สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เฉลิมศักดิ์ 33277
สาย 5
ขาด 38

2 กีรติ 34995
สาย 6
ขาด 18

3 คัชทาเทพ 35000
สาย 7
ขาด 3

4 จงชนะ 35001
สาย 9
ขาด 5

5 จีรัญ 35012
สาย 0
ขาด 1

6 ชนะเดช 35017
สาย 1
ขาด 11

7 ชัยวิรัตน์ 35023
สาย 0
ขาด 2

8 ชาญวิทย์ 35026
สาย 3
ขาด 2

9 ชินทัช 35028
สาย 2
ขาด 8

10 ณัฐชาย 35038
สาย 8
ขาด 9

11 ธนภัทร 35061
สาย 0
ขาด 1

12 ธนาธิป 35067
สาย 0
ขาด 1

13 นพรุจ 35081
สาย 6
ขาด 2

14 ปิยะณัฐ 35101
สาย 3
ขาด 2

15 ภูเบศวร์ 35131
สาย 20
ขาด 9

16 วชิระ 35142
สาย 0
ขาด 1

17 วินัย 35151
สาย 7
ขาด 2

18 ศราวุธ 35159
สาย 0
ขาด 1

19 ศุภราช 35169
สาย 10
ขาด 6

20 สุทัช 35190
สาย 13
ขาด 5

21 อมรินทร์ 35210
สาย 6
ขาด 31

22 กัลยากร 35238
สาย 9
ขาด 10

23 ขวัญฤดี 35245
สาย 0
ขาด 1

24 ชนกนันท์ 35259
สาย 9
ขาด 4

25 ชลธิชา 35269
สาย 0
ขาด 2

26 ธิณัฐดา 35297
สาย 7
ขาด 6

27 มณีรัตน์ 35365
สาย 0
ขาด 4

28 มณีรัตน์ 35366
สาย 1
ขาด 1

29 วิชุดา 35395
สาย 3
ขาด 3

30 ศุภนิดา 35409
สาย 0
ขาด 18

31 สุฐิตา 35419
สาย 2
ขาด 6

32 สุพิชญา 35426
สาย 0
ขาด 4

33 พิทักษ์ 37216
สาย 10
ขาด 2

34 ศุภณัฐ 37223
สาย 9
ขาด 10

35 เอกราช 37227
สาย 1
ขาด 3

36 อภิชญา 37258
สาย 3
ขาด 2

37 จิดาภา 37264
สาย 10
ขาด 7