สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2020-08-09
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 35515
สาย 1
ขาด 2

2 กิตติพงศ์ 35523
สาย 0
ขาด 0

3 จิรายุทธ 35543
สาย 0
ขาด 2

4 เจษฎา 35544
สาย 0
ขาด 1

5 เจษฎาภรณ์ 35546
สาย 0
ขาด 0

6 ชัชวาล 35552
สาย 0
ขาด 1

7 ชุติวัต 35560
สาย 0
ขาด 0

8 ณัฐวุฒิ 35579
สาย 2
ขาด 3

9 ธิติ 35612
สาย 0
ขาด 4

10 นภัทร์ 35618
สาย 1
ขาด 2

11 นักรบ 35638
สาย 0
ขาด 2

12 ปฐมพร 35651
สาย 0
ขาด 2

13 ปลกเกศ 35660
สาย 2
ขาด 1

14 ภิชญะ 35688
สาย 2
ขาด 3

15 รังสิมันต์ 35708
สาย 0
ขาด 0

16 วิศรุต 35731
สาย 0
ขาด 0

17 หฤษฏิ์ 35776
สาย 0
ขาด 0

18 แก้วกัลยา 35817
สาย 0
ขาด 0

19 ชาลิษา 35843
สาย 0
ขาด 0

20 นิชาภา 35882
สาย 1
ขาด 0

21 ประนัฐดา 35889
สาย 0
ขาด 0

22 เปมิกา 35900
สาย 0
ขาด 0

23 เพ็ญศิริ 35923
สาย 0
ขาด 0

24 แพร 35924
สาย 0
ขาด 0

25 ภัณฑิลา 35929
สาย 4
ขาด 0

26 ภัทรานิษฐ์ 35933
สาย 0
ขาด 2

27 ริณลนีย์ 35950
สาย 0
ขาด 1

28 รุจิรา 35954
สาย 0
ขาด 0

29 ศศิชา 35975
สาย 0
ขาด 3

30 สินีรัศมิ์ 35983
สาย 1
ขาด 0

31 อภิชญา 36006
สาย 2
ขาด 0

32 อรกานต์ 36012
สาย 0
ขาด 0

33 อรพิชญ์ 36015
สาย 0
ขาด 0

34 ภูเบศ 37840
สาย 5
ขาด 4

35 ณัฐนิช 37852
สาย 1
ขาด 2

36 นัจกร 37854
สาย 0
ขาด 0

37 เพ็ญพัชชา 37864
สาย 0
ขาด 1

38 วรรณธิชา 37872
สาย 2
ขาด 0

39 สุภาพร 37877
สาย 1
ขาด 1