สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2019-05-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติน 34984
สาย 0
ขาด 0

2 กล้ายุทธ 34986
สาย 0
ขาด 0

3 คมกฤษ 34998
สาย 0
ขาด 0

4 ครรชิต 34999
สาย 0
ขาด 0

5 ชวกรณ์ 35020
สาย 0
ขาด 0

6 ชัยณรงค์ 35022
สาย 1
ขาด 1

7 ณัฐชานนท์ 35037
สาย 1
ขาด 0

8 ณัฐวุฒิ 35047
สาย 0
ขาด 0

9 นนธวัช 35078
สาย 0
ขาด 0

10 ปวัน 35099
สาย 0
ขาด 0

11 ภราดร 35117
สาย 1
ขาด 1

12 ภวัต 35119
สาย 0
ขาด 1

13 ภูวนาถ 35130
สาย 0
ขาด 0

14 วีระพันธุ์ 35154
สาย 0
ขาด 1

15 สราวุฒิ 35177
สาย 1
ขาด 0

16 อัครวิทย์ 35213
สาย 0
ขาด 0

17 อัษฎาวุธ 35218
สาย 0
ขาด 0

18 อิษฎา 35220
สาย 0
ขาด 0

19 กนกวรรณ 35225
สาย 0
ขาด 0

20 กัญญาพัชร 35231
สาย 0
ขาด 0

21 กานต์ธิดา 35240
สาย 0
ขาด 0

22 จุฑาลักษณ์ 35255
สาย 0
ขาด 0

23 ธนิษฐา 35292
สาย 0
ขาด 0

24 ปรีณาพรรณ 35324
สาย 0
ขาด 0

25 ปวรรัตน์ 35325
สาย 0
ขาด 0

26 พรนิภา 35334
สาย 0
ขาด 0

27 พิมพ์ลภัส 35354
สาย 0
ขาด 0

28 ภัทรินทร์ 35361
สาย 0
ขาด 0

29 รัชนีกร 35378
สาย 0
ขาด 0

30 ศิรินทิพย์ 35405
สาย 3
ขาด 0

31 กมลพร 36082
สาย 0
ขาด 0

32 คฑาทร 37204
สาย 0
ขาด 1

33 นครินทร์ 37213
สาย 0
ขาด 0

34 กมลวรรณ 37228
สาย 0
ขาด 0

35 ดนญา 37238
สาย 0
ขาด 0

36 รัตน์นรี 37251
สาย 0
ขาด 0

37 อริสรา 37259
สาย 0
ขาด 4