สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/7 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2018-06-23
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คณพล 34430
สาย 0
ขาด 2

2 จิรายุทธ 34444
สาย 0
ขาด 1

3 ชยากร 34458
สาย 3
ขาด 0

4 ชวัลวิทย์ 34461
สาย 0
ขาด 1

5 ชาคริต 34467
สาย 0
ขาด 0

6 ภัทรพล 34591
สาย 0
ขาด 0

7 โยธิน 34607
สาย 0
ขาด 1

8 วรพจน์ 34611
สาย 0
ขาด 1

9 วิทวัส 34622
สาย 0
ขาด 0

10 ศรราม 34632
สาย 0
ขาด 2

11 สฤษฎ์พงศ์ 34645
สาย 3
ขาด 1

12 อชิระ 34665
สาย 0
ขาด 0

13 อดิศักดิ์ 34666
สาย 0
ขาด 1

14 อภิสิทธิ์ 34674
สาย 0
ขาด 3

15 อิทธิพันธ์ 34679
สาย 0
ขาด 1

16 กัญญารัตน์ 34699
สาย 0
ขาด 1

17 กาญจนา 34703
สาย 0
ขาด 2

18 ขวัญเรือน 34709
สาย 0
ขาด 0

19 ไข่มุก 34710
สาย 0
ขาด 1

20 จริญญา 34713
สาย 0
ขาด 6

21 ชลธิชา 34731
สาย 0
ขาด 1

22 ณปภา 34739
สาย 1
ขาด 3

23 ณัฏฐธิดา 34740
สาย 0
ขาด 2

24 ณัฐธัญญา 34746
สาย 0
ขาด 0

25 ณัฐพร 34748
สาย 3
ขาด 2

26 ธนาพร 34763
สาย 2
ขาด 1

27 ธิมาพร 34768
สาย 0
ขาด 3

28 ปฑิตตา 34785
สาย 0
ขาด 0

29 ปิยนันท์ 34798
สาย 0
ขาด 4

30 พรลภัส 34803
สาย 0
ขาด 1

31 พิมพ์รพัตร 34818
สาย 0
ขาด 0

32 พิมล 34819
สาย 0
ขาด 3

33 ภัทรธิดา 34826
สาย 0
ขาด 1

34 ภัทริฎา 34830
สาย 5
ขาด 2

35 มนัสชนก 34834
สาย 0
ขาด 0

36 เมทินี 34837
สาย 0
ขาด 1

37 รติกร 34840
สาย 0
ขาด 1

38 รวิภา 34841
สาย 0
ขาด 3

39 รุ่งฟ้า 34850
สาย 2
ขาด 5

40 สมฤดี 34868
สาย 1
ขาด 0

41 สริดา 34869
สาย 0
ขาด 1

42 สุดาทิพย์ 34878
สาย 0
ขาด 1

43 สุทธินันท์ 34880
สาย 0
ขาด 1

44 สุธิมา 34882
สาย 2
ขาด 0

45 อัสรีนา 34906
สาย 0
ขาด 1