โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/7 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

3 จิระภัทร 33851
สาย 5
ขาด 1

4 ณัฐกฤตย์ 33883
สาย 1
ขาด 2

5 ณัฐธีร์ 33887
สาย 7
ขาด 2

6 ตรัยรัตน์ 33900
สาย 3
ขาด 3

7 เปรื่องปรัชญ์ 33971
สาย 10
ขาด 5

8 พงศธร 33973
สาย 4
ขาด 2

9 พรรษกร 33977
สาย 9
ขาด 11

10 พลพล 33983
สาย 0
ขาด 5

11 วัฒนา 34038
สาย 3
ขาด 6

12 ศุกรี 34054
สาย 0
ขาด 1

13 สิทธิโชค 34064
สาย 8
ขาด 4

14 สุธินันท์ 34070
สาย 2
ขาด 3

15 อนุชา 34083
สาย 2
ขาด 2

16 อินทัช 34096
สาย 5
ขาด 5

17 กนกวรรณ 34103
สาย 2
ขาด 2

18 จารุวรรณ 34123
สาย 0
ขาด 1

19 ชนิสรา 34137
สาย 2
ขาด 2

20 ชุติมา 34151
สาย 1
ขาด 1

21 ชุติรัตน์ 34152
สาย 2
ขาด 1

22 ญาณิศา 34156
สาย 1
ขาด 1

23 ณัฎฐณิชา 34161
สาย 8
ขาด 7

24 ณิชกมล 34171
สาย 2
ขาด 2

25 ณีรนุช 34174
สาย 0
ขาด 6

26 ธัญมน 34184
สาย 5
ขาด 5

27 น่านฟ้า 34196
สาย 5
ขาด 11

28 น้ำฝน 34197
สาย 12
ขาด 2

29 น้ำฝน 34198
สาย 0
ขาด 0

30 ปนัดดา 34208
สาย 11
ขาด 14

31 ปวริศา 34210
สาย 0
ขาด 0

32 เปมิกา 34221
สาย 20
ขาด 6

33 พลอย 34230
สาย 11
ขาด 4

34 พิชามญชุ์ 34234
สาย 2
ขาด 1

35 พิมยาดา 34240
สาย 9
ขาด 9

36 วรัญญา 34269
สาย 3
ขาด 7

37 วิจิตรา 34276
สาย 13
ขาด 10

38 วิภาภรณ์ 34277
สาย 9
ขาด 4

39 ศิริรัตน์ 34285
สาย 6
ขาด 7

40 สินีนาฏ 34298
สาย 1
ขาด 8

41 สิริกร 34300
สาย 5
ขาด 10

43 อัจฉรา 34333
สาย 3
ขาด 6

44 ณัชริดา 34972
สาย 13
ขาด 11

45 ปรัชทกร 36039
สาย 7
ขาด 5

46 นันทวรรณ 36062
สาย 11
ขาด 6

47 มนัสนันท์ 36069
สาย 3
ขาด 3

48 วัลลี 36074
สาย 22
ขาด 10

49 ศิริลักษณ์ 36075
สาย 3
ขาด 6

50 อาภารัตน์ 36080
สาย 14
ขาด 5