สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 31 คน
Date : 2018-12-10
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ธนพัฒน์ 33914
สาย 0
ขาด 3

2 ธนะทรัพย์ 33922
สาย 3
ขาด 7

3 นิธิโชติ 33955
สาย 0
ขาด 1

4 พิชญะ 33994
สาย 1
ขาด 2

5 ภูดิศ 34017
สาย 1
ขาด 2

6 หนึ่งตุลา 34076
สาย 0
ขาด 3

7 อัฑฒ์ 34091
สาย 4
ขาด 2

8 ฐาปณีย์ 34158
สาย 0
ขาด 2

9 มาริษา 34189
สาย 1
ขาด 3

10 นิรชา 34193
สาย 1
ขาด 2

11 บุษกร 34200
สาย 1
ขาด 5

12 สุภาพร 34309
สาย 0
ขาด 3

13 หทัยชนก 34315
สาย 1
ขาด 2

14 กฤษดา 36027
สาย 1
ขาด 2

15 กอบโชค 36028
สาย 0
ขาด 1

16 ชุติพนธ์ 36033
สาย 0
ขาด 0

17 ธนาธร 36035
สาย 2
ขาด 2

18 พาทิศ 36040
สาย 1
ขาด 3

19 ภูชิต 36041
สาย 0
ขาด 2

20 วศิน 36043
สาย 3
ขาด 2

21 วุฒิภัทร 36046
สาย 1
ขาด 2

22 สรรเสริญ 36049
สาย 0
ขาด 2

23 ชนันท์กานต์ 36056
สาย 3
ขาด 2

24 ธัญชนก 36060
สาย 0
ขาด 2

25 นันทวรรณ 36063
สาย 1
ขาด 4

26 น้องมุก 36064
สาย 0
ขาด 2

27 เปรมฤดี 36066
สาย 0
ขาด 2

28 พันธิชาธรณ์ 36067
สาย 2
ขาด 1

29 ภรณ์สวรรค์ 36068
สาย 0
ขาด 2

30 สิรีธร 36076
สาย 0
ขาด 2

31 อาทิตยาพร 36079
สาย 0
ขาด 2