สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/9 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 34 คน
Date : 2018-09-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันต์กวี 34419
สาย 3
ขาด 2

2 กิตติภพ 34422
สาย 3
ขาด 3

3 คุณานนต์ 34434
สาย 1
ขาด 4

4 เจริญสุข 34448
สาย 1
ขาด 3

5 ฉัตรพล 34451
สาย 0
ขาด 4

6 ชยพล 34457
สาย 2
ขาด 11

7 ณัฐพงศ์ 34489
สาย 7
ขาด 4

8 ดนุสรณ์ 34501
สาย 0
ขาด 1

9 นิธิกร 34548
สาย 0
ขาด 2

10 ปวริศร์ 34564
สาย 2
ขาด 6

11 พงศภัค 34569
สาย 2
ขาด 1

12 พีรพงษ์ 34583
สาย 3
ขาด 9

13 ภูมินทร์ 34598
สาย 1
ขาด 4

14 มีชัย 34604
สาย 2
ขาด 5

15 ศิรสิทธิ์ 34637
สาย 0
ขาด 1

16 สธน 34642
สาย 0
ขาด 3

17 สหภพ 34646
สาย 13
ขาด 8

18 สิทธิพล 34649
สาย 3
ขาด 3

19 ณัฐกมล 34742
สาย 9
ขาด 5

20 ณิชาภัทร 34755
สาย 0
ขาด 2

21 ธิดารัตน์ 34767
สาย 2
ขาด 2

22 นภัสวรรณ 34770
สาย 0
ขาด 1

23 ปณิตา 34788
สาย 1
ขาด 4

24 ปรารถนา 34793
สาย 3
ขาด 7

25 ปริญญา 34794
สาย 0
ขาด 3

26 พรธิชา 34801
สาย 2
ขาด 1

27 พักตร์นรินทร์ 34811
สาย 6
ขาด 5

28 พุธิตา 34822
สาย 0
ขาด 1

29 มลธิชา 34835
สาย 2
ขาด 1

30 รัตนาวลี 34848
สาย 0
ขาด 1

31 ลักขณา 34853
สาย 1
ขาด 3

32 สุรัสวดี 34888
สาย 1
ขาด 3

33 อภิญญา 34897
สาย 2
ขาด 1

34 ปริยฉัตร 36637
สาย 1
ขาด 6