สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2020-10-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 นครินทร์ 35074
สาย 3
ขาด 5

2 นคฤทธิ์ 35076
สาย 7
ขาด 6

3 เนติพงศ์ 35091
สาย 1
ขาด 0

4 ปวรปรัชญ์ 35098
สาย 9
ขาด 1

5 พรหม 35108
สาย 3
ขาด 2

6 ภราดร 35118
สาย 4
ขาด 7

7 ภานุวัฒน์ 35123
สาย 5
ขาด 2

8 ภูริ 35127
สาย 0
ขาด 0

9 ศิราภูมิ 35162
สาย 4
ขาด 1

10 ศุภณัฐ 35167
สาย 5
ขาด 3

11 สกลวรรธน์ 35173
สาย 10
ขาด 9

12 สีหรัฐ 35186
สาย 10
ขาด 0

13 อภิวัฒน์ 35208
สาย 6
ขาด 0

14 อัชฌาสัย 35215
สาย 27
ขาด 3

15 ณิชาภา 35285
สาย 1
ขาด 1

16 นริศรา 35304
สาย 6
ขาด 1

17 ปริตตา 35323
สาย 0
ขาด 0

18 พรหมพร 35338
สาย 5
ขาด 9

19 พิมพ์ชนก 35352
สาย 3
ขาด 2

20 ภูอันดา 35363
สาย 1
ขาด 1

21 รสิตา 35376
สาย 4
ขาด 6

22 เรืองจุฑา 35381
สาย 0
ขาด 3

23 วรลักษณ์ 35387
สาย 0
ขาด 3

24 ศศิธร 35402
สาย 2
ขาด 3

25 สุพิชญา 35425
สาย 2
ขาด 3

26 กฤติพัฒน์ 37202
สาย 7
ขาด 1

27 ธนภัทร 37209
สาย 3
ขาด 1

28 พรภวิษย์ 37215
สาย 6
ขาด 1

29 รัฐกฤษฏิ์ 37217
สาย 20
ขาด 5

30 ชญานิษฐ์ 37233
สาย 0
ขาด 1

31 เมจกา 37249
สาย 0
ขาด 0

32 สุชานาถ 37257
สาย 7
ขาด 1