สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤติน 34984
สาย 0
ขาด 10

2 กล้ายุทธ 34986
สาย 0
ขาด 6

3 คมกฤษ 34998
สาย 2
ขาด 5

4 ครรชิต 34999
สาย 0
ขาด 1

5 ชวกรณ์ 35020
สาย 0
ขาด 3

6 ชัยณรงค์ 35022
สาย 4
ขาด 8

7 ณัฐชานนท์ 35037
สาย 10
ขาด 2

8 ณัฐวุฒิ 35047
สาย 4
ขาด 4

9 นนธวัช 35078
สาย 27
ขาด 12

10 ปวัน 35099
สาย 14
ขาด 15

11 ภราดร 35117
สาย 12
ขาด 4

12 ภวัต 35119
สาย 2
ขาด 1

13 ภูวนาถ 35130
สาย 4
ขาด 9

14 วีระพันธุ์ 35154
สาย 0
ขาด 1

15 สราวุฒิ 35177
สาย 15
ขาด 32

16 อัครวิทย์ 35213
สาย 3
ขาด 4

17 อัษฎาวุธ 35218
สาย 11
ขาด 7

18 อิษฎา 35220
สาย 5
ขาด 3

19 กนกวรรณ 35225
สาย 0
ขาด 2

20 กัญญาพัชร 35231
สาย 6
ขาด 3

21 กานต์ธิดา 35240
สาย 0
ขาด 2

22 จุฑาลักษณ์ 35255
สาย 1
ขาด 4

23 ธนิษฐา 35292
สาย 1
ขาด 3

24 ปรีณาพรรณ 35324
สาย 0
ขาด 2

25 ปวรรัตน์ 35325
สาย 9
ขาด 8

26 พรนิภา 35334
สาย 3
ขาด 0

27 พิมพ์ลภัส 35354
สาย 16
ขาด 9

28 ภัทรินทร์ 35361
สาย 0
ขาด 1

29 รัชนีกร 35378
สาย 0
ขาด 3

30 ศิรินทิพย์ 35405
สาย 21
ขาด 8

31 กมลพร 36082
สาย 7
ขาด 8

32 คฑาทร 37204
สาย 17
ขาด 20

33 นครินทร์ 37213
สาย 9
ขาด 8

34 กมลวรรณ 37228
สาย 5
ขาด 7

35 ดนญา 37238
สาย 3
ขาด 7

36 รัตน์นรี 37251
สาย 0
ขาด 0

37 อริสรา 37259
สาย 0
ขาด 12