สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติภูมิ 34992
สาย 5
ขาด 10

2 ณัฐภัทร 35043
สาย 0
ขาด 5

3 นิธิวัฒน์ 35089
สาย 8
ขาด 7

4 ปฏิพล 35096
สาย 5
ขาด 1

5 ภูรินท์ 35100
สาย 0
ขาด 5

6 ปิยะบัณฑิตย์ 35102
สาย 18
ขาด 26

7 พชระ 35106
สาย 16
ขาด 1

8 ภูริเดช 35128
สาย 0
ขาด 3

9 ภูวกร 35129
สาย 2
ขาด 7

10 สุทธวีร์ 35188
สาย 4
ขาด 7

11 อัษฎาวุฒิ 35217
สาย 12
ขาด 24

12 กานต์ธิดา 35239
สาย 2
ขาด 5

13 กุลณัฐ 35241
สาย 1
ขาด 5

14 จณิสตา 35247
สาย 3
ขาด 7

15 ณิชานันท์ 35284
สาย 19
ขาด 20

16 ธิญาดา 35296
สาย 0
ขาด 1

17 นริศรา 35303
สาย 6
ขาด 37

18 เนตรอัปสร 35312
สาย 5
ขาด 4

19 เบญญาภา 35320
สาย 8
ขาด 3

20 พรพณา 35335
สาย 0
ขาด 3

21 พรวิภา 35337
สาย 7
ขาด 6

22 ภคินี 35357
สาย 8
ขาด 11

23 วรรณวิสา 35385
สาย 0
ขาด 5

24 ปุญญิศา 35406
สาย 6
ขาด 11

25 ศุภณัฐ 35408
สาย 8
ขาด 9

26 ศุภาพิชญ์ 35411
สาย 0
ขาด 3

27 สิริวรรณ 35418
สาย 0
ขาด 1

28 สุทาวดี 35420
สาย 21
ขาด 15

29 อนิญชนา 35432
สาย 0
ขาด 2

30 ออมทอง 35435
สาย 0
ขาด 4

31 อาทิตยา 35440
สาย 0
ขาด 1

32 อินทิรา 35444
สาย 0
ขาด 2

33 อูริสสรา 35445
สาย 10
ขาด 13

34 ทักชัย 37208
สาย 9
ขาด 24

35 รัฐโรจน์ 37218
สาย 13
ขาด 7

36 ชลธิชา 37234
สาย 0
ขาด 9

37 ฐาปนี 37236
สาย 1
ขาด 3

38 พรทิพย์ 37246
สาย 0
ขาด 4

39 ศศิกานต์ 37254
สาย 1
ขาด 3

40 สิริมา 37255
สาย 9
ขาด 12