สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/7 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2021-01-25
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 เขมกร 35532
สาย 3
ขาด 2

2 โชติ 35561
สาย 9
ขาด 1

3 ฐิติพันธุ์ 35567
สาย 0
ขาด 3

4 ณฐวัตร 35570
สาย 0
ขาด 2

5 ธนาตย์ 35602
สาย 2
ขาด 11

6 ธนาธร 35603
สาย 2
ขาด 4

7 ธนาวัฒน์ 35605
สาย 0
ขาด 1

8 บัณฑิต 35644
สาย 6
ขาด 3

9 ปฐมพงศ์ 35650
สาย 0
ขาด 1

10 ปัญวัฒน์ 35662
สาย 2
ขาด 3

11 พสิษฐ์ 35671
สาย 0
ขาด 1

12 ภคิน 35682
สาย 3
ขาด 1

13 รพีพัฒน์ 35706
สาย 1
ขาด 0

14 รวินท์ 35707
สาย 3
ขาด 5

15 ไรวินทร์ 35713
สาย 5
ขาด 5

16 ศรัณย์ 35739
สาย 5
ขาด 10

17 ศุภกิจ 35748
สาย 1
ขาด 10

18 สุรพงษ์ 35769
สาย 0
ขาด 12

19 เสกสรรค์ 35775
สาย 7
ขาด 14

20 อรรฆพล 35789
สาย 2
ขาด 6

21 จีรพร 35829
สาย 0
ขาด 1

22 ชลธิชา 35838
สาย 0
ขาด 0

23 ณิชากร 35859
สาย 0
ขาด 1

24 นัชชาธิป 35878
สาย 0
ขาด 3

25 พิยดา 35920
สาย 0
ขาด 2

26 ภัทรวดี 35931
สาย 0
ขาด 0

27 ภาวินี 35936
สาย 2
ขาด 0

28 กวิสรา 37846
สาย 0
ขาด 0

29 พิมพิมล 37863
สาย 1
ขาด 0

30 วรกัญญา 37871
สาย 0
ขาด 2

31 สุภานิต 37875
สาย 0
ขาด 1

32 สมิตานันท์ 37876
สาย 0
ขาด 0