สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/7 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
Date : 2019-02-16
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 คณพล 34430
สาย 1
ขาด 8

2 จิรายุทธ 34444
สาย 3
ขาด 5

3 ชยากร 34458
สาย 5
ขาด 6

4 ชวัลวิทย์ 34461
สาย 2
ขาด 4

5 ชาคริต 34467
สาย 3
ขาด 4

6 ภัทรพล 34591
สาย 0
ขาด 2

7 โยธิน 34607
สาย 0
ขาด 5

8 วรพจน์ 34611
สาย 1
ขาด 5

9 วิทวัส 34622
สาย 0
ขาด 5

10 ศรราม 34632
สาย 0
ขาด 4

11 สฤษฎ์พงศ์ 34645
สาย 17
ขาด 27

12 อชิระ 34665
สาย 0
ขาด 3

13 อดิศักดิ์ 34666
สาย 1
ขาด 5

14 อภิสิทธิ์ 34674
สาย 2
ขาด 19

15 อิทธิพันธ์ 34679
สาย 1
ขาด 11

16 กัญญารัตน์ 34699
สาย 1
ขาด 5

17 กาญจนา 34703
สาย 0
ขาด 5

18 ขวัญเรือน 34709
สาย 1
ขาด 3

19 ไข่มุก 34710
สาย 1
ขาด 2

20 จริญญา 34713
สาย 1
ขาด 46

21 ชลธิชา 34731
สาย 1
ขาด 1

22 ณปภา 34739
สาย 9
ขาด 19

23 ณัฏฐธิดา 34740
สาย 1
ขาด 10

24 ณัฐธัญญา 34746
สาย 1
ขาด 9

25 ณัฐพร 34748
สาย 4
ขาด 16

26 ธนาพร 34763
สาย 12
ขาด 4

27 ธิมาพร 34768
สาย 1
ขาด 6

28 ปฑิตตา 34785
สาย 0
ขาด 2

29 ปิยนันท์ 34798
สาย 4
ขาด 9

30 พรลภัส 34803
สาย 3
ขาด 5

31 พิมพ์รพัตร 34818
สาย 1
ขาด 2

32 พิมล 34819
สาย 1
ขาด 5

33 ภัทรธิดา 34826
สาย 0
ขาด 27

34 ภัทริฎา 34830
สาย 6
ขาด 22

35 มนัสชนก 34834
สาย 3
ขาด 2

36 เมทินี 34837
สาย 1
ขาด 6

37 รติกร 34840
สาย 3
ขาด 7

38 รวิภา 34841
สาย 1
ขาด 2

39 รุ่งฟ้า 34850
สาย 4
ขาด 27

40 สมฤดี 34868
สาย 5
ขาด 17

41 สริดา 34869
สาย 1
ขาด 8

42 สุดาทิพย์ 34878
สาย 4
ขาด 8

43 สุทธินันท์ 34880
สาย 3
ขาด 12

44 สุธิมา 34882
สาย 8
ขาด 9

45 อัสรีนา 34906
สาย 2
ขาด 5