สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2020-10-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กานต์ 35518
สาย 2
ขาด 2

2 กานต์ชนก 35519
สาย 5
ขาด 1

3 กิตติพัทธ์ 35524
สาย 24
ขาด 2

4 กิตติศักดิ์ 35525
สาย 1
ขาด 1

5 เกียรติภูมิ 35528
สาย 0
ขาด 51

6 จักรพัชร 35538
สาย 1
ขาด 8

7 เจษฏา 35545
สาย 0
ขาด 0

8 ชาคริต 35554
สาย 13
ขาด 10

9 ณัฐพงษ์ 35574
สาย 0
ขาด 0

10 นครินทร์ 35625
สาย 0
ขาด 0

11 ปภพ 35653
สาย 1
ขาด 3

12 ปุญญวิชญ์ 35666
สาย 0
ขาด 0

13 ปุณยวีร์ 35668
สาย 0
ขาด 0

14 พลกฤต 35670
สาย 0
ขาด 0

15 พิชิตพล 35675
สาย 8
ขาด 3

16 ภาณุ 35685
สาย 13
ขาด 15

17 วรนิษฐ์ 35719
สาย 5
ขาด 0

18 วศธร 35725
สาย 11
ขาด 5

19 อนุภัทร 35778
สาย 0
ขาด 0

20 อนุรดี 35779
สาย 0
ขาด 2

21 อภิรักษ์ 35785
สาย 2
ขาด 0

22 เกวาลิน 35816
สาย 0
ขาด 1

23 จันทร์ทรา 35823
สาย 6
ขาด 2

24 จิราภรณ์ 35827
สาย 1
ขาด 2

25 ชนิกานต์ 35834
สาย 15
ขาด 9

26 ชาคริยา 35842
สาย 2
ขาด 0

27 ญาณัจฉรา 35844
สาย 8
ขาด 3

28 ดรุณี 35860
สาย 8
ขาด 7

29 ทิศยา 35864
สาย 8
ขาด 3

30 ธวัลรัตน์ 35869
สาย 1
ขาด 1

31 พรพิมล 35904
สาย 2
ขาด 0

32 มนัสนันท์ 35941
สาย 0
ขาด 0

33 วาสนา 35967
สาย 0
ขาด 1

34 อมรรัตน์ 36011
สาย 0
ขาด 0

35 อารียา 36024
สาย 9
ขาด 2

36 ชนากานต์ 36083
สาย 4
ขาด 2

37 พงศธร 37834
สาย 7
ขาด 4

38 บุญสิตา 37859
สาย 8
ขาด 5