สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชัยชนก 34463
สาย 18
ขาด 29

2 จารุวัฒน์ 35002
สาย 8
ขาด 10

3 เจษฎาภรณ์ 35014
สาย 0
ขาด 2

4 ณัฐนันท์ 35040
สาย 9
ขาด 9

5 ณัฐวัฒน์ 35044
สาย 2
ขาด 6

6 ธนพงษ์ 35059
สาย 4
ขาด 6

7 พีรภัทร 35114
สาย 1
ขาด 27

8 ยศพัฒน์ 35138
สาย 15
ขาด 21

9 ศรัณย์ 35157
สาย 3
ขาด 5

10 ศิครินทร์ 35161
สาย 4
ขาด 9

11 ศุภวัฒน์ 35170
สาย 0
ขาด 6

12 สกรรจ์ 35172
สาย 0
ขาด 3

13 เสฏฐนันท์ 35195
สาย 9
ขาด 6

14 อรรถพล 35211
สาย 19
ขาด 13

15 เอกราช 35221
สาย 2
ขาด 3

16 เกษมณี 35243
สาย 8
ขาด 11

17 ชลธิชา 35267
สาย 1
ขาด 12

18 ญดาพร 35274
สาย 10
ขาด 14

19 นวพร 35305
สาย 2
ขาด 8

20 นันทกานต์ 35307
สาย 0
ขาด 5

21 นิตยา 35310
สาย 0
ขาด 5

22 บุษยา 35318
สาย 0
ขาด 4

23 ปาริฉัตร 35329
สาย 0
ขาด 3

24 พรหมพร 35339
สาย 28
ขาด 11

25 พรเจริญ 35340
สาย 11
ขาด 10

26 พิมพ์ชนก 35351
สาย 3
ขาด 6

27 พิมพ์ชนก 35353
สาย 5
ขาด 8

28 แพรพลอย 35356
สาย 0
ขาด 6

29 มาริษา 35368
สาย 2
ขาด 8

30 วรรณษา 35386
สาย 20
ขาด 17

31 วริยา 35390
สาย 0
ขาด 6

32 ศศิประภา 35403
สาย 0
ขาด 6

33 ศุภาพิชณ์ 35412
สาย 0
ขาด 9

34 จศิรา 36085
สาย 1
ขาด 4

35 ณัฐวุฒิ 37205
สาย 15
ขาด 21

36 ต่อตระกูล 37207
สาย 10
ขาด 18

37 สุทธิชัย 37225
สาย 8
ขาด 14

38 นัฐรัตน์ 37239
สาย 1
ขาด 5

39 ปริชาติ 37243
สาย 0
ขาด 11

40 อารยา 37260
สาย 6
ขาด 16