สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 นครินทร์ 35074
สาย 1
ขาด 5

2 นคฤทธิ์ 35076
สาย 1
ขาด 4

3 เนติพงศ์ 35091
สาย 0
ขาด 0

4 ปวรปรัชญ์ 35098
สาย 2
ขาด 6

5 พรหม 35108
สาย 0
ขาด 5

6 ภราดร 35118
สาย 2
ขาด 3

7 ภานุวัฒน์ 35123
สาย 1
ขาด 1

8 ภูริ 35127
สาย 2
ขาด 0

9 ศิราภูมิ 35162
สาย 2
ขาด 1

10 ศุภณัฐ 35167
สาย 2
ขาด 2

11 สกลวรรธน์ 35173
สาย 1
ขาด 7

12 สีหรัฐ 35186
สาย 5
ขาด 3

13 อภิวัฒน์ 35208
สาย 4
ขาด 0

14 อัชฌาสัย 35215
สาย 3
ขาด 4

15 ณิชาภา 35285
สาย 2
ขาด 3

16 นริศรา 35304
สาย 4
ขาด 2

17 ปริตตา 35323
สาย 0
ขาด 1

18 พรหมพร 35338
สาย 2
ขาด 3

19 พิมพ์ชนก 35352
สาย 2
ขาด 0

20 ภูอันดา 35363
สาย 0
ขาด 0

21 รสิตา 35376
สาย 0
ขาด 2

22 เรืองจุฑา 35381
สาย 0
ขาด 0

23 วรลักษณ์ 35387
สาย 0
ขาด 0

24 ศศิธร 35402
สาย 2
ขาด 0

25 สุพิชญา 35425
สาย 0
ขาด 1

26 กฤติพัฒน์ 37202
สาย 2
ขาด 0

27 ธนภัทร 37209
สาย 2
ขาด 2

28 พรภวิษย์ 37215
สาย 1
ขาด 0

29 รัฐกฤษฏิ์ 37217
สาย 7
ขาด 2

30 ชญานิษฐ์ 37233
สาย 0
ขาด 0

31 เมจกา 37249
สาย 0
ขาด 0

32 สุชานาถ 37257
สาย 5
ขาด 0