โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/8 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ศุธนัติ 33466
สาย 13
ขาด 5

2 กัณฑ์อเนก 33830
สาย 1
ขาด 2

3 กิตติธัช 33832
สาย 5
ขาด 2

4 ก้องสกุล 33839
สาย 2
ขาด 12

5 จรัสพงษ์ 33845
สาย 1
ขาด 3

6 ชนาวีร์ 33859
สาย 3
ขาด 4

7 ชานันท์ 33873
สาย 1
ขาด 1

8 ณัฐภาส 33895
สาย 0
ขาด 0

9 ธนทัศน์ 33909
สาย 0
ขาด 1

10 ธนวุฒิ 33919
สาย 0
ขาด 2

11 ธีรพัฒน์ 33938
สาย 22
ขาด 8

12 ธีรภัทร 33939
สาย 1
ขาด 3

13 ธีรภัทร 33941
สาย 12
ขาด 7

14 นิธินาวี 33954
สาย 3
ขาด 3

15 พงษ์ศักดิ์ 33975
สาย 0
ขาด 0

16 พรพรหม 33976
สาย 3
ขาด 0

17 พรหมพิริยะ 33978
สาย 5
ขาด 3

18 พิทักษ์ 33996
สาย 2
ขาด 5

19 ภูวดล 34020
สาย 1
ขาด 0

20 มงคล 34022
สาย 1
ขาด 5

21 ศุภากร 34056
สาย 9
ขาด 4

22 สรวุท 34058
สาย 7
ขาด 6

23 อนัตตา 34081
สาย 0
ขาด 1

24 จุติพร 34132
สาย 4
ขาด 6

25 ชนิตา 34136
สาย 10
ขาด 2

26 บุญญรัตน์ 34199
สาย 12
ขาด 1

27 บุษบาคม 34204
สาย 0
ขาด 1

28 พรกนก 34224
สาย 0
ขาด 1

29 พรปิยะ 34228
สาย 5
ขาด 4

30 พรภิรมย์ 34229
สาย 1
ขาด 1

31 พัทธมน 34233
สาย 9
ขาด 4

32 รัชกาญจน์ 34258
สาย 1
ขาด 0

33 ศุภาพิชญ์ 34288
สาย 2
ขาด 0

34 สุพัดตรา 34307
สาย 3
ขาด 1

35 หัทยา 34317
สาย 7
ขาด 4

36 อทิติยา 34320
สาย 1
ขาด 5

37 อรอุมา 34330
สาย 7
ขาด 9

38 อินทิรา 34340
สาย 5
ขาด 1

39 ชินวัตร 36032
สาย 1
ขาด 0

40 นันทวัฒน์ 36036
สาย 1
ขาด 2

41 นภัทร 36061
สาย 4
ขาด 9