สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤตภาส 35515
สาย 5
ขาด 4

2 กิตติพงศ์ 35523
สาย 1
ขาด 2

3 จิรายุทธ 35543
สาย 9
ขาด 9

4 เจษฎา 35544
สาย 4
ขาด 4

5 เจษฎาภรณ์ 35546
สาย 2
ขาด 3

6 ชัชวาล 35552
สาย 6
ขาด 2

7 ชุติวัต 35560
สาย 0
ขาด 0

8 ณัฐวุฒิ 35579
สาย 8
ขาด 9

9 ธิติ 35612
สาย 2
ขาด 18

10 นภัทร์ 35618
สาย 4
ขาด 12

11 นักรบ 35638
สาย 10
ขาด 9

12 ปฐมพร 35651
สาย 2
ขาด 11

13 ปลกเกศ 35660
สาย 6
ขาด 2

14 ภิชญะ 35688
สาย 10
ขาด 7

15 รังสิมันต์ 35708
สาย 1
ขาด 0

16 วิศรุต 35731
สาย 0
ขาด 0

17 หฤษฏิ์ 35776
สาย 0
ขาด 0

18 แก้วกัลยา 35817
สาย 0
ขาด 0

19 ชาลิษา 35843
สาย 8
ขาด 0

20 นิชาภา 35882
สาย 1
ขาด 1

21 ประนัฐดา 35889
สาย 1
ขาด 0

22 เปมิกา 35900
สาย 0
ขาด 2

23 เพ็ญศิริ 35923
สาย 0
ขาด 2

24 แพร 35924
สาย 0
ขาด 0

25 ภัณฑิลา 35929
สาย 9
ขาด 4

26 ภัทรานิษฐ์ 35933
สาย 1
ขาด 6

27 ริณลนีย์ 35950
สาย 4
ขาด 3

28 รุจิรา 35954
สาย 1
ขาด 0

29 ศศิชา 35975
สาย 3
ขาด 6

30 สินีรัศมิ์ 35983
สาย 1
ขาด 1

31 อภิชญา 36006
สาย 2
ขาด 4

32 อรกานต์ 36012
สาย 0
ขาด 1

33 อรพิชญ์ 36015
สาย 0
ขาด 1

34 ภูเบศ 37840
สาย 19
ขาด 17

35 ณัฐนิช 37852
สาย 14
ขาด 7

36 นัจกร 37854
สาย 0
ขาด 2

37 เพ็ญพัชชา 37864
สาย 0
ขาด 2

38 วรรณธิชา 37872
สาย 3
ขาด 0

39 สุภาพร 37877
สาย 8
ขาด 3