สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-10-17
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชัยชนก 34463
สาย 19
ขาด 30

2 จารุวัฒน์ 35002
สาย 1
ขาด 5

3 เจษฎาภรณ์ 35014
สาย 0
ขาด 0

4 ณัฐนันท์ 35040
สาย 9
ขาด 9

5 ณัฐวัฒน์ 35044
สาย 0
ขาด 8

6 ธนพงษ์ 35059
สาย 8
ขาด 7

7 พีรภัทร 35114
สาย 0
ขาด 17

8 ยศพัฒน์ 35138
สาย 1
ขาด 18

9 ศรัณย์ 35157
สาย 0
ขาด 3

10 ศิครินทร์ 35161
สาย 1
ขาด 5

11 ศุภวัฒน์ 35170
สาย 0
ขาด 0

12 สกรรจ์ 35172
สาย 0
ขาด 1

13 เสฏฐนันท์ 35195
สาย 1
ขาด 3

14 อรรถพล 35211
สาย 2
ขาด 10

15 เอกราช 35221
สาย 0
ขาด 3

16 เกษมณี 35243
สาย 5
ขาด 5

17 ชลธิชา 35267
สาย 0
ขาด 2

18 ญดาพร 35274
สาย 4
ขาด 7

19 นวพร 35305
สาย 1
ขาด 6

20 นันทกานต์ 35307
สาย 0
ขาด 1

21 นิตยา 35310
สาย 0
ขาด 2

22 บุษยา 35318
สาย 0
ขาด 3

23 ปาริฉัตร 35329
สาย 0
ขาด 4

24 พรหมพร 35339
สาย 10
ขาด 14

25 พรเจริญ 35340
สาย 3
ขาด 5

26 พิมพ์ชนก 35351
สาย 2
ขาด 7

27 พิมพ์ชนก 35353
สาย 3
ขาด 8

28 แพรพลอย 35356
สาย 0
ขาด 5

29 มาริษา 35368
สาย 3
ขาด 4

30 วรรณษา 35386
สาย 5
ขาด 9

31 วริยา 35390
สาย 0
ขาด 0

32 ศศิประภา 35403
สาย 1
ขาด 2

33 ศุภาพิชณ์ 35412
สาย 0
ขาด 4

34 จศิรา 36085
สาย 0
ขาด 1

35 ณัฐวุฒิ 37205
สาย 5
ขาด 10

36 ต่อตระกูล 37207
สาย 6
ขาด 14

37 สุทธิชัย 37225
สาย 4
ขาด 8

38 นัฐรัตน์ 37239
สาย 0
ขาด 3

39 ปริชาติ 37243
สาย 0
ขาด 11

40 อารยา 37260
สาย 3
ขาด 12