สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 35515
สาย 3
ขาด 8

2 กิตติพงศ์ 35523
สาย 4
ขาด 11

3 จิรายุทธ 35543
สาย 3
ขาด 19

4 เจษฎา 35544
สาย 3
ขาด 8

5 เจษฎาภรณ์ 35546
สาย 1
ขาด 17

6 ชัชวาล 35552
สาย 5
ขาด 11

7 ชุติวัต 35560
สาย 1
ขาด 3

8 ณัฐวุฒิ 35579
สาย 2
ขาด 26

9 ธิติ 35612
สาย 1
ขาด 38

10 นภัทร์ 35618
สาย 6
ขาด 17

11 นักรบ 35638
สาย 0
ขาด 17

12 ปฐมพร 35651
สาย 1
ขาด 32

13 ปลกเกศ 35660
สาย 4
ขาด 27

14 ภิชญะ 35688
สาย 1
ขาด 27

15 รังสิมันต์ 35708
สาย 1
ขาด 2

16 วิศรุต 35731
สาย 0
ขาด 3

17 หฤษฏิ์ 35776
สาย 0
ขาด 4

18 แก้วกัลยา 35817
สาย 1
ขาด 3

19 ชาลิษา 35843
สาย 1
ขาด 7

20 นิชาภา 35882
สาย 1
ขาด 7

21 ประนัฐดา 35889
สาย 3
ขาด 5

22 เปมิกา 35900
สาย 0
ขาด 4

23 เพ็ญศิริ 35923
สาย 0
ขาด 1

24 แพร 35924
สาย 0
ขาด 5

25 ภัณฑิลา 35929
สาย 7
ขาด 12

26 ภัทรานิษฐ์ 35933
สาย 1
ขาด 4

27 ริณลนีย์ 35950
สาย 0
ขาด 6

28 รุจิรา 35954
สาย 2
ขาด 7

29 ศศิชา 35975
สาย 2
ขาด 21

30 สินีรัศมิ์ 35983
สาย 0
ขาด 12

31 อภิชญา 36006
สาย 0
ขาด 1

32 อรกานต์ 36012
สาย 2
ขาด 13

33 อรพิชญ์ 36015
สาย 1
ขาด 1

34 ภูเบศ 37840
สาย 2
ขาด 33

35 ณัฐนิช 37852
สาย 2
ขาด 9

36 นัจกร 37854
สาย 2
ขาด 2

37 เพ็ญพัชชา 37864
สาย 4
ขาด 7

38 วรรณธิชา 37872
สาย 0
ขาด 1

39 สุภาพร 37877
สาย 3
ขาด 19