สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/8 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2018-12-10
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 อภิญญา 34323
สาย 4
ขาด 1

2 กวิน 34417
สาย 0
ขาด 1

3 กิตติศักดิ์ 34424
สาย 0
ขาด 2

4 เจตริน 34447
สาย 2
ขาด 1

5 ชนะรัตน์ 34454
สาย 2
ขาด 6

6 ชัยธวัช 34464
สาย 0
ขาด 4

7 ชัยพัชร์ 34465
สาย 3
ขาด 7

8 ณรัน 34480
สาย 6
ขาด 6

9 ธนพล 34518
สาย 0
ขาด 1

10 ธนภัทร 34520
สาย 0
ขาด 1

11 ธาดา 34535
สาย 0
ขาด 2

12 ธีรศักดิ์ 34537
สาย 5
ขาด 3

13 นวภูมิ 34546
สาย 0
ขาด 2

15 ปริญญา 34562
สาย 0
ขาด 11

16 พงศธร 34568
สาย 0
ขาด 1

17 พลพจน์ 34575
สาย 0
ขาด 1

18 พิสุทธิ์ 34581
สาย 1
ขาด 1

19 ภัทรพล 34592
สาย 1
ขาด 10

20 ยศวรรทธิ์ 34605
สาย 4
ขาด 1

21 รชต 34608
สาย 1
ขาด 2

22 วรกมล 34610
สาย 4
ขาด 4

23 วรายุทธ 34613
สาย 3
ขาด 2

24 วิชญ์พล 34621
สาย 2
ขาด 2

25 วิภพ 34624
สาย 0
ขาด 1

26 วีระวัฒน์ 34630
สาย 0
ขาด 3

27 สราวุฒิ 34644
สาย 11
ขาด 5

28 สุรวุฒิ 34660
สาย 3
ขาด 2

29 จุฑามาศ 34721
สาย 0
ขาด 2

30 ณิชาภัทร 34754
สาย 1
ขาด 1

31 เนตรนภา 34778
สาย 1
ขาด 2

32 พรเพ็ญ 34807
สาย 0
ขาด 1

33 พลอยสวย 34809
สาย 4
ขาด 3

34 พิชญาภา 34814
สาย 2
ขาด 1

35 วีนา 34862
สาย 0
ขาด 1

36 ศรัณยา 34864
สาย 2
ขาด 3

37 สุดารัตน์ 34879
สาย 0
ขาด 2

38 อาทิตยา 34907
สาย 0
ขาด 2

39 กัมปนาท 36606
สาย 3
ขาด 0

40 เดชาธร 36611
สาย 0
ขาด 1

41 เทพศักดิ์ 36612
สาย 0
ขาด 1

42 ธัญพัฒน์ 36617
สาย 0
ขาด 2

43 วชิรวิทย์ 36620
สาย 0
ขาด 2

44 ปณชัย 36621
สาย 3
ขาด 12

45 อภิสิทธิ์ 36625
สาย 2
ขาด 1

46 จุฑามาศ 36628
สาย 0
ขาด 1

47 เนตรชนก 36635
สาย 1
ขาด 1

48 พิมพ์นภา 36640
สาย 0
ขาด 1