สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2019-05-24
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 ชัยชนก 34463
สาย 3
ขาด 1

2 จารุวัฒน์ 35002
สาย 0
ขาด 1

3 เจษฎาภรณ์ 35014
สาย 0
ขาด 0

4 ณัฐนันท์ 35040
สาย 1
ขาด 2

5 ณัฐวัฒน์ 35044
สาย 0
ขาด 0

6 ธนพงษ์ 35059
สาย 0
ขาด 0

7 พีรภัทร 35114
สาย 0
ขาด 0

8 ยศพัฒน์ 35138
สาย 0
ขาด 1

9 ศรัณย์ 35157
สาย 0
ขาด 0

10 ศิครินทร์ 35161
สาย 0
ขาด 0

11 ศุภวัฒน์ 35170
สาย 0
ขาด 0

12 สกรรจ์ 35172
สาย 0
ขาด 0

13 เสฏฐนันท์ 35195
สาย 0
ขาด 0

14 อรรถพล 35211
สาย 0
ขาด 3

15 เอกราช 35221
สาย 0
ขาด 0

16 เกษมณี 35243
สาย 0
ขาด 0

17 ชลธิชา 35267
สาย 0
ขาด 1

18 ญดาพร 35274
สาย 0
ขาด 1

19 นวพร 35305
สาย 0
ขาด 0

20 นันทกานต์ 35307
สาย 0
ขาด 0

21 นิตยา 35310
สาย 0
ขาด 0

22 บุษยา 35318
สาย 0
ขาด 0

23 ปาริฉัตร 35329
สาย 0
ขาด 1

24 พรหมพร 35339
สาย 0
ขาด 0

25 พรเจริญ 35340
สาย 0
ขาด 0

26 พิมพ์ชนก 35351
สาย 0
ขาด 0

27 พิมพ์ชนก 35353
สาย 0
ขาด 2

28 แพรพลอย 35356
สาย 0
ขาด 1

29 มาริษา 35368
สาย 0
ขาด 0

30 วรรณษา 35386
สาย 0
ขาด 0

31 วริยา 35390
สาย 0
ขาด 0

32 ศศิประภา 35403
สาย 0
ขาด 1

33 ศุภาพิชณ์ 35412
สาย 0
ขาด 0

34 จศิรา 36085
สาย 0
ขาด 0

35 ณัฐวุฒิ 37205
สาย 0
ขาด 0

36 ต่อตระกูล 37207
สาย 1
ขาด 0

37 สุทธิชัย 37225
สาย 0
ขาด 0

38 นัฐรัตน์ 37239
สาย 0
ขาด 0

39 ปริชาติ 37243
สาย 0
ขาด 1

40 อารยา 37260
สาย 0
ขาด 2