สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/7 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2018-08-15
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คณพล 34430
สาย 2
ขาด 3

2 จิรายุทธ 34444
สาย 1
ขาด 2

3 ชยากร 34458
สาย 6
ขาด 1

4 ชวัลวิทย์ 34461
สาย 1
ขาด 1

5 ชาคริต 34467
สาย 3
ขาด 0

6 ภัทรพล 34591
สาย 0
ขาด 3

7 โยธิน 34607
สาย 0
ขาด 4

8 วรพจน์ 34611
สาย 1
ขาด 2

9 วิทวัส 34622
สาย 0
ขาด 1

10 ศรราม 34632
สาย 0
ขาด 3

11 สฤษฎ์พงศ์ 34645
สาย 15
ขาด 8

12 อชิระ 34665
สาย 0
ขาด 1

13 อดิศักดิ์ 34666
สาย 0
ขาด 3

14 อภิสิทธิ์ 34674
สาย 1
ขาด 4

15 อิทธิพันธ์ 34679
สาย 0
ขาด 2

16 กัญญารัตน์ 34699
สาย 0
ขาด 2

17 กาญจนา 34703
สาย 0
ขาด 5

18 ขวัญเรือน 34709
สาย 0
ขาด 0

19 ไข่มุก 34710
สาย 1
ขาด 4

20 จริญญา 34713
สาย 0
ขาด 14

21 ชลธิชา 34731
สาย 0
ขาด 3

22 ณปภา 34739
สาย 2
ขาด 15

23 ณัฏฐธิดา 34740
สาย 0
ขาด 5

24 ณัฐธัญญา 34746
สาย 0
ขาด 0

25 ณัฐพร 34748
สาย 4
ขาด 6

26 ธนาพร 34763
สาย 6
ขาด 2

27 ธิมาพร 34768
สาย 0
ขาด 7

28 ปฑิตตา 34785
สาย 0
ขาด 1

29 ปิยนันท์ 34798
สาย 1
ขาด 5

30 พรลภัส 34803
สาย 1
ขาด 2

31 พิมพ์รพัตร 34818
สาย 0
ขาด 3

32 พิมล 34819
สาย 1
ขาด 5

33 ภัทรธิดา 34826
สาย 0
ขาด 5

34 ภัทริฎา 34830
สาย 7
ขาด 5

35 มนัสชนก 34834
สาย 0
ขาด 2

36 เมทินี 34837
สาย 0
ขาด 1

37 รติกร 34840
สาย 0
ขาด 3

38 รวิภา 34841
สาย 0
ขาด 3

39 รุ่งฟ้า 34850
สาย 9
ขาด 9

40 สมฤดี 34868
สาย 4
ขาด 3

41 สริดา 34869
สาย 2
ขาด 3

42 สุดาทิพย์ 34878
สาย 1
ขาด 3

43 สุทธินันท์ 34880
สาย 7
ขาด 2

44 สุธิมา 34882
สาย 5
ขาด 2

45 อัสรีนา 34906
สาย 0
ขาด 3