สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2020-06-03
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เฉลิมศักดิ์ 33277
สาย 15
ขาด 28

2 กีรติ 34995
สาย 10
ขาด 21

3 คัชทาเทพ 35000
สาย 6
ขาด 4

4 จงชนะ 35001
สาย 12
ขาด 9

5 จีรัญ 35012
สาย 0
ขาด 0

6 ชนะเดช 35017
สาย 3
ขาด 11

7 ชัยวิรัตน์ 35023
สาย 1
ขาด 6

8 ชาญวิทย์ 35026
สาย 0
ขาด 2

9 ชินทัช 35028
สาย 7
ขาด 4

10 ณัฐชาย 35038
สาย 8
ขาด 16

11 ธนภัทร 35061
สาย 3
ขาด 5

12 ธนาธิป 35067
สาย 0
ขาด 0

13 นพรุจ 35081
สาย 5
ขาด 2

14 ปิยะณัฐ 35101
สาย 2
ขาด 2

15 ภูเบศวร์ 35131
สาย 15
ขาด 10

16 วชิระ 35142
สาย 0
ขาด 1

17 วินัย 35151
สาย 13
ขาด 6

18 ศราวุธ 35159
สาย 2
ขาด 0

19 ศุภราช 35169
สาย 21
ขาด 11

20 สุทัช 35190
สาย 4
ขาด 8

21 อมรินทร์ 35210
สาย 8
ขาด 44

22 กัลยากร 35238
สาย 10
ขาด 10

23 ขวัญฤดี 35245
สาย 0
ขาด 1

24 ชนกนันท์ 35259
สาย 11
ขาด 4

25 ชลธิชา 35269
สาย 0
ขาด 0

26 ธิณัฐดา 35297
สาย 11
ขาด 13

27 มณีรัตน์ 35365
สาย 0
ขาด 9

28 มณีรัตน์ 35366
สาย 0
ขาด 5

29 วิชุดา 35395
สาย 6
ขาด 10

30 ศุภนิดา 35409
สาย 0
ขาด 56

31 สุฐิตา 35419
สาย 10
ขาด 14

32 สุพิชญา 35426
สาย 0
ขาด 2

33 พิทักษ์ 37216
สาย 25
ขาด 8

34 ศุภณัฐ 37223
สาย 14
ขาด 20

35 เอกราช 37227
สาย 1
ขาด 1

36 อภิชญา 37258
สาย 2
ขาด 4

37 จิดาภา 37264
สาย 7
ขาด 14