สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/6 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
Date : 2018-10-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กฤษฎา 34415
สาย 4
ขาด 4

2 เกียรติศักดิ์ 34426
สาย 0
ขาด 5

3 ฐานธิษณ์ 34475
สาย 3
ขาด 5

4 ณภัทร 34479
สาย 2
ขาด 2

5 ณัฐวัตร 34495
สาย 6
ขาด 5

6 ธนวัฒน์ 34521
สาย 3
ขาด 3

7 ธนวิทย์ 34524
สาย 0
ขาด 2

8 ธนายุต 34529
สาย 3
ขาด 2

9 ปฏิวัติ 34552
สาย 0
ขาด 3

10 ปัณณธร 34565
สาย 0
ขาด 3

11 พรเทพ 34573
สาย 8
ขาด 1

12 ภัทรวัต 34593
สาย 1
ขาด 8

13 ศักดิ์นฤน 34634
สาย 2
ขาด 2

14 ศิรสิทธิ์ 34636
สาย 0
ขาด 1

15 ศุภณัฐ 34640
สาย 0
ขาด 3

16 สุทิน 34655
สาย 0
ขาด 6

17 อรุษ 34675
สาย 3
ขาด 1

18 กัญฐณา 34700
สาย 5
ขาด 6

19 จรรยวรรธน์ 34712
สาย 1
ขาด 2

20 จังคนิภา 34714
สาย 0
ขาด 1

21 จีรนันท์ 34720
สาย 0
ขาด 2

22 ฉัตรธิดา 34726
สาย 0
ขาด 1

23 ณฐพร 34736
สาย 1
ขาด 3

24 ฌรรฌริน 34738
สาย 0
ขาด 1

25 ณัฏฐ์นรี 34741
สาย 3
ขาด 3

26 ณัฐวรรณ 34753
สาย 0
ขาด 3

27 ดวงฤทัย 34758
สาย 0
ขาด 7

28 ธีราพร 34769
สาย 0
ขาด 3

29 นฤมล 34774
สาย 1
ขาด 3

30 ปณิชา 34786
สาย 9
ขาด 8

31 พัชรวรรณ 34812
สาย 0
ขาด 1

32 ภัณฑิรา 34824
สาย 0
ขาด 3

33 ภัทรชล 34825
สาย 0
ขาด 1

34 ภัทรพร 34827
สาย 1
ขาด 3

35 มัทนา 34836
สาย 2
ขาด 8

36 รุจิรา 34849
สาย 1
ขาด 1

37 ลลิตา 34852
สาย 0
ขาด 1

38 วริศราณัท 34859
สาย 9
ขาด 3

39 สุวรรณหงษ์ 34889
สาย 6
ขาด 6

40 อนันตญา 34896
สาย 0
ขาด 1

41 อภิญญา 34898
สาย 6
ขาด 5

42 อรวรรณ 34900
สาย 1
ขาด 2

43 ธนาภา 36632
สาย 0
ขาด 5

44 นาเดีย 36633
สาย 4
ขาด 9

45 ลักษณ์สุดา 36643
สาย 0
ขาด 2

46 อริยา 36647
สาย 0
ขาด 3