สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2020-06-03
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตยชญ์ 34413
สาย 1
ขาด 2

2 จิณณ์ 34440
สาย 0
ขาด 3

3 ทินภัทร 34506
สาย 1
ขาด 2

4 ธนภัทร 34519
สาย 5
ขาด 10

5 ธรรมนูญ 34531
สาย 0
ขาด 1

6 นิติพัฒน์ 34547
สาย 1
ขาด 7

7 ปรัชญ์พันธุ์ 34559
สาย 6
ขาด 7

8 ปราชญ์ 34560
สาย 1
ขาด 2

9 พรพล 34571
สาย 1
ขาด 7

10 ภาสวุฒิ 34595
สาย 0
ขาด 1

11 ภีมพล 34596
สาย 9
ขาด 2

12 วรเมธ 34615
สาย 0
ขาด 8

13 วศิน 34616
สาย 11
ขาด 12

14 วีรพันธ์ 34628
สาย 7
ขาด 9

15 ศักดิโชติ 34633
สาย 4
ขาด 4

16 ศุภวิชญ์ 34641
สาย 1
ขาด 5

17 สุภจิตร 34659
สาย 2
ขาด 9

18 กรรณิการ์ 34693
สาย 0
ขาด 9

19 จุฑามาศ 34722
สาย 1
ขาด 6

20 ปริณาห์ 34795
สาย 0
ขาด 6

21 รัตติกุล 34845
สาย 0
ขาด 9

22 สิรีธร 34875
สาย 0
ขาด 4

23 อชิรญา 34893
สาย 4
ขาด 4

24 ปรมัตถ์ 36618
สาย 2
ขาด 6

25 ชัชชฎา 36629
สาย 1
ขาด 2

26 ฐิติพร 36630
สาย 0
ขาด 3

27 นิลุบล 36634
สาย 1
ขาด 7

28 เบญจพร 36636
สาย 4
ขาด 11

29 ภันทิลา 36642
สาย 2
ขาด 7

30 สุธิดา 36646
สาย 6
ขาด 13

31 อัจฉรานันท์ 36649
สาย 1
ขาด 13

32 อัญวีณ์ 36650
สาย 0
ขาด 6