สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
Date : 2021-01-25
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กานต์ 35518
สาย 1
ขาด 4

2 กานต์ชนก 35519
สาย 1
ขาด 11

3 กิตติพัทธ์ 35524
สาย 7
ขาด 12

4 กิตติศักดิ์ 35525
สาย 0
ขาด 4

5 เกียรติภูมิ 35528
สาย 0
ขาด 19

6 จักรพัชร 35538
สาย 0
ขาด 4

7 เจษฏา 35545
สาย 0
ขาด 7

8 ชาคริต 35554
สาย 5
ขาด 12

9 ณัฐพงษ์ 35574
สาย 0
ขาด 0

10 นครินทร์ 35625
สาย 1
ขาด 0

11 ปภพ 35653
สาย 0
ขาด 2

12 ปุญญวิชญ์ 35666
สาย 0
ขาด 0

13 ปุณยวีร์ 35668
สาย 0
ขาด 6

14 พลกฤต 35670
สาย 0
ขาด 0

15 พิชิตพล 35675
สาย 9
ขาด 10

16 ภาณุ 35685
สาย 3
ขาด 15

17 วรนิษฐ์ 35719
สาย 1
ขาด 11

18 วศธร 35725
สาย 3
ขาด 8

19 อนุภัทร 35778
สาย 0
ขาด 0

20 อนุรดี 35779
สาย 0
ขาด 5

21 อภิรักษ์ 35785
สาย 1
ขาด 1

22 เกวาลิน 35816
สาย 0
ขาด 7

23 จันทร์ทรา 35823
สาย 2
ขาด 5

24 จิราภรณ์ 35827
สาย 0
ขาด 3

25 ชนิกานต์ 35834
สาย 6
ขาด 7

26 ชาคริยา 35842
สาย 0
ขาด 1

27 ญาณัจฉรา 35844
สาย 2
ขาด 9

28 ดรุณี 35860
สาย 1
ขาด 4

29 ทิศยา 35864
สาย 4
ขาด 3

30 ธวัลรัตน์ 35869
สาย 0
ขาด 1

31 พรพิมล 35904
สาย 0
ขาด 3

32 มนัสนันท์ 35941
สาย 0
ขาด 0

33 วาสนา 35967
สาย 0
ขาด 3

34 อมรรัตน์ 36011
สาย 0
ขาด 1

35 อารียา 36024
สาย 5
ขาด 11

36 ชนากานต์ 36083
สาย 3
ขาด 2

37 พงศธร 37834
สาย 1
ขาด 13

38 บุญสิตา 37859
สาย 1
ขาด 2