สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2019-05-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตยชญ์ 34413
สาย 0
ขาด 0

2 จิณณ์ 34440
สาย 0
ขาด 0

3 ทินภัทร 34506
สาย 0
ขาด 0

4 ธนภัทร 34519
สาย 0
ขาด 0

5 ธรรมนูญ 34531
สาย 0
ขาด 0

6 นิติพัฒน์ 34547
สาย 2
ขาด 0

7 ปรัชญ์พันธุ์ 34559
สาย 0
ขาด 0

8 ปราชญ์ 34560
สาย 0
ขาด 0

9 พรพล 34571
สาย 0
ขาด 0

10 ภาสวุฒิ 34595
สาย 0
ขาด 4

11 ภีมพล 34596
สาย 0
ขาด 0

12 วรเมธ 34615
สาย 0
ขาด 0

13 วศิน 34616
สาย 0
ขาด 0

14 วีรพันธ์ 34628
สาย 0
ขาด 0

15 ศักดิโชติ 34633
สาย 0
ขาด 1

16 ศุภวิชญ์ 34641
สาย 0
ขาด 0

17 สุภจิตร 34659
สาย 0
ขาด 4

18 กรรณิการ์ 34693
สาย 0
ขาด 0

19 จุฑามาศ 34722
สาย 0
ขาด 0

20 ปริณาห์ 34795
สาย 0
ขาด 0

21 รัตติกุล 34845
สาย 0
ขาด 0

22 สิรีธร 34875
สาย 0
ขาด 0

23 อชิรญา 34893
สาย 0
ขาด 4

24 ปรมัตถ์ 36618
สาย 0
ขาด 0

25 ชัชชฎา 36629
สาย 0
ขาด 0

26 ฐิติพร 36630
สาย 0
ขาด 0

27 นิลุบล 36634
สาย 0
ขาด 0

28 เบญจพร 36636
สาย 0
ขาด 1

29 ภันทิลา 36642
สาย 0
ขาด 1

30 สุธิดา 36646
สาย 0
ขาด 0

31 อัจฉรานันท์ 36649
สาย 0
ขาด 0

32 อัญวีณ์ 36650
สาย 0
ขาด 0