สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/6 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
Date : 2020-10-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 สัณหณัฐ 35182
สาย 5
ขาด 10

2 โกมินทร์ 35530
สาย 2
ขาด 12

3 ชินวัฒน์ 35558
สาย 0
ขาด 0

4 ธนาธิป 35604
สาย 0
ขาด 0

5 ธิติกร 35613
สาย 3
ขาด 1

6 ปัณณวิชญ์ 35663
สาย 5
ขาด 2

7 ปิยณัฐ 35664
สาย 4
ขาด 1

8 มนัสวิน 35701
สาย 10
ขาด 7

9 ราเมศวธ์ 35712
สาย 3
ขาด 0

10 ศรัณย์ภัทร 35740
สาย 1
ขาด 7

11 สุกัลย์ 35765
สาย 0
ขาด 1

12 อนุรักษ์ 35780
สาย 1
ขาด 2

13 กรวรรณ 35806
สาย 0
ขาด 1

14 กัญญาภรณ์ 35809
สาย 0
ขาด 1

15 ณัฐกานต์ 35851
สาย 1
ขาด 1

16 ธนภรณ์ 35865
สาย 1
ขาด 0

17 ธันยพร 35871
สาย 0
ขาด 0

18 ปาริฉัตร 35895
สาย 1
ขาด 1

19 ปิยะฉัตร 35896
สาย 1
ขาด 0

20 พรนภัส 35902
สาย 0
ขาด 0

21 พรรณราย 35906
สาย 0
ขาด 1

22 ภัคจิรา 35928
สาย 3
ขาด 0

23 มรกต 35942
สาย 1
ขาด 0

24 เมลิษา 35945
สาย 2
ขาด 3

25 รถระวี 35947
สาย 0
ขาด 0

26 วัชราภรณ์ 35965
สาย 4
ขาด 7

27 คณนาถ 37822
สาย 0
ขาด 0

28 ชัยวัฒน์ 37826
สาย 2
ขาด 5

29 ประรัตถวินันท์ 37861
สาย 1
ขาด 1

30 พราวชมพู 37862
สาย 8
ขาด 6

31 ภัทรสุดา 37866
สาย 1
ขาด 1

32 ศิวพร 37874
สาย 2
ขาด 0