สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/8 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 อภิญญา 34323
สาย 9
ขาด 19

2 กวิน 34417
สาย 4
ขาด 3

3 กิตติศักดิ์ 34424
สาย 2
ขาด 9

4 เจตริน 34447
สาย 3
ขาด 7

5 ชนะรัตน์ 34454
สาย 6
ขาด 19

6 ชัยธวัช 34464
สาย 2
ขาด 12

7 ชัยพัชร์ 34465
สาย 9
ขาด 14

8 ณรัน 34480
สาย 16
ขาด 13

9 ธนพล 34518
สาย 0
ขาด 6

10 ธนภัทร 34520
สาย 0
ขาด 8

11 ธาดา 34535
สาย 3
ขาด 5

12 ธีรศักดิ์ 34537
สาย 7
ขาด 13

13 นวภูมิ 34546
สาย 6
ขาด 7

15 ปริญญา 34562
สาย 4
ขาด 21

16 พงศธร 34568
สาย 4
ขาด 3

17 พลพจน์ 34575
สาย 1
ขาด 4

18 พิสุทธิ์ 34581
สาย 3
ขาด 4

19 ภัทรพล 34592
สาย 2
ขาด 21

20 ยศวรรทธิ์ 34605
สาย 7
ขาด 8

21 รชต 34608
สาย 2
ขาด 7

22 วรกมล 34610
สาย 6
ขาด 12

23 วรายุทธ 34613
สาย 9
ขาด 5

24 วิชญ์พล 34621
สาย 4
ขาด 9

25 วิภพ 34624
สาย 0
ขาด 5

26 วีระวัฒน์ 34630
สาย 3
ขาด 8

27 สราวุฒิ 34644
สาย 24
ขาด 15

28 สุรวุฒิ 34660
สาย 11
ขาด 9

29 จุฑามาศ 34721
สาย 11
ขาด 16

30 ณิชาภัทร 34754
สาย 4
ขาด 3

31 เนตรนภา 34778
สาย 5
ขาด 10

32 พรเพ็ญ 34807
สาย 1
ขาด 3

33 พลอยสวย 34809
สาย 12
ขาด 14

34 พิชญาภา 34814
สาย 7
ขาด 3

35 วีนา 34862
สาย 0
ขาด 4

36 ศรัณยา 34864
สาย 10
ขาด 14

37 สุดารัตน์ 34879
สาย 1
ขาด 6

38 อาทิตยา 34907
สาย 2
ขาด 3

39 กัมปนาท 36606
สาย 4
ขาด 6

40 เดชาธร 36611
สาย 0
ขาด 4

41 เทพศักดิ์ 36612
สาย 0
ขาด 3

42 ธัญพัฒน์ 36617
สาย 0
ขาด 5

43 วชิรวิทย์ 36620
สาย 6
ขาด 4

44 ปณชัย 36621
สาย 11
ขาด 25

45 อภิสิทธิ์ 36625
สาย 4
ขาด 5

46 จุฑามาศ 36628
สาย 0
ขาด 1

47 เนตรชนก 36635
สาย 2
ขาด 1

48 พิมพ์นภา 36640
สาย 0
ขาด 2