สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/7 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2020-10-26
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เขมกร 35532
สาย 18
ขาด 6

2 โชติ 35561
สาย 19
ขาด 1

3 ฐิติพันธุ์ 35567
สาย 0
ขาด 1

4 ณฐวัตร 35570
สาย 0
ขาด 0

5 ธนาตย์ 35602
สาย 9
ขาด 8

6 ธนาธร 35603
สาย 10
ขาด 1

7 ธนาวัฒน์ 35605
สาย 0
ขาด 1

8 บัณฑิต 35644
สาย 21
ขาด 7

9 ปฐมพงศ์ 35650
สาย 1
ขาด 0

10 ปัญวัฒน์ 35662
สาย 2
ขาด 2

11 พสิษฐ์ 35671
สาย 1
ขาด 0

12 ภคิน 35682
สาย 3
ขาด 0

13 รพีพัฒน์ 35706
สาย 1
ขาด 4

14 รวินท์ 35707
สาย 17
ขาด 3

15 ไรวินทร์ 35713
สาย 13
ขาด 3

16 ศรัณย์ 35739
สาย 16
ขาด 6

17 ศุภกิจ 35748
สาย 8
ขาด 14

18 สุรพงษ์ 35769
สาย 0
ขาด 5

19 เสกสรรค์ 35775
สาย 19
ขาด 10

20 อรรฆพล 35789
สาย 19
ขาด 3

21 จีรพร 35829
สาย 0
ขาด 0

22 ชลธิชา 35838
สาย 1
ขาด 1

23 ณิชากร 35859
สาย 2
ขาด 1

24 นัชชาธิป 35878
สาย 2
ขาด 1

25 พิยดา 35920
สาย 1
ขาด 1

26 ภัทรวดี 35931
สาย 0
ขาด 0

27 ภาวินี 35936
สาย 10
ขาด 0

28 กวิสรา 37846
สาย 0
ขาด 1

29 พิมพิมล 37863
สาย 6
ขาด 1

30 วรกัญญา 37871
สาย 0
ขาด 1

31 สุภานิต 37875
สาย 0
ขาด 0

32 สมิตานันท์ 37876
สาย 1
ขาด 2