ณัฏฐณิชา 33589
สาย 3
ขาด 10

13 ณัฐนันท์ 33594
สาย 4
ขาด 12

14 นวพร 33625
สาย 5
ขาด 12

15 สุภาพร 33736
สาย 10
ขาด 14

16 จิตติภูมิ 35446
สาย 3
ขาด 12

17 ชนะกานต์ 35447
สาย 1
ขาด 9

18 ชัยมงคล 35448
สาย 6
ขาด 8

19 ณัฐวุฒิ 35451
สาย 0
ขาด 4

20 ธคุณธรณ์ 35453
สาย 0
ขาด 5

21 ธนกฤต 35454
สาย 6
ขาด 12

22 ธีรชัย 35455
สาย 4
ขาด 3

23 ธีรัช 35457
สาย 1
ขาด 6

24 พริษฐ์ 35460
สาย 1
ขาด 9

25 พิสิฐศิลป์ 35462
สาย 0
ขาด 6

26 พีรยุทธ 35463
สาย 1
ขาด 7

28 จิราภา 35470
สาย 0
ขาด 15

29 ชัชฎา 35473
สาย 1
ขาด 12

30 ประกายดาว 35480
สาย 0
ขาด 11

31 มินตรา 35486
สาย 3
ขาด 11

32 รมิตา 35487
สาย 4
ขาด 13

33 อภิรัตน์ 35496
สาย 4
ขาด 11

34 อาวัสนันต์ 35499
สาย 9
ขาด 17

35 ณัฐกมล 35509
สาย 2
ขาด 14