สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2019-06-19
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เฉลิมศักดิ์ 33277
สาย 0
ขาด 9

2 กีรติ 34995
สาย 0
ขาด 4

3 คัชทาเทพ 35000
สาย 0
ขาด 0

4 จงชนะ 35001
สาย 4
ขาด 1

5 จีรัญ 35012
สาย 0
ขาด 0

6 ชนะเดช 35017
สาย 0
ขาด 4

7 ชัยวิรัตน์ 35023
สาย 0
ขาด 0

8 ชาญวิทย์ 35026
สาย 1
ขาด 0

9 ชินทัช 35028
สาย 1
ขาด 3

10 ณัฐชาย 35038
สาย 2
ขาด 2

11 ธนภัทร 35061
สาย 0
ขาด 0

12 ธนาธิป 35067
สาย 0
ขาด 0

13 นพรุจ 35081
สาย 0
ขาด 0

14 ปิยะณัฐ 35101
สาย 0
ขาด 1

15 ภูเบศวร์ 35131
สาย 2
ขาด 2

16 วชิระ 35142
สาย 0
ขาด 0

17 วินัย 35151
สาย 0
ขาด 0

18 ศราวุธ 35159
สาย 0
ขาด 0

19 ศุภราช 35169
สาย 0
ขาด 0

20 สุทัช 35190
สาย 4
ขาด 1

21 อมรินทร์ 35210
สาย 0
ขาด 7

22 กัลยากร 35238
สาย 1
ขาด 3

23 ขวัญฤดี 35245
สาย 0
ขาด 0

24 ชนกนันท์ 35259
สาย 3
ขาด 0

25 ชลธิชา 35269
สาย 0
ขาด 0

26 ธิณัฐดา 35297
สาย 1
ขาด 1

27 มณีรัตน์ 35365
สาย 0
ขาด 0

28 มณีรัตน์ 35366
สาย 1
ขาด 0

29 วิชุดา 35395
สาย 1
ขาด 1

30 ศุภนิดา 35409
สาย 0
ขาด 3

31 สุฐิตา 35419
สาย 2
ขาด 1

32 สุพิชญา 35426
สาย 0
ขาด 0

33 พิทักษ์ 37216
สาย 4
ขาด 0

34 ศุภณัฐ 37223
สาย 2
ขาด 1

35 เอกราช 37227
สาย 1
ขาด 1

36 อภิชญา 37258
สาย 0
ขาด 0

37 จิดาภา 37264
สาย 2
ขาด 1