สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 31 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ธนพัฒน์ 33914
สาย 2
ขาด 9

2 ธนะทรัพย์ 33922
สาย 9
ขาด 11

3 นิธิโชติ 33955
สาย 2
ขาด 2

4 พิชญะ 33994
สาย 9
ขาด 4

5 ภูดิศ 34017
สาย 1
ขาด 3

6 หนึ่งตุลา 34076
สาย 1
ขาด 8

7 อัฑฒ์ 34091
สาย 8
ขาด 4

8 ฐาปณีย์ 34158
สาย 1
ขาด 5

9 มาริษา 34189
สาย 3
ขาด 9

10 นิรชา 34193
สาย 2
ขาด 5

11 บุษกร 34200
สาย 5
ขาด 12

12 สุภาพร 34309
สาย 0
ขาด 5

13 หทัยชนก 34315
สาย 3
ขาด 4

14 กฤษดา 36027
สาย 8
ขาด 5

15 กอบโชค 36028
สาย 0
ขาด 5

16 ชุติพนธ์ 36033
สาย 0
ขาด 1

17 ธนาธร 36035
สาย 4
ขาด 3

18 พาทิศ 36040
สาย 1
ขาด 6

19 ภูชิต 36041
สาย 0
ขาด 6

20 วศิน 36043
สาย 5
ขาด 5

21 วุฒิภัทร 36046
สาย 3
ขาด 3

22 สรรเสริญ 36049
สาย 3
ขาด 4

23 ชนันท์กานต์ 36056
สาย 7
ขาด 7

24 ธัญชนก 36060
สาย 1
ขาด 7

25 นันทวรรณ 36063
สาย 3
ขาด 8

26 น้องมุก 36064
สาย 0
ขาด 5

27 เปรมฤดี 36066
สาย 0
ขาด 5

28 พันธิชาธรณ์ 36067
สาย 3
ขาด 4

29 ภรณ์สวรรค์ 36068
สาย 0
ขาด 4

30 สิรีธร 36076
สาย 2
ขาด 5

31 อาทิตยาพร 36079
สาย 0
ขาด 4