สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2018-08-15
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฎา 34415
สาย 3
ขาด 3

2 เกียรติศักดิ์ 34426
สาย 0
ขาด 3

3 ฐานธิษณ์ 34475
สาย 3
ขาด 2

4 ณภัทร 34479
สาย 1
ขาด 2

5 ณัฐวัตร 34495
สาย 2
ขาด 4

6 ธนวัฒน์ 34521
สาย 2
ขาด 2

7 ธนวิทย์ 34524
สาย 0
ขาด 2

8 ธนายุต 34529
สาย 1
ขาด 1

9 ปฏิวัติ 34552
สาย 0
ขาด 3

10 ปัณณธร 34565
สาย 0
ขาด 1

11 พรเทพ 34573
สาย 4
ขาด 1

12 ภัทรวัต 34593
สาย 0
ขาด 4

13 ศักดิ์นฤน 34634
สาย 0
ขาด 2

14 ศิรสิทธิ์ 34636
สาย 0
ขาด 1

15 ศุภณัฐ 34640
สาย 0
ขาด 3

16 สุทิน 34655
สาย 0
ขาด 4

17 อรุษ 34675
สาย 1
ขาด 1

18 กัญฐณา 34700
สาย 3
ขาด 3

19 จรรยวรรธน์ 34712
สาย 0
ขาด 1

20 จังคนิภา 34714
สาย 0
ขาด 1

21 จีรนันท์ 34720
สาย 0
ขาด 2

22 ฉัตรธิดา 34726
สาย 0
ขาด 1

23 ณฐพร 34736
สาย 1
ขาด 2

24 ฌรรฌริน 34738
สาย 0
ขาด 1

25 ณัฏฐ์นรี 34741
สาย 0
ขาด 2

26 ณัฐวรรณ 34753
สาย 0
ขาด 2

27 ดวงฤทัย 34758
สาย 0
ขาด 5

28 ธีราพร 34769
สาย 0
ขาด 2

29 นฤมล 34774
สาย 1
ขาด 2

30 ปณิชา 34786
สาย 7
ขาด 5

31 พัชรวรรณ 34812
สาย 0
ขาด 1

32 ภัณฑิรา 34824
สาย 0
ขาด 2

33 ภัทรชล 34825
สาย 0
ขาด 1

34 ภัทรพร 34827
สาย 1
ขาด 1

35 มัทนา 34836
สาย 1
ขาด 5

36 รุจิรา 34849
สาย 0
ขาด 1

37 ลลิตา 34852
สาย 0
ขาด 1

38 วริศราณัท 34859
สาย 7
ขาด 2

39 สุวรรณหงษ์ 34889
สาย 4
ขาด 6

40 อนันตญา 34896
สาย 0
ขาด 1

41 อภิญญา 34898
สาย 2
ขาด 4

42 อรวรรณ 34900
สาย 1
ขาด 2

43 ธนาภา 36632
สาย 0
ขาด 3

44 นาเดีย 36633
สาย 2
ขาด 7

45 ลักษณ์สุดา 36643
สาย 0
ขาด 1

46 อริยา 36647
สาย 0
ขาด 3