โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/6 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
Date : 2018-03-21
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ก้องภพ 33838
สาย 12
ขาด 8

2 จิตรภาณุ 33848
สาย 15
ขาด 7

3 ธนันท์รัฐ 33925
สาย 2
ขาด 3

4 ธัญพิสิษฐ์ 33934
สาย 6
ขาด 9

5 ธัลดล 33937
สาย 7
ขาด 4

6 นาคา 33952
สาย 7
ขาด 10

7 พงศธร 33974
สาย 2
ขาด 2

8 พริษฐ์ 33979
สาย 5
ขาด 9

9 พัฒน์ดนัย 33988
สาย 1
ขาด 4

10 พัทธสาร 33990
สาย 1
ขาด 9

11 พีรพัฒน์ 34004
สาย 21
ขาด 14

12 ศรัณย์ 34051
สาย 0
ขาด 0

13 อธิราช 34078
สาย 11
ขาด 8

14 กรรณิกา 34111
สาย 0
ขาด 0

15 กัญญรัตน์ 34112
สาย 0
ขาด 1

16 กัลยรักษ์ 34115
สาย 7
ขาด 2

17 จันทร์นภา 34121
สาย 1
ขาด 2

18 จิรติกานต์ 34124
สาย 2
ขาด 3

19 จิรัฐิพร 34126
สาย 3
ขาด 1

20 จีราพรรณ 34129
สาย 4
ขาด 2

21 เจนจิรา 34133
สาย 5
ขาด 4

22 ชลธร 34138
สาย 3
ขาด 2

23 ญาณิศา 34155
สาย 0
ขาด 1

24 ณิชชา 34172
สาย 9
ขาด 2

25 ธนพร 34177
สาย 7
ขาด 7

26 นิรมล 34194
สาย 2
ขาด 1

27 นุชนาฎ 34195
สาย 0
ขาด 2

28 ปาณิศา 34211
สาย 4
ขาด 1

29 ปาณิสรา 34212
สาย 1
ขาด 3

30 พนิดา 34223
สาย 2
ขาด 4

31 พัชรินทร์ 34231
สาย 2
ขาด 6

32 พิมพิศา 34236
สาย 0
ขาด 2

33 มาริษา 34255
สาย 5
ขาด 7

34 รุ่งวรินทร์ 34261
สาย 10
ขาด 9

35 วรรนิษา 34266
สาย 5
ขาด 1

36 ศรัณยา 34279
สาย 11
ขาด 1

37 ศศิกานต์ 34280
สาย 0
ขาด 3

38 ศศิชล 34281
สาย 1
ขาด 1

39 สโรชินี 34293
สาย 2
ขาด 8

40 สิภาลักษณ์ 34299
สาย 2
ขาด 0

41 สุมิตรา 34312
สาย 6
ขาด 2

42 เสาวภา 34314
สาย 0
ขาด 2

43 อมิดา 34326
สาย 10
ขาด 5

44 อรญา 34329
สาย 1
ขาด 1

45 อัญชลี 34334
สาย 11
ขาด 10

46 ชัยอนันต์ 36031
สาย 10
ขาด 15

47 วสุ 36044
สาย 14
ขาด 9

48 วุฒธินันท์ 36045
สาย 1
ขาด 5

49 อนัญญา 36077
สาย 10
ขาด 12